Internetowa Rejestracja Kandydatów rozpocznie się 01.06.2020 r.

 

Uwaga kandydaci rekrutujący się na studia
WAŻNE INFORMACJE

1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjne. Opłaty za studia, akademik lub legitymację studencką wnoszone są na inne konta. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata).

2. Liczy się data wpływu środków na wygenerowany rachunek IRK. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania w ciągu tygodnia trwa dwa dni od momentu dokonania wpłaty, w przypadku gdy wpłata została dokonana w piątek - na koncie kandydata opłata będzie widoczna we wtorek. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane przez system gwarantujący jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

Po zaksięgowaniu opłaty przypisz ją do wybranego kierunku studiów. Więcej na temat przypisywania opłaty TUTAJ

3. Zdjęcia w większości przypadków bedą akceptowane u kandydatów, którzy zakwalifikowali się na przynajmniej jeden z wybranych kierunków.

4. Przy kwalifikacji kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury wymagany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

5. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w punktach procentowych z przedmiotów obowiązkowych lub z przedmiotów dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).

6. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 0,65.

7. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu rozszerzonego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 1,0.

8. Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.


Po dokonaniu rejestracji zostanie utworzone dla każdego kandydata osobiste konto, które będzie jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.


Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek studiów/specjalność wynosi 85 zł i obejmuje wszystkie wybrane w ramach jednego kierunku studiów/specjalności rodzaje i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) realizowane w danej jednostce.


Wzór podania o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia w Uniwersytecie w Białymstoku


Wzór pełnomocnictwa

Jeśli kandydat nie może dostarczyć dokumentów osobiście może upoważnić do czynności związanych z procesem rekrutacji inną osobę na podstawie załączonego wzoru pełnomocnictwa, który należy dostarczyć do siedziby odpowiedniego wydziału.


Odwołanie należy składać na druku, którego wzór można pobrać TUTAJ.Obowiązek informacyjny wobec kandydatów na studia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych):

 1. Administratorem danych osobowych kandydatów na studia jest Uniwersytet w Białymstoku, ul. Świerkowa 20B, 15-328 Białystok.

 2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, odpowiadającego za prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@uwb.edu.pl.

 3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia na Uniwersytecie w Białymstoku, a także w przypadku przyjęcia na wybrane studia
  - w celu dokumentowania przebiegu studiów, do celów kontaktowych, statutowych, archiwalnych, statystycznych, jak również w celu dochodzenia roszczeń - w sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

 4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych kandydatów na studia jest:

art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - wyraźna, jednoznaczna i dobrowolna zgoda kandydata na studia na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji;

art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu rekrutacji.

 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane podmiotom zewnętrznym - z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

 3. Dane wprowadzone przez kandydatów do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów przechowywane będą w systemie przez okres prowadzonej rekrutacji oraz przez rok od zakończenia rekrutacji. Protokoły oraz sprawozdania Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych oraz Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, z uwagi na posiadaną kategorię archiwizacji wynikającą z Zarządzenia nr 10/98 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dn. 13 sierpnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia w życie Instrukcji Kancelaryjnej Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instrukcji w sprawie działania i organizacji Archiwum Uniwersytetu w Białymstoku przechowywane będą wieczyście.

W przypadku przyjęcia kandydata na wybrane studia – dane osobowe kandydatów ulegną przeniesieniu do systemu USOS, a dane w formie papierowej przekazane przez studenta zostaną umieszczone w jego aktach i przechowywane przez okres 50 lat, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 września 2018 r. w sprawie studiów.

 1. Kandydat ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszalności danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 2. Ilekroć zaistnieje okoliczność, że przetwarzanie naruszy przepisy obowiązującego prawa – kandydat posiada uprawnienie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 3. Przekazane na potrzeby rekrutacji dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższymi informacjami i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Uniwersytet w Białymstoku w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na studia oraz w celu dokumentowania przebiegu studiów, do celów kontaktowych, statutowych, archiwalnych i statystycznych. Przyjmuję do wiadomości, że Uniwersytet w Białymstoku nie ponosi odpowiedzialności za podanie przeze mnie błędnych danych.