Uwaga kandydaci rekrutujący się na studia od 17 maja 2016 r.

 

Zanim przystąpisz do rejestracji:

1. znajdź studia dla siebie na stronie uwb.edu.pl w zakładce "KANDYDAT" w wyszukiwarce studiów lub w systemie IRK w zakładce "katalog/kierunki" (szczegółowe informacje dotyczące kierunków i specjalności znajdziesz na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów)

2. aby zarejestrować się właściwie kliknij w odpowiednią rubrykę:

 

Jeżeli jesteś: Jeżeli:
  • maturzystą, który podejmuje pierwszy raz studia stacjonarne na uczelni publicznej
  • absolwentem studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i zamierzasz kontynuować studia na studiach drugiego stopnia (pierwszy raz do tytułu mgr)
  • studentem lub absolwentem uczelni niepublicznej
  • osobą, która przerwała studia
  • ukończyłeś studia stacjonarne w uczelni publicznej

    1. tylko studia pierwszego stopnia i masz zamiar podjąć naukę jeszcze raz na studiach pierwszego stopnia

    2. studia pierwszego stopnia i studia drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie (już uzyskałeś tytuł mgr);
  • jesteś studentem studiów stacjonarnych w uczelni publicznej i zamierzasz podjąć kolejny kierunek studiów stacjonarnych w uczelni publicznej

 

 

WAŻNE INFORMACJE

1. Na konto bankowe wygenerowane przez system IRK należy wpłacać jedynie opłaty rekrutacyjne. Do wpłat za czesne, opłat za akademik lub legitymację studencką przeznaczone są inne konta. Nie należy również wpłacać opłaty rekrutacyjnej na konto w IRK należące do innego kandydata (ostatnie 11 cyfr w numerze konta to PESEL kandydata).

2. Liczy się data wpływu srodków na wygenerowany rachunek IRK. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni, zaleca się aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Opłaty dokonane w ostatnim dniu rejestracji będą uwzględnione w procesie rekrutacji.

3. Zdjęcia w większości przypadków bedą akceptowane u kandydatów, którzy zakwalifikowali się na przynajmniej jeden z wybranych kierunków.

4. Przy kwalifikacji kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie "nowej matury" wymagany jest poziom podstawowy lub rozszerzony.

5. Wynik egzaminu maturalnego wyrażony w punktach procentowych z przedmiotów obowiązkowych lub z przedmiotów dodatkowo wybranych na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym stanowi liczbę punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).

6. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu podstawowego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 0,65.

7. Wynik egzaminu uzyskany z poziomu rozszerzonego wyrażony w punktach zostanie pomnożony przez współczynnik 1,0.8. Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1,3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika przekroczy liczbę 100, przyjmuje się, że kandydat uzyskał 100 pkt.


Po dokonaniu rejestracji zostanie utworzone dla każdego kandydata osobiste konto, które będzie jedynym źródłem przekazywania kandydatowi informacji. Oznacza to, że wiadomości umieszczone na osobistym koncie kandydata uznaje się za dostarczone i wiążące.


Opłata rekrutacyjna za rejestrację na jeden wybrany kierunek studiów/specjalność wynosi 85 zł i obejmuje wszystkie wybrane w ramach jednego kierunku studiów/specjalności rodzaje i formy studiów (stacjonarne i niestacjonarne) realizowane w danej jednostce.


Wzór podania o zwrot opłaty za postępowanie rekrutacyjne na studia w Uniwersytecie w Białymstoku


Wzór pełnomocnictwa w zakresie wymaganych czynności związanych z procesem rekrutacji na studia w Uniwersytecie w Białymstoku


OŚWIADCZENIE kandydata o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów stacjonarnych w uczelni publicznej


Zgodnie z art. 169 ust.14 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.)  podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia. Odwołania należy składać na druku, który można pobrać TUTAJ.