Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologii

Biologia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-05 do 2020-08-07 23:59:59

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek studiów Biologia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych.

Na kierunku Biologia studiach drugiego stopnia oferowane są następujące bloki specjalnościowe:

 • Biologia molekularna1095 godz. + 80 godz. praktyki zawodowej
 • Biologia sądowa1095 godz. + 80 godz. praktyki zawodowej
 • Biologia środowiskowa1095 godz. + 80 godz. praktyki zawodowej
 • Mikrobiologia z biotechnologią1095 godz. + 80 godz. praktyki zawodowej

Student studiów drugiego stopnia kierunku Biologia nabywa rozszerzoną, w stosunku do studiów pierwszego stopnia, wiedzę biologiczną w zależności od wybranego do realizacji bloku.

Blok: Biologia molekularna 

Realizacja bloku Biologia molekularna pozwala na poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych na studiach pierwszego stopnia w zakresie biologii molekularnej np. genetyki i biofizyki molekularnej, enzymologii, filogenezy molekularnej, bioinformatyki, a także paleobiologii. Podstawową grupę zajęć stanowią praktyczne zajęcia laboratoryjne w ramach przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych z wykorzystaniem technik molekularnych z elementami nanotechnologii, przygotowujące absolwenta do podjęcia pracy w laboratoriach badawczych i przemysłowych.

 

Blok: Biologia sądowa 

Realizacja bloku Biologia sądowa umożliwia zapoznanie studentów z najnowszymi osiągnięciami w zakresie nauk biologicznych, które mogą być wykorzystywane w sądownictwie i kryminalistyce. Absolwent otrzyma obszerną wiedzę z zakresu genetyki człowieka, genetycznych podłoży zachowań patologicznych człowieka, osmologii, genetyki sądowej, metod analizy genomów, kryminalistyki czy daktyloskopii. Zdobędzie umiejętności samodzielnego pozyskiwania materiału biologicznego w miejscu zdarzenia i odpowiedniej jego interpretacji, oznaczania materiału biologicznego, analizowania materiału kostnego, rozpoznawania gatunków prawnie chronionych, gatunków roślin trujących i narkotycznych, przeprowadzania analiz genetycznych i biochemicznych (typowanie i zabezpieczanie dowodów i śladów biologicznych). Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentom na przygotowanie ekspertyz sądowych powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego (przygotowanie opinii sądowych i procesowe aspekty pracy biegłego). Osiągane efekty kształcenia pozwolą absolwentowi na podjęcie pracy w laboratoriach biologicznych, chemicznych, czy kryminalistycznych policji oraz podejmowania współpracy z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej.

 

Blok: Biologia środowiskowa 

Wybór bloku Biologia środowiskowa skutkuje poszerzeniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie zagadnień dotyczących związków środowiska abiotycznego z przyrodą ożywioną. Jest realizowane w ramach takich przedmiotów, jak gleboznawstwo, ekologia roślin, fitosocjologia, toksykologia środowiska, mikrobiologia środowiska. Student uczestniczy w licznych zajęciach terenowych, co przygotowuje go do podejmowania pracy zarówno w terenie, jak i w laboratorium.

 

Blok: Mikrobiologia z biotechnologią

Student bloku mikrobiologia z biotechnologią poszerza swoją wiedzę umożliwiającą mu poznanie, rozumienie i interpretowanie procesów biologicznych i biotechnologicznych zachodzących przy współudziale mikroorganizmów. Ponadto jest przygotowany do posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą oraz nabywa umiejętności pracy z materiałem biologicznym w laboratoriach diagnostycznych służby zdrowia (na stanowiskach, na których nie są wymagane uprawnienia diagnosty laboratoryjnego w rozumieniu Ustawy o diagnostyce laboratoryjnej), w placówkach weterynaryjnych, ochrony przyrody i środowiska, a także w laboratoriach badawczych przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata w przypadku studiów drugiego stopnia)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia kierunku Biologia powinien legitymować się dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia i spełniać wymagania rekrutacyjne zgodne z odpowiednią uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie warunków i trybu rekrutacji.

Kandydat na studia drugiego stopnia powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne zgodne z opisem efektów kształcenia określonych dla studiów pierwszego stopnia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych o profilu ogólnoakademickim.

Przedmioty objęte planem studiów zostały uporządkowane w następujących modułach:

Moduł ogólnouczelniany obejmuje kształcenie w zakresie języka obcego i przedmiotów z dziedziny  nauk humanistycznych i społecznych;

Moduł podstawowy obejmuje kształcenie w zakresie planowania badań i opracowywania ich  wyników, w skład modułu wchodzą przedmioty: statystyka, metodologia nauk przyrodniczych, technologie informacyjne oraz  bioetyka;

Moduł kierunkowy – obejmuje przedmioty z zakresu biologii ogólnej takie jak biogeografia i  biologia ewolucyjna;

Moduł specjalnościowy Biologia molekularna

W bloku proponowane są  następujące przedmioty obowiązkowe: techniki molekularne w biologii, enzymologia, paleobiologia, biofizyka molekularna z elementami nanotechnologii, bioinformatyka, filogenetyka, genetyka molekularna oraz  przedmioty do wyboru, w tym wykłady monograficzne.

Moduł specjalnościowy – Biologia sądowa

W tym bloku proponowane są  następujące przedmioty obowiązkowe: grzyby i rośliny trujące, lecznicze i halucynogenne, typowanie i zabezpieczanie śladów biologicznych, analiza substancji śladowych, genetyka molekularna, genetyka sądowa, kryminalistyka, przygotowanie opinii sadowych i procesowe aspekty pracy biegłego oraz przedmioty do wyboru, w tym wykłady monograficzne.

Moduł specjalnościowy – Biologia środowiskowa

W tym bloku proponowane są następujące przedmioty obowiązkowe: mikrobiologia środowiska,  gleboznawstwo, alternatywne źródła energii, toksykologia środowiska, ochrona wód, ekologia roślin i fitosocjologia oraz przedmioty do wyboru, w tym wykłady monograficzne.

Moduł specjalnościowy – Mikrobiologia z biotechnologią

W tym bloku proponowane są  następujące przedmioty obowiązkowe: metody analityczne w mikrobiologii i biotechnologii, kultury in vitro, genetyka mikroorganizmów, immunopatologia, genetyka mikroorganizmów, mikrobiologia kliniczna, filogeneza molekularna oraz przedmioty do wyboru,  w tym wykłady monograficzne.

Moduł dyplomowy

Obejmuje przedmioty służące przygotowaniu eksperymentalnej pracy magisterskiej, są to pracownia specjalizacyjna I, pracownia specjalizacyjna II oraz seminarium magisterskie.

Moduł praktyk zawodowych

Obejmuje 2 tygodnie praktyki zawodowej odbywanej po semestrze 2.

System punktowy ECTS.

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 181 punkty.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent będzie przygotowany do pracy w laboratoriach badawczych, analitycznych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz prowadzenia podstawowych prac badawczych wykorzystujących materiał biologiczny, np. w przemyśle, placówkach ochrony przyrody i medycznych. Zdobyte umiejętności pozwolą na podjęcie pracy w instytucjach czynnej ochrony przyrody, referatach ochrony środowiska urzędów różnego szczebla i innych.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł magistra biologii.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscypliny: nauki biologiczne, nauki o Ziemi i środowisku), medycznych i nauk o zdrowiu (dyscypliny: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu), rolniczych (dyscypliny: nauki leśne, rolnictwo i ogrodnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika i rybactwo), inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiskowa, górnictwo i energetyka),

–  kierunek preferowany – biologia.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 543)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji