Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologii

Biologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-05 do 2020-08-13 23:59:59

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Charakterystyka studiów

Kierunek Biologia to studia o profilu ogólnoakademickim.  Należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscypliny nauki biologiczne. Kształcenie na kierunku Biologia obejmuje zjawiska i procesy zachodzące na wszystkich poziomach przyrody ożywionej.

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Biologia posiada bardzo wysoki poziom wiedzy ogólnobiologicznej i potrafi analizować zagrożenia wynikające z ograniczania bioróżnorodności i proponować sposoby zapobiegania tym zagrożeniom. Opanuje praktyczne umiejętności w posługiwaniu się szerokim wachlarzem technik laboratoryjnych, analitycznych oraz molekularnych z uwzględnieniem biologicznych baz danych i potrafi obsługiwać specjalistyczną aparaturę badawczą oraz samodzielnie rozwijać umiejętności zawodowe.

Dzięki licznym zajęciom terenowym, tak istotnych dla tego kierunku studiów, a prowadzonych na terenie parków narodowych i krajobrazowych położonych w bliskim sąsiedztwie Wydziału Biologii UwB, Absolwent potrafi analizować podstawowe procesy zachodzące w ekosystemach i zna mechanizmy kształtujące te procesy, potrafi stosować metody statystyczne w celu krytycznej analizy wyników badań środowiskowych i laboratoryjnych. Nabywa umiejętność planowania, doboru metod i wykonywania badań ekologicznych i środowiskowych, jak też waloryzacji przyrodniczych i monitoringu środowiska, co umożliwi podjęcie pracy m.in. w instytucjach specjalizujących się w ochronie środowiska, referatach ochrony środowiska jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla, a także firmach zajmujących się przygotowywaniem ekspertyz środowiskowych pod różnego typu inwestycje. Absolwenci studiów I stopnia legitymują się certyfikatem biegłości językowej na poziomie B2 i posiadają umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym.

Wymagania wstępne

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Biologia powinien legitymować się pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego i spełniać wymagania rekrutacyjne zgodne z odpowiednią uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie warunków i trybu rekrutacji. Kształcenie na kierunku Biologia wymaga znajomości podstaw matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, wiedzy o środowisku na poziomie określonym w podstawie programowej szkół średnich.

Przedmioty objęte planem studiów zostały uporządkowane w następujących grupach zajęć:

Grupa Zajęć_1, Przedmioty ogólnouczelniane

Realizacja przedmiotów z tej grupy zajęć zapewni przekazanie wiedzy, umiejętności i kompetencji na temat najważniejszych zagadnień z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy. Student pozna także zagadnienia związane z świadomością społeczną i miejscem człowieka w społeczeństwie. Ponadto kształcona i doskonalona będzie również umiejętność władania językiem obcym na poziomie B2, co zwiększa szanse na osiąganie lepszych wyników zarówno w toku studiów jak i na rynku pracy. Uczestniczenie w zajęciach z zakresu wychowania fizycznego pozwoli utrzymać kondycję fizyczną studentów na właściwym poziomie.

Grupa Zajęć_2, Przedmioty podstawowe

Grupa tych zajęć zawiera treści niezbędne w toku studiów biologicznych sięgające do wiedzy z zakresu nauk ścisłych i społecznych. Zostały tu zawarte treści mające na celu: przybliżenie możliwości przeprowadzania prostego wnioskowania statystycznego oraz umiejętności eksperymentalnego wyznaczania i obliczania parametrów fizycznych i biofizycznych, a także analizy fizycznej procesów fizycznych i biofizycznych. Poza tym student pozna podstawy pracy na komputerze w systemie Windows z wykorzystaniem programów przydatnych w toku studiów, w tym w interpretacji różnorodnych danych oraz zagadnienia edukacji środowiskowej.

Grupa Zajęć_3, Przedmioty kierunkowe

 

Treści kształcenia ujęte w tej grupie zajęć mają za zadanie realizację efektów uczenia się, które warunkują wykształcenie absolwenta kierunku Biologia. Studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi budowy komórki i procesów z nią związanych, chemii, biochemii i biofizyki, różnorodności i budowy zwierząt bezkręgowych i kręgowych, roślin zarodnikowych, nasiennych i grzybów, łącząc te grupy organizmów ze środowiskiem ich życia. Studenci poznają treści z zakresu anatomii i embriologii roślin i zwierząt kręgowych, fizjologii zwierząt i roślin, ekologii, genetyki, mechanizmów rządzących ewolucją, biologii molekularnej, mikrobiologii, w tym stosowanej i immunologii. Będą mieli także możność poznania zagadnień z zakresu hydrobiologii, biotechnologii i inżynierii genetycznej oraz paleobiologii. Studentom zostaną także przybliżone treści z zakresu ochrony przyrody i edukacji środowiskowej.

 

Grupa zajęć_4, Przedmioty kierunkowe do wyboru: Blok I, Blok II, Blok III, Blok IV

W ramach przedmiotów kierunkowych do wyboru student poszerzy swoją wiedzę i umiejętności w obrębie różnych aspektów nauk biologicznych. Znajdują się tam przedmioty, które wzbogacą wiedzę, umiejętności i kompetencje studentów, także w powiązaniu z innymi dyscyplinami wiedzy, głównie z naukami o Ziemi i środowisku. Student ma obowiązek realizacji jednego przedmiotu z każdego bloku przedmiotów kierunkowych z wyboru.

 

Grupa zajęć_5, Przedmioty dyplomowe

Zajęcia z tej grupy pozwolą studentowi nabyć praktycznej wiedzy i umiejętności umożliwiających przygotowanie do napisania i zaprezentowania pracy licencjackiej. Student będzie miał możliwość wyboru tematyki pracy licencjackiej z dyscypliny nauk biologicznych.

 

Grupa zajęć_6, Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa umożliwia studentom weryfikację i wykorzystanie teoretycznej wiedzy podczas pracy w przedsiębiorstwach, laboratoriach i placówkach naukowo-badawczych oraz zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy. Student będzie w czasie praktyk nabywał umiejętności pracy w zespole, jak i samodzielnego wykonywania postawionych przed nim zdań. 

 

System punktowy ECTS.

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 181 punkty.

Kwalifikacje absolwenta

Osiągane efekty uczenia się pozwolą na podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Biologia, Ochrona środowiska lub pokrewnych.  Absolwent będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, np. w przemyśle, placówkach ochrony przyrody i medycznych. Zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w instytucjach czynnej ochrony przyrody, referatach ochrony środowiska urzędów różnego szczebla i innych.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Zasady kwalifikacji

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, matematyka.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po
...
(liczba słów w pełnym opisie: 256)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, matematyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 219)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55 pkt., (4,0-4,9) -
...
(liczba słów w pełnym opisie: 341)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt,
...
(liczba słów w pełnym opisie: 270)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych  i ogólnopolskich uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksymalną liczbę punktów na niżej wymienione kierunki studiów:

 

-Olimpiada Biologiczna

-Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

-Olimpiada Wiedzy Biologicznej

 

są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

 

Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jeden kierunek wybrany przez kandydata podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku niewykorzystania tych uprawnień w roku uzyskania świadectwa dojrzałości kandydat może z nich skorzystać w roku następnym, jeśli regulamin olimpiady lub konkursu lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu nie stanowią inaczej.

Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydany przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu, zgodny ze wzorem określonym odrębnymi przepisami, który należy dostarczyć przy składaniu dokumentów.

Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.

 


Do pobrania:

Uchwala nr 2323 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji