Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Finansów

Ekonomia - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Ekonomii i Finansów
  adres:
  Wydział Ekonomii i Finansów
  ul. Warszawska 63
  15-062 Białystok

  Biuro Rekrutacyjne przyjmuje interesantów:
  Poniedziałek, Czwartek, Piątek: 9:30 - 13:30, Wtorek: 9:30 - 15:00

  Ekonomia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: a.roszko@uwb.edu.pl , tel.: 85 745 7705, pokój nr 104
  Ekonomia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: b.szubzda@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
  Ekonomiczno-prawny - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: bielaszr@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7708, pokój nr 104
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia, e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106
  Ekonomia - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia, e-mail: k.fiedorow@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7707, pokój nr 106
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia, e-mail: m.zukowska@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106
  Ekonomia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - e-mail: a.korotkiewicz@uwb.edu.pl, tel.: 85 745 7713, pokój nr 106

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

100

Język wykładowy

polski

Opis

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 546; liczba punktów ECTS 120.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

 

Absolwent po zakończeniu studiów posiada pogłębioną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i dyscyplin pokrewnych w dziedzinie nauk społecznych. Posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej. Absolwent jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego zarówno w kraju jak i za granicą. Potrafi trafnie formułować problemy ekonomiczne i je rozwiązywać w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej, posiada znajomość, co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty w szeroko pojętej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia jej samodzielnie, w instytucjach publicznych i samorządowych lub podjęcia pracy w jednostkach badawczych. Jest przygotowany do pracy zawodowej zarówno w Polsce jak  i w innych krajach, zwłaszcza państwach Unii Europejskiej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł magistra. Ponadto spełnia wymogi ważne przy podejmowani studiów trzeciego stopnia i dalszego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych koniecznych na dynamicznym rynku pracy.

 

Specjalność : Przedsiębiorstwo na rynku

Absolwenci studiów uzupełniających na specjalności Przedsiębiorstwo na rynku nabywają pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. Znają podstawowe narzędzia prowadzenia analizy funkcjonowania przedsiębiorstw oraz potrafią je zastosować w praktyce.  Nabywają umiejętności w obszarze gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi, materialnymi i niematerialnymi na poziomie podmiotów gospodarczych. Są przygotowani do pełnienia ról kierowniczych i wykonawczych w tym zakresie. Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach różnej wielkości i formy prawnej zarówno w kraju jak i za granicą. W szczególności mogą pracować jako kierownicy w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie, w tym jako specjaliści do spraw finansowo-administracyjnych, kierownicy działu zaopatrzenia i dystrybucji, kierownicy działu marketingu i sprzedaży, jako specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania i do spraw finansowych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Specjalność:   Rachunkowość i podatki

Specjalność odpowiada potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy potrafią łączyć wiedzę ogólnoekonomiczną ze specjalistyczną wiedzą z zakresu rachunkowości i podatków. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Mogą także pracować jako księgowi w biurach rachunkowych, firmach doradztwa podatkowego oraz innych jednostkach gospodarczych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

Absolwent studiów na Specjalności Rachunkowość i podatki, w szczególności:

 • posługuje się przepisami prawa podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi,
 • wykorzystuje zasady ewidencji księgowej i ewidencji podatkowej w rozliczeniach podatkowych,
 • potrafi sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe,
 • podejmuje decyzje na podstawie analizy informacji finansowo-księgowych oraz podatkowych,
 • posiada umiejętność konstruowania budżetu przedsiębiorstwa i kontroli jego wykonania, organizowania ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, wykorzystania narzędzi controllingu w procesie decyzyjnym,
 • potrafi przewidywać konsekwencje podatkowe podejmowanych decyzji oraz posługiwać się metodami optymalizacji zobowiązań podatkowych.

 

Specjalność: Przedsiębiorczość i innowacje

Specjalność odpowiada potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy połączą wiedzę ogólnoekonomiczną z wiedzą specjalistyczną z zakresu przedsiębiorczości i innowacji. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci będą dobrze przygotowani do pracy w sektorze przedsiębiorstw i instytucji związanych z polityką innowacyjną. Absolwent po ukończeniu studiów na specjalności Przedsiębiorczość i innowacje będzie potrafił:

 • opisywać i zanalizować strategie innowacji w firmach;
 • oceniać rolę informacji gospodarczej;
 • negocjować umowy handlowe;
 • oceniać zakres wykorzystania rachunkowości i controllingu;
 • wykorzystywać poszczególne metody wyceny firm;
 • ocenić funkcjonowanie spółek publicznych;
 • oceniać czynniki konkurencyjności firm.

 

Specjalność: Logistyka międzynarodowa

Absolwent studiów drugiego stopnia o specjalności logistyka międzynarodowa posiada kompetencje z zakresu efektywności systemów logistycznych i organizowania działalności logistycznej w ujęciu międzynarodowym. Posiada wiedzę z zakresu organizowania międzynarodowego transportu i spedycji i obciążeń fiskalnych w tej branży, polityki celnej oraz kształtowania międzynarodowych transakcji gospodarczych i przepływu technologii w ujęciu globalnym. Absolwent zna związki i zależności między procesem globalizacji i systemami logistycznymi oraz identyfikuje warunki kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym. Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy, jako specjalista i analityk w rodzimych przedsiębiorstwach (handlowych, usługowych i przemysłowych) działających w skali międzynarodowej, a także m.in. w korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych i innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym.

 

Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach znajdują się pod adresem:

http://weif.uwb.edu.pl/programy-i-plany-studiow

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę.

 • Ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk społecznych,
 • Średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Wysokość czesnego

I rok - 4 760 zł
II rok - 4 620 zł
Razem - 9 380 zł

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji