Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologii

Biologia z przygotowaniem pedagogicznym - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-04 do 2020-09-15

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Charakterystyka studiów

Kierunek studiów Biologia  z przygotowaniem pedagogicznym o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk biologicznych oraz w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinach: pedagogika i psychologia. W ramach kształcenia na kierunku Biologia z przygotowaniem pedagogicznym studenci nabywają wiedzę z zakresu biologii szczegółowej. Kształcenie na kierunku Biologia z przygotowaniem pedagogicznym obejmuje zjawiska i procesy zachodzące na wszystkich poziomach przyrody ożywionej. Dodatkowo student nabywa umiejętności pedagogiczno-dydaktyczne pozwalające na pracę w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako nauczyciel biologii.

 

Wymagania wstępne

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Biologia z przygotowaniem pedagogicznym powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku BIOLOGIA i spełniać wymagania rekrutacyjne zgodne z odpowiednią uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie warunków i trybu rekrutacji.

Kandydat na studia drugiego stopnia powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z opisem efektów kształcenia określonych dla studiów pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim w dyscyplinie biologia.

Przedmioty objęte planem studiów zostały uporządkowane w następujących grupach zajęć:

Grupa Zajęć_1, Przedmioty ogólnouczelniane

Realizacja przedmiotów z tej grupy zajęć zapewni przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji na temat najważniejszych zagadnień z zakresu ochrony własności intelektualnej. Student pozna zagadnienia związane z świadomością społeczną i miejscem człowieka w społeczeństwie. Ponadto kształcona i doskonalona będzie również umiejętność władania językiem obcym z uwzględnieniem biologicznego słownictwa specjalistycznego, co zwiększa szanse na osiąganie lepszych wyników zarówno w toku studiów jak i na rynku pracy.

Grupa Zajęć_2, Przedmioty podstawowe

Grupa tych zajęć zawiera treści obejmujące: najważniejsze zagadnienia statystyki w zakresie rozszerzonym, jak rachunek prawdopodobieństwa, metody statystyki opisowej i wnioskowania statystycznego w zastosowaniach praktycznych oraz wiedzę niezbędną w toku studiów biologicznych, sięgającą do nauk ścisłych i społecznych oraz informacje dotyczące poznania naukowego specyficznego dla nauk przyrodniczych i ścisłych. Zostały tu zawarte treści dotyczące podstawowych problemów bioetyki, ukazanej jako nurt etyki ekologicznej, obejmującej w swoich rozważaniach wszelkie formy życia.

Grupa Zajęć_3, Przedmioty kierunkowe

W ramach przedmiotów kierunkowych studenci poznają czynniki kształtujące rozmieszczenie roślin i zwierząt na kuli ziemskiej teraz i w przeszłości, zapoznają się ze współczesnym rozmieszczeniem gatunków na Ziemi w ujęciu ekologicznym i chronologicznym. Studenci poznają treści dotyczące pochodzenia gatunków od wspólnych przodków, ich zmian i różnicowania się w czasie. Poszerzą swoją wiedzę i umiejętności z zakresu wiedzy o enzymach, kulturach in vitro, genetyki molekularnej, filogenetyki molekularnej oraz technik molekularnych stosowanych w biologii. Poznają podstawy teoretyczne i praktyczne bioinformatyki, podstawową terminologię, algorytmy porównywania sekwencji nukleotydowych i aminokwasowych oraz  praktyczne podstawy pracy w systemie BioLinux. W ramach realizacji przedmiotów kierunkowych studenci zapoznają się z metodami analitycznymi stosowanymi w mikrobiologii i biotechnologii oraz z wykorzystaniem sposobów biotechnologii w przemyśle.

Grupa zajęć_4, Przedmioty kierunkowe do wyboru

W ramach przedmiotów kierunkowych do wyboru studenci poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w obrębie różnych aspektów nauk biologicznych. Znajdują się tam przedmioty, które wzbogacą wiedzę, umiejętności i kompetencje studentów, także w powiązaniu z innymi dyscyplinami wiedzy, głównie z naukami o Ziemi i środowisku.

 

Grupa zajęć_5, Przedmioty zawodowe

Treści kształcenia w grupie przedmiotów zawodowych mają za zadanie realizacje efektów uczenia się, mieszczących się w standardach kształcenia przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela biologii. Obejmują przedmioty psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne w tym podstawy dydaktyki oraz przygotowanie dydaktyczne do nauczania biologii. Studenci zrozumieją związek teorii pedagogiki z praktyką edukacyjną, obowiązki nauczyciela jako wychowawcy, metodykę pracy wychowawczej, metody i techniki diagnozowania pedagogicznego, rozpoznawania problemów dzieci zaniedbanych i pozbawionych opieki oraz dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych, poznają podstawowe zagadnienia systemu i prawa oświatowego, podstawę programową nauczania biologii w kontekście programu nauczania. Studenci poznają procesy poznawcze, odbiór i przetwarzanie informacji przez uczniów szkoły podstawowej i średniej, procesy myślenia i rozumowania w uczeniu się biologii, rolę uwagi, motywacje i emocje w procesach regulacji zachowania, zdolności i uzdolnienia biologiczne. Studenci zapoznają się z procesami rozwoju ucznia w okresie dzieciństwa, adolescencji i wczesnej dorosłości oraz zrachowaniami społecznymi uczniów i ich uwarunkowaniami,  zastosują te wiadomości w planowaniu lekcji i zajęć biologicznych. Nabędą wiedzę niezbędną do rozpoznawania różnych sytuacji wychowawczych, diagnozowania potrzeb uczniów, porozumiewania się w sytuacjach konfliktowych w szkole, a także w nawiązywaniu współpracy z nauczycielami i ze środowiskiem pozaszkolnym. Poznają metody rozwijania kompetencji twórczych uczniów i nauczycieli. W ramach dydaktyki biologii poznają cele i założenia nauczania biologii  w szkole podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych, strategie i metody nauczania biologii, style kierowania klasą i style uczenia się uczniów. Poznają zasady projektowania i realizacji lekcji biologii, opanują umiejętność dokonywania dydaktycznej transformacji wiedzy biologicznej z poziomu uniwersyteckiego na poziom szkoły podstawowej i średniej. Poznają zagadnienia związane z emisją głosu.

 

Grupa zajęć_6, Przedmioty dyplomowe

Zajęcia z tej grupy pozwolą studentowi nabyć praktycznej wiedzy i umiejętności umożliwiających przygotowanie do napisania i zaprezentowania pracy magisterskiej. Student będzie miał możliwość wyboru tematyki pracy magisterskiej z dyscypliny nauk biologicznych z uwzględnieniem dziedziny nauk społecznych (dyscypliny: pedagogika i psychologia).

 

Grupa zajęć_7, Praktyka zawodowa (psychologiczno-pedagogiczna)

W ramach praktyk studenci zdobędą doświadczenie związane z pracą dydaktyczno-wychowawczą nauczyciela-wychowawcy, skonfrontują i zastosują nabytą wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki biologii w prowadzeniu lekcji biologii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Studenci poznają organizację i dokumentację  pracy szkoły, dokumentację nauczyciela w aspekcie zadań dydaktycznych realizowanych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. Będą mogli uczestniczyć w życiu szkoły, współpracować z gronem pedagogicznym. Nabędą umiejętności obserwacji pracy dydaktycznej nauczyciela oraz planowania i przeprowadzenia lekcji biologii. Podczas praktyk opanują umiejętność analizowania obserwowanych i prowadzonych przez siebie zajęć, modyfikowania planów metodycznych i dostosują nauczanie do możliwości i potrzeb uczniów, a także będą doskonalić i poszerzać wiedzę niezbędną w pracy nauczyciela-wychowawcy. Studenci opanują umiejętności związane z prowadzeniem dokumentacji praktyki w szkole.

System punktowy ECTS.

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia:  128 punktów.

Kwalifikacje absolwenta

Po ukończeniu kierunku studiów Biologia z przygotowaniem pedagogicznym absolwent będzie przygotowany do pracy dydaktycznej w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w zakresie nauczania biologii. Dodatkowo absolwent będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych w zakresie wykonywania analityki oraz prowadzenia prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, np. w przemyśle, placówkach ochrony przyrody i medycznych. Zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w instytucjach czynnej ochrony przyrody, referatach ochrony środowiska urzędów różnego szczebla i innych.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł magistra biologii.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku biologia.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

                   3,5               -          40 pkt.

                  

...
(liczba słów w pełnym opisie: 472)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji