Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Chemii

Chemia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-05 do 2020-08-07 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Kierunek studiów chemia drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

Studia stacjonarne II stopnia na kierunku chemia trwają dwa lata (4 semestry).

Łączna liczba godzin wynosi 1260

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120. Do zaliczenia każdego roku studiów koniecznym jest uzyskanie co najmniej 60 punktów.

Program studiów II stopnia został zmodyfikowany dzięki projektowi Nowoczesny Uniwersytet szansą na rozwój przyszłych kadr regionu (umowa nr POWR.03.05. 00-00-Z218/18 z dnia 4.06.2019 roku) realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Dodatkowo studenci będą mogli wybrać Moduł dydaktyczny w ramach którego zdobędą przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela.

Absolwent studiów Chemia II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę w stosunku do studiów pierwszego stopnia. Potrafi rozpoznać, monitorować analizy potrzeb nowoczesnych laboratoriów w zakresie BHP, wprowadzania najnowszych metod oceny jakości produktów, analizy właściwości fizyko-chemicznych z uwzględnieniem parametrów technicznych i ekologicznych zalecanych przez instytucje międzynarodowe. Posiada ugruntowaną wiedzę ze wszystkich dziedzin chemii, specjalistyczną z wybranego przez siebie obszaru chemii oraz umiejętność rozwiązywania problemów naukowych. Absolwent jest przygotowany do pracy w laboratoriach chemicznych o profilach naukowych, badawczo-rozwojowych, diagnostycznych, procesowych w instytucjach biotechnologicznych, farmaceutycznych, kosmetycznych, ochrony środowiska i przemyśle chemicznym oraz w administracji. Absolwenci mogą podnosić swoje kwalifikacje na studiach doktoranckich w zakresie chemii i nauk pokrewnych, a po ukończeniu bloku pedagogicznego może podejmować pracę w szkołach.


Przedmioty obowiązkowe

Chemia obliczeniowa, Metody instrumentalne w analizie materiałów, Termodynamika statystyczna, Krystalografia, Chemia polimerów, Spektroskopia, Modelowanie molekularne, Chemia nieorganiczna zaawansowana, Chemia analityczna zaawansowana, Chemia organiczna zaawansowana, Elektrochemia, Metody chromatograficzne i elektroforetyczne w analizie chemicznej, Systemy zarządzania w laboratorium i walidacja metod analitycznych, Grafika komputerowa w prezentacji wyników naukowych, Ochrona własności intelektualnej, Język obcy.

Przedmioty do wyboru

Analiza  żywności, Fizykochemiczne metody analizy, Komputerowe wspomaganie projektowania leków, Podstawy programowania w Phytonie, Bioanaliza, Recykling i biodegradacja tworzyw polimerowych, Technologia produktów farmaceutycznych, Procesy fotochemiczne  w środowisku,  Chemiczny monitoring środowiska, Bioanalityka i ekoanalityka, Bioelektrochemia, Praktyczne aspekty nanotechnologii, Chemia cukrów, lipidów i białek, Nowoczesne metody przygotowania próbek do analizy, Analiza śladowa.

OD 1.10.2020 ROKU URUCHAMIAMY TRZY NIEZWYKLE CIEKAWE SPECJALIZACJE:

 • Analityka chemiczna
 • Synteza i analiza związków organicznych
 • Chemia bio- i makromolekularna

Praktyki studenckie

Student odbywa 2 tygodniową  praktykę zawodową po I roku studiów.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedzin nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: nauki chemiczne), medycznych i nauk o zdrowiu(dyscypliny: nauki farmaceutyczne, nauki medyczne, nauki o zdrowiu), inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: inżynieria biomedyczna, inżynieria chemiczna)
 • kierunek preferowany – chemia.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0              

...
(liczba słów w pełnym opisie: 514)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji