Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Studia doktoranckie w zakresie chemii - studia stacjonarne

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-07-01 do 2018-07-15 23:59:59

Limit miejsc

14

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie w zakresie chemii kształcą doktorantów w obszarze nauk ścisłych, dziedzinie nauk chemicznych, dyscyplinie naukowej chemia. Są prowadzone na Wydziale Biologiczno-Chemicznym Uniwersytetu w Białymstoku w ramach wszystkich specjalności naukowych realizowanych w Instytucie Chemii tego wydziału.

Podstawowym zadaniem studiów jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów w wybranej dzidzinie chemii, przygotowanych do samodzielnego organizowania i prowadzenia pracy naukowo-badawczej oraz wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Program Studiów doktoranckich w zakresie chemii zapewni absolwentowi uzyskanie wiedzy dotyczącej współczesnych kierunków rozwoju i najnowszych osiągnięć nauk chemicznych na poziomie aktualnych publikacji w czasopismach naukowych i doniesień z konferencji międzynarodowych oraz rozumienia zasad metodologii nauk chemicznych w stopniu pozwalającym na poprawne ich wykorzystanie w badaniach naukowych i pracy nauczyciela akademickiego. Absolwent zdobywa umiejętności samodzielnego posługiwania się nowoczesnymi technikami badawczymi, pozyskiwania funduszy na badania oraz swobodnego posługiwania się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym pisanie artykułów naukowych i wygłaszanie referatów. Program studiów wpłynie ponadto na kształtowanie postawy doktoranta opartej na samodzielnym planowaniu swojego rozwoju intelektualnego i pełnej odpowiedzialności za pracę własną i innych.

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

moduł ogólny: Przedmioty chemiczne ogólne, Współczesne trendy rozwoju głównych dziedzin chemii, Formy finansowania nauki, Prawo autorskie, ochrona własności intelektualnej i komercjalizacja badań

moduł specjalizacyjny: Pracownia specjalizacyjna III, Metody i techniki pomiarowe w badaniach chemicznych, Zajęcia specjalistyczne

moduł dyplomowy: Seminarium doktoranckie, Przedmiot z zakresu dyscypliny dodatkowej, Journal Club

moduł zawodowy: Dydaktyka szkoły wyższej, Praktyki zawodowe

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia Studiów doktoranckich w zakresie chemii jest zaliczenie przedmiotów objętych planem i programem studiów doktoranckich, spełnienie innych wymagań koniecznych do zaliczenia poszczególnych lat studiów oraz złożenie pracy doktorskiej, zdanie egzaminów doktorskich i obrona pracy doktorskiej – uzyskanie stopnia naukowego doktora w obszarze wiedzy: nauki ścisłe, dziedzinie: nauki chemiczne, dyscyplinie naukowej: chemia.

Zasady kwalifikacji

Zasady kwalifikacji:

  1. Nabór na studia odbywa się w trybie konkursowym na podstawie:

a)       wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,

b)      dorobku naukowego kandydata,

c)       średniej ocen ze studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

2.Kandydaci przyjmowani są do realizacji określonych tematów badawczych.

3.Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna indywidualnie z każdym kandydatem. Kandydaci ubiegający się o realizację tego samego tematu badawczego odbywają rozmowę kwalifikacyjną w kolejności alfabetycznej.

4. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy:

a)       tematyki przyszłego doktoratu na tle najważniejszych osiągnięć w dziedzinie nauk chemicznych,

b)      metodyki planowanych badań,

c)       zainteresowań naukowych kandydata.

 

5. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania wyniku postępowania kwalifikacyjnego wynosi 100. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata stanowi sumę punktów za:

a)       rozmowę kwalifikacyjną: 0 – 70 pkt, w tym:

przedstawienie tematyki rozprawy doktorskiej na tle najważniejszych osiągnięć w dziedzinie nauk chemicznych – maks. 40 pkt, metodyki planowanych badań – maks. 20 pkt, zainteresowań naukowych – maks. 10 pkt

b)      osiągnięcia naukowe i działalność popularyzującą naukę w ostatnich 5 latach: 0 – 15 pkt,

c)       średnią ocen ze studiów: 0 – 15 pkt:

do

...
(liczba słów w pełnym opisie: 689)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

Wydział Biologiczno-Chemiczny UwB, ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok

Dodatkowe dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na Studia doktoranckie w zakresie biologii składają następujące dokumenty:

  1. Wydrukowaną dwustronnie i podpisaną ankietę osobową pobraną z systemu IRK zawierającą imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, nr PESEL, a w przypadku jego braku inny numer ewidencyjny, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji
  2. Wydrukowane i podpisane podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej
  3. Życiorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach, działalności popularyzującej naukę, itp.
  4. Odpis dyplomu ukończenia studiów I i II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich
  5. Suplement potwierdzający średnią ocen uzyskanych na studiach I i II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich
  6. Aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.)
  7. Poświadczoną przez uczelnię kopię (ksero) dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami
  8. Orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na kierunku chemia (skierowanie na badania lekarskie wydaje Dziekanat Wydziału Biol.-Chem., ul. Ciołkowskiego 1K, Białystok, p.1010).
  9. Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej

Certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego (jeśli kandydat posiada)

Dodatkowe informacje

Rejestracja kandydatów w systemie IRK: 1.07–15.07.2018

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 23.07.2018

Przyjmowanie dokumentów: 16–20.07.2018. w godz. 09:00–14:00

mgr Barbara Jamiołkowska – Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich

tel.: (+48 85) 738-82-87

e-mail:

wbch-bas@uwb.edu.pl

Wydział Biologiczno-Chemiczny, ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok, p. 1010

Informacje o studiach:

dr hab. Anetta Borkowska – Kierownik Studiów doktoranckich na Wydziale Biologiczno-Chemicznym

poniedziałek-piątek w godz. 10:00-14:00

tel.: (+48 85) 738-83-81

e-mail:

abork@uwb.edu.pl

Wydział Biologiczno-Chemiczny, Instytut Biologii, ul. Ciołkowskiego 1J, 15-245 Białystok, p. 3051

Miesiąc

Dyżury

Miejsce

Telefon

e-mail

16–20.07.2018

godz. 09:00–14:00

Wydział Biologiczno-Chemiczny, ul. Ciołkowskiego 1K, 15-245 Białystok, p. 1010

mgr Barbara Jamiołkowska – Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich

(+48 85) 738-82-87

wbch-bas@uwb.edu.pl

...
(liczba słów w pełnym opisie: 166)
+pokaż więcej informacji