Uwaga kandydaci rekrutujący się na studia od 12 maja 2015 r.

 

Jeżeli jesteś: Jeżeli:
  • maturzystą, który podejmuje pierwszy raz studia stacjonarne na uczelni publicznej
  • absolwentem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i zamierzasz kontynuować studia na studiach drugiego stopnia (pierwszy raz do tytułu mgr)
  • studentem lub absolwentem uczelni niepublicznej
  • osobą, która przerwała studia
  • ukończyłeś studia stacjonarne w uczelni publicznej (tylko studia pierwszego stopnia lub studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie)
  • jesteś studentem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej i zamierzasz podjąć kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

OŚWIADCZENIE kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Studia pierwszego stopnia

Wydział Kierunek studiów
Biologiczno-Chemiczny
Ekonomii i Zarządzania
Filologiczny
Fizyki
Historyczno-Socjologiczny
Matematyki i Informatyki
Pedagogiki i Psychologii

Studia drugiego stopnia

Wydział Kierunek studiów
Biologiczno-Chemiczny
Ekonomii i Zarządzania
Filologiczny
Fizyki
Historyczno-Socjologiczny
Matematyki i Informatyki
Pedagogiki i Psychologii
Prawa

Studia trzeciego stopnia

Wydział Kierunek studiów
Prawa

 

WAŻNE TERMINY

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - studia stacjonarne I stopnia

27.07.-15.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego.
27.07.-10.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.
11.09.2015 r. Egzamin wstępny (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin).
18.09.2015 r.
godz. 15:00
Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych).
21-22.09.2015 r. Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.09.2015 r., do godz. 14.30.

REKRUTACJA uzupełniająca - studia stacjonarne II stopnia

Wydział Biologiczno-Chemiczny

11.08.-22.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów na studia.
24.09.2015 r. Ostateczny termin weryfikacji opłat wnoszonych przez kandydatów na studia.
25.09.2015 r. Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.
28.09.2015 r. Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydzialu/WKR w nieprzekraczalnym terminie do godz. 14.30.

Wszystkie wydziały z wyjątkiem: Wydziału Biologiczno-Chemicznego oraz kierunku filologia, specjalność filologia angielska

11.08.-18.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.
11.08.—08.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.
11.09.2015 r. Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę kwalifikacyjną).
24.09.2015 r. Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.
25.09.2015 r. Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do godz. 14.30.

Kierunek filologia, specjalność filologia angielska

10.08.-18.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów na studia.
22.09.2015 r. Ostateczny termin weryfikacji opłat wnoszonych przez kandydatów na studia.
23.09.2015 r. Egzamin wstępny.
25.09.2015 r. Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.
28.09.2015 r. Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do godz. 14.30.

REKRUTACJA PODSTAWOWA - studia niestacjonarne

Studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie - nie dotyczy kierunku studiów filologia, specjalność filologia angielska

12.05.-21.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.
12.05.-15.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego/rozmowy kwalifikacyjnej.
24.07-25.09.2015 r. Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2015 r., dogodź. 14.30. Wydawanie/wysyłanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia. (nie dotyczy Wydziału Pedagogiki i Psychologii)
24.08.-25.09.2015 r. Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2015 r., do godz. 14.30. Wydawanie/wysyłanie decyzji w sprawie przyjęcia na studia. (dotyczy Wydziału Pedagogiki i Psychologii)
17.09.2015 r. Egzamin wstępny/rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na studia pierwszego stopnia oraz na studia drugiego stopnia (w przypadku kierunków, na których zasady rekrutacji przewidują taki egzamin/rozmowę kwalifikacyjną).

Studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia - kierunek filologia, specjalność filologia angielska

12.05.-15.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy nie przystępują do egzaminu wstępnego.
12.05.-08.09.2015 r. Rejestracja w systemie IRK i wnoszenie opłaty rekrutacyjnej przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.
10.09.2015 r. Ostateczny termin weryfikacji opłat wnoszonych przez kandydatów, którzy przystępują do egzaminu wstępnego.
11.09.2015 r. Egzamin wstępny.
  Ogłoszenie kandydatom wyników postępowania rekrutacyjnego w systemie IRK (na indywidualnych kontach internetowych) o godz. 15.00.
16-17.09.2015 r. Przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów. Dokumenty powinny być dostarczone do siedziby Dziekanatu Wydziału/WKR w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.09.2015 r., do godz. 14.30.

WAŻNE INFORMACJE

1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjne. Do wpłat za czesne, opłat za akademik lub legitymację studencką przeznaczone są inne konta. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata).

2. Liczy się data wpływu srodków na wygenerowany rachunek IRK. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni, zaleca się aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

3. Zdjęcia w większości przypadków bedą akceptowane u kandydatów, którzy zakwalifikowali się na przynajmniej jeden z wybranych kierunków.

4. Przy kwalifikacji kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury" wymagany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

5. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w punktach procentowych z przedmiotów obowiązkowych lub z przedmiotów dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).

6. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 0,65.

7. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu rozszerzonego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 1,0.


Maturzyści pochodzący z terenów wiejskich, którzy skończyli szkołę ponadgimnazjalną w roku 2015 i którzy dostaną się na I rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich mogą ubiegać się o stypendium w ramach Programu Stypendiów Pomostowych 2015/2016. Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie dostępne są na stronie internetowej: http://www.stypendia-pomostowe.pl


Wzór podania o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia w Uniwersytecie w Białymstoku


Po dokonaniu rejestracji zostanie utworzone dla każdego kandydata osobiste konto, które będzie jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.


Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek studiów/specjalność wynosi 85 zł i obejmuje wszystkie wybrane w ramach jednego kierunku studiów/specjalności rodzaje i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) realizowane w danej jednostce.


Wzór pełnomocnictwa w zakresie wymaganych czynności związanych z procesem rekrutacji na studia w Uniwersytecie w Białymstoku


Zgodnie z art. 169 ust.12 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołania należy składać na druku, który można pobrać TUTAJ.