Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologii

Ekobiznes - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca - II tura

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Charakterystyka studiów

Ekobiznes jest kierunkiem studiów współtworzonym przez biologów i ekonomistów. Jest to jeden z nielicznych tego typu kierunków uniwersyteckich w Polsce, a obecnie jedyny na wschód od Wisły.

Kierunek studiów Ekobiznes o profilu ogólnoakademickim należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk przyrodniczych i ścisłych oraz nauk społecznych. Studia na tym kierunku oferują zatem szeroką wiedzę interdyscyplinarną, umożliwiającą absolwentowi podjęcie pracy w administracji państwowej i samorządowej, jak i zakładanie oraz prowadzenie własnej działalności gospodarczej w oparciu o wykorzystanie potencjału przyrodniczego oraz innowacyjnych technologii środowiskowych.

Studia na kierunku Ekobiznes przygotowują do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie produkcji żywności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii, gospodarowania odpadami i ekoturystyki. Absolwent może również prowadzić działalność konsultingową w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska, czy też analizy ryzyka ekonomiczno-ekologicznego. Będzie też przygotowany do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej m.in. jako lider zespołów wdrażających strategie ekoinnowacyjne.

Wymagania wstępne

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Ekobiznes powinien legitymować się pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego i spełniać wymagania rekrutacyjne zgodne z odpowiednią uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie warunków i trybu rekrutacji. Kształcenie na kierunku Ekobiznes wymaga znajomości podstaw matematyki, biologii, chemii, geografii, wiedzy o społeczeństwie na poziomie określonym w podstawie programowej dla szkół średnich.

Przedmioty objęte planem studiów zostały uporządkowane w następujących grupach zajęć:

Grupa Zajęć_1, Przedmioty ogólnouczelniane

Celem kształcenia w ramach przedmiotów zawartych w tej grupie jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących podstaw prawnych działalności gospodarczej, praw konsumenckich i ochrony własności intelektualnej, podstaw pracy na komputerze w systemie Windows z wykorzystaniem programów przydatnych w późniejszym prowadzeniu działalności gospodarczej i interpretacji różnych danych (w tym danych statystycznych). Ponadto w tej grupie kształcona i doskonalona będzie również umiejętność władania językiem obcym na poziomie B2, w tym językiem specjalistycznym. W ramach wychowania fizycznego student nabiera tężyzny fizycznej.

Grupa Zajęć_2, Przedmioty podstawowe

W grupie zostały zawarte treści podstawowe, służące jako „baza” do realizacji zagadnień z zakresu biologii, w tym ekologii, a także ekonomii, zarządzania, rachunkowości, statystyki i chemii, które są niezbędne do zrozumienia i opisu zjawisk oraz procesów biologicznych, gospodarczych, chemicznych, szczegółowo omawianych na przedmiotach kierunkowych. W przedmiotach realizowanych w tej grupie poruszone zostaną treści wykorzystane w celu właściwej interpretacji zjawisk zachodzących w środowisku naturalnym, skutków interwencji człowieka w środowisko i  racjonalnego wykorzystania zasobów środowiska.

Grupa Zajęć_3, Przedmioty kierunkowe

Do przedmiotów kierunkowych należy szereg przedmiotów, których zadaniem jest wyposażenie studenta w wiedzę, umiejętności i kompetencje kluczowe z punktu widzenia sylwetki absolwenta kierunku Ekobiznes. Student zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje, które pozwolą mu na interdyscyplinarne ujmowanie zagadnień łączących środowisko przyrodnicze i gospodarkę. W grupie tej studenci będą mieli możliwość zapoznania się z zaawansowanymi technikami monitoringu i analizy stanu środowiska, metodyką sporządzania map tematycznych, wizualizacją i analizą treści przestrzennych. W grupie przedmiotów kierunkowych przedstawione zostaną także zagadnienia edukacji ekologicznej i ochrony przyrody, żywności ekologicznej, biologicznej rekultywacji terenów zdegradowanych, inwazji biologicznych i biotechnologii, a także strategie marketingu, problematyka zakładania działalności gospodarczej i metody finansowania inwestycji środowiskowych. Ponadto przedstawione zostaną zagadnienia prezentujące potencjał ekoturystyczny Polski ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego oraz oddziaływanie człowieka na środowisko i efekty takiego działania (np. produkcja odpadów, ścieków, zagospodarowanie przestrzenne).

Grupa zajęć_4, Przedmioty  do wyboru

W ramach przedmiotów bloku do wyboru student poszerza swoją wiedzę i umiejętności w obszarze ekobiznesu zgodnie z własnymi zainteresowaniami. W grupie tej student będzie miał możliwość zapoznania się m. in. z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi organizmów genetycznie modyfikowanych, gospodarowaniem na obszarach Natura 2000, zagadnieniami ekotoksykologii i ekogenetyki, roślinami i zwierzętami użytkowymi, wpływem środowiska na zdrowie człowieka oraz z istotą i rozwojem koncepcji agrobiznesu, ekomartetingu, ekonomii behawioralnej czy też ekologistyki.

Grupa zajęć_5, Przedmioty dyplomowe

W grupie tej planowane są seminaria dyplomowe i pracownia dyplomowa, podczas których student nabędzie praktyczną wiedzę i umiejętności umożliwiającye przygotowanie do napisania i zaprezentowania założeń pracy licencjackiej. Student będzie miał możliwość wyboru tematu pracy licencjackiej z nauk biologicznych oraz ekonomii i finansów.

Grupa zajęć_6, Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa umożliwia studentom weryfikację i wykorzystanie teoretycznej wiedzy podczas pracy w przedsiębiorstwach, laboratoriach i placówkach naukowo-badawczych oraz zapoznanie z lokalnym rynkiem pracy. Student będzie w czasie praktyk nabywał umiejętności pracy w zespole, jak i samodzielnego wykonywania postawionych przed nim zdań. 

System punktowy ECTS.

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 184 punkty.

Kwalifikacje absolwenta

W procesie kształcenia na pierwszym stopniu studiów kierunku Ekobiznes absolwent uzyskuje ugruntowane podstawy wiedzy biologicznej i ekonomicznej. Zostaje przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w oparciu o założenia „zielonej gospodarki” lub podjęcia pracy w podmiotach i organizacjach funkcjonujących w szeroko rozumianym środowisku biznesowym. Nabywa umiejętności  łączenia zagadnień związanych z gospodarką i środowiskiem przyrodniczym. Posiada wiedzę niezbędną do sprostania wymaganiom stawianym przez politykę ekologiczną i strategię rozwoju zrównoważonego Unii Europejskiej. Absolwent Ekobiznesu poznaje teorie i metodologie badań ekonomicznych, w tym marketingowych oraz metodologię nauk przyrodniczych i ścisłych.

Po zakończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku Biologia lub Ekonomia, jak też prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub pracy w podmiotach gospodarczych i instytucjach zajmujących się ochroną przyrody i środowiska wymagających wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych zdobytych na studiach pierwszego stopnia.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Zasady kwalifikacji

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z
...
(liczba słów w pełnym opisie: 268)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 224)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55
...
(liczba słów w pełnym opisie: 275)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

 • Podstawą rekrutacjii jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka, wiedza o społeczeństwie - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9)
...
(liczba słów w pełnym opisie: 347)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych  i ogólnopolskich uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksymalną liczbę punktów na niżej wymienione kierunki studiów:

 

-Olimpiada Biologiczna

-Olimpiada Chemiczna

-Olimpiada Fizyczna

-Olimpiada Geograficzna

-Olimpiada Matematyczna

-Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

-Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

-Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

-Olimpiada Wiedzy Biologicznej

-Olimpiada Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych

-Podlaski Konkurs Chemiczny

 

są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

 

Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jeden kierunek wybrany przez kandydata podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku niewykorzystania tych uprawnień w roku uzyskania świadectwa dojrzałości kandydat może z nich skorzystać w roku następnym, jeśli regulamin olimpiady lub konkursu lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu nie stanowią inaczej.

Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydany przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu, zgodny ze wzorem określonym odrębnymi przepisami, który należy dostarczyć przy składaniu dokumentów.

Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.

 


Do pobrania:

Uchwala nr 2323 Senatu Uniwersytetu

...
(liczba słów w pełnym opisie: 285)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji