Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Ekobiznes - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-16 do 2018-09-14 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Charakterystyka studiów

Ekobiznes jest nowym kierunkiem studiów zaproponowanym przez Wydział Biologiczno-Chemiczny oraz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jest to jeden z nielicznych tego typu kierunków uniwersyteckich w Polsce, a obecnie jedyny na wschód od Wisły.

Kierunek studiów Ekobiznes o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych, przyrodniczych oraz ścisłych. Studia na tym kierunku oferują zatem szeroką wiedzę interdyscyplinarną, umożliwiającą absolwentowi na podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, jak i zakładanie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie potencjału przyrodniczego oraz innowacyjnych technologii środowiskowych.

Studia na kierunku Ekobiznes przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii,  gospodarowania odpadami i ekoturystyki. Absolwent może również  prowadzić działalność konsultingową w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska, czy też analizy ryzyka ekonomiczno-ekologicznego. Będzie też przygotowany do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej m.in. jako lider zespołów wdrażających strategie ekoinnowacyjne.

Wymagania wstępne (oczekiwane kompetencje kandydata w przypadku studiów drugiego stopnia)

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia kierunku Ekobiznes powinien legitymować się pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego i spełniać wymagania rekrutacyjne zgodne z odpowiednią uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie warunków i trybu rekrutacji. Kształcenie na kierunku Ekobiznes wymaga znajomości podstaw matematyki, biologii, chemii, fizyki, geografii, wiedzy o społeczeństwie na poziomie określonym w podstawie programowej dla szkół ponadgimnazjalnych.

Przedmioty objęte planem studiów zostały uporządkowane w następujących modułach:
 • Moduł kształcenia ogólnego obejmuje kształcenie w zakresie przedmiotów: technologie informacyjne, prawo gospodarcze i ochrona własności intelektualnej, język obcy oraz wychowanie fizyczne.
  • Moduł podstawowy obejmuje kształcenie w zakresie przedmiotów: ekonomia, organizacja i zarządzanie, rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, statystyka, matematyka, podstawy chemii i ekologia.
  • Moduł kierunkowy obejmuje kształcenie w zakresie przedmiotów: bezpieczeństwo ekologiczne i zarządzanie chemikaliami, bioróżnorodność północno-wschodniej Polski, ekomarketing, ekomenedżer, ekonomia integracji europejskiej, ekonomia środowiska, ekonomiczna ocena projektów środowiskowych, ekonomika przedsiębiorstwa, ekoturystyka, gospodarka odpadami, gospodarka przestrzenna, gospodarka wodno-ściekowa, kartografia i GIS, bezpieczeństwo i higiena żywności, monitoring środowiska, nowoczesne metody analizy środowiska, obszary przyrodniczo cenne w ekobiznesie, ocena oddziaływania na środowisko, odnawialne źródła energii, opodatkowanie biznesu ekologicznego, podstawy biotechnologii, pomoc publiczna w ekobiznesie, produkt regionalny, środowisko i jego zanieczyszczenia, transfer ekoinnowacji, współczesne zagrożenia środowiska, zachowania konsumenckie, zakładanie działalności gospodarczej, zapewnienie jakości w przedsiębiorstwie, zarządzanie środowiskiem.
  • Moduł do wyboru obejmuje przedmioty biologiczne, chemiczne i ekonomiczne zebrane w bloki obszarowe.
  • Seminarium – moduł ten obejmuje seminaria i pracownie dyplomowe.
  • Praktyki moduł ten obejmuje praktykę zawodową, odbywaną po czwartym semestrze studiów.
 • Link  do planu studiów dla danego kierunku obowiązujący od roku akademickiego 2017/2018

  …………

  System punktowy ECTS.

  Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 182 punkty.

  Kwalifikacje absolwenta

  W procesie kształcenia na pierwszym stopniu studiów kierunku Ekobiznes absolwent uzyskuje ugruntowane podstawy wiedzy ekonomicznej, biologicznej i chemicznej. Zostaje przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o założenia „zielonej gospodarki” lub podjęcia pracy w podmiotach i organizacjach funkcjonujących w szeroko rozumianym środowisku biznesowym. Nabywa umiejętności  łączenia zagadnień związanych z gospodarką i środowiskiem przyrodniczym. Posiada wiedzę niezbędną do sprostania wymaganiom stawianym przez politykę ekologiczną i strategię rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej. Absolwent Ekobiznesu poznaje teorie i metodologie badań ekonomicznych, w tym marketingowych, oraz teorie i metodologie nauk przyrodniczych i ścisłych.

  Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia w dziedzinie Ekonomii, jak też prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w podmiotach gospodarczych i instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska wymagających wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych na studiach pierwszego stopnia.

  Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

  Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

  Zasady kwalifikacji

  Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

  • biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

  Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
    1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
    2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
     Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
    3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
     Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
   • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z
  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 268)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

  Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

    w skali 6-stopniowej:

    6,0 - 90 pkt.

    5,0 - 75 pkt.

    4,0 - 55 pkt.

    3,0 - 40 pkt.

    2,0 - 20 pkt.

  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 224)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

  Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
    1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
    2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
    3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
     1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3
  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 275)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

  • Podstawą rekrutacjii jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

  Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
    1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
    2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
    3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
     1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55 pkt.,
  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 344)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

  Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

  Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

  Kandydaci będący laureatami i finalistami stopnia centralnego olimpiad:
  - Olimpiada Biologiczna
  - Olimpiada Chemiczna
  - Olimpiada Fizyczna
  - Olimpiada Geograficzna
  - Olimpiada Matematyczna - Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
  - Olimpiada Wiedzy Ekologicznej
  - Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
  - Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej
  - Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

  oraz

  - Podlaskiego Konkursu Chemicznego


  są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.  Wyżej wymienione uprawnienia przysługują kandydatowi na studia tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Uprawnienia laureata i finalisty olimpiad przysługuje kandydatom na jednym kierunku studiów w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata. Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady zgodnie z wzorem określonym w Załączniku do Rozporządzenia MENiS z dnia 29.01.2002 roku w sprawie organizacji konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125). Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

  Dodatkowe dokumenty

  1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
  1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
  2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  3) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
  5) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
  6) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy biologii, chemii, chemii kryminalistycznej i sądowej, ekobiznesu i ochrony środowiska).

  2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
  1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
  2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
  3) inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
  4) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)

  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 558)
  +pokaż więcej informacji