University of Bialystok / Wydział Ekonomii i Finansów

Ekonomia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Level of study: second degree Form of study: stationary Education profile: ogólnoakademicki Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Specialities

Conducting units

Enrollment

from 2020-06-05 to 2020-08-07 23:59:59

Limit of students

120

Language

polish

Description

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 895; liczba punktów ECTS 120.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

 

Absolwent po zakończeniu studiów posiada pogłębioną w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i dyscyplin pokrewnych w dziedzinie nauk społecznych. Posiada umiejętności wykorzystywania zaawansowanych metod analitycznych do badania zjawisk i procesów gospodarczych oraz modelowania ich przebiegu w skali mikro- i makroekonomicznej w warunkach gospodarki otwartej. Absolwent jest przygotowany do opracowywania projektów, świadczenia usług doradczych oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem zasobów przez podmioty sektora prywatnego i publicznego zarówno w kraju jak i za granicą. Potrafi trafnie formułować problemy ekonomiczne i je rozwiązywać w trakcie pracy indywidualnej i zespołowej, posiada znajomość, co najmniej jednego języka obcego w stopniu umożliwiającym posługiwanie się terminologią ekonomiczną. Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty w szeroko pojętej działalności gospodarczej, w tym prowadzenia jej samodzielnie, w instytucjach publicznych i samorządowych lub podjęcia pracy w jednostkach badawczych. Jest przygotowany do pracy zawodowej zarówno w Polsce jak  i w innych krajach, zwłaszcza państwach Unii Europejskiej. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia absolwent uzyskuje tytuł magistra. Ponadto spełnia wymogi ważne przy podejmowani studiów trzeciego stopnia i dalszego doskonalenia swoich umiejętności zawodowych koniecznych na dynamicznym rynku pracy.

 

Specjalność : Przedsiębiorstwo na rynku

Absolwenci studiów uzupełniających na specjalności Przedsiębiorstwo na rynku nabywają pogłębioną wiedzę dotyczącą funkcjonowania przedsiębiorstwa w zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. Znają podstawowe narzędzia prowadzenia analizy funkcjonowania przedsiębiorstw oraz potrafią je zastosować w praktyce.  Nabywają umiejętności w obszarze gospodarowania zasobami ludzkimi, finansowymi, materialnymi i niematerialnymi na poziomie podmiotów gospodarczych. Są przygotowani do pełnienia ról kierowniczych i wykonawczych w tym zakresie. Mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach różnej wielkości i formy prawnej zarówno w kraju jak i za granicą. W szczególności mogą pracować jako kierownicy w małym, średnim i dużym przedsiębiorstwie, w tym jako specjaliści do spraw finansowo-administracyjnych, kierownicy działu zaopatrzenia i dystrybucji, kierownicy działu marketingu i sprzedaży, jako specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania i do spraw finansowych. Mogą prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Specjalność:   Rachunkowość i podatki

Specjalność odpowiada potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy potrafią łączyć wiedzę ogólnoekonomiczną ze specjalistyczną wiedzą z zakresu rachunkowości i podatków. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych. Mogą także pracować jako księgowi w biurach rachunkowych, firmach doradztwa podatkowego oraz innych jednostkach gospodarczych. Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności są także przydatne przy prowadzeniu własnej działalności.

Absolwent studiów na Specjalności Rachunkowość i podatki, w szczególności:

 • posługuje się przepisami prawa podatkowego, bilansowego oraz regulacjami międzynarodowymi,
 • wykorzystuje zasady ewidencji księgowej i ewidencji podatkowej w rozliczeniach podatkowych,
 • potrafi sporządzać i interpretować sprawozdania finansowe oraz deklaracje podatkowe,
 • podejmuje decyzje na podstawie analizy informacji finansowo-księgowych oraz podatkowych,
 • posiada umiejętność konstruowania budżetu przedsiębiorstwa i kontroli jego wykonania, organizowania ośrodków odpowiedzialności w przedsiębiorstwie, wykorzystania narzędzi controllingu w procesie decyzyjnym,
 • potrafi przewidywać konsekwencje podatkowe podejmowanych decyzji oraz posługiwać się metodami optymalizacji zobowiązań podatkowych.

 

Specjalność: Przedsiębiorczość i innowacje

Specjalność odpowiada potrzebom zgłaszanym przez rynek pracy w zakresie wszechstronnie przygotowanych absolwentów, którzy połączą wiedzę ogólnoekonomiczną z wiedzą specjalistyczną z zakresu przedsiębiorczości i innowacji. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci będą dobrze przygotowani do pracy w sektorze przedsiębiorstw i instytucji związanych z polityką innowacyjną. Absolwent po ukończeniu studiów na specjalności Przedsiębiorczość i innowacje będzie potrafił:

 • opisywać i zanalizować strategie innowacji w firmach;
 • oceniać rolę informacji gospodarczej;
 • negocjować umowy handlowe;
 • oceniać zakres wykorzystania rachunkowości i controllingu;
 • wykorzystywać poszczególne metody wyceny firm;
 • ocenić funkcjonowanie spółek publicznych;
 • oceniać czynniki konkurencyjności firm.

 

Specjalność: Logistyka międzynarodowa

Absolwent studiów drugiego stopnia o specjalności logistyka międzynarodowa posiada kompetencje z zakresu efektywności systemów logistycznych i organizowania działalności logistycznej w ujęciu międzynarodowym. Posiada wiedzę z zakresu organizowania międzynarodowego transportu i spedycji i obciążeń fiskalnych w tej branży, polityki celnej oraz kształtowania międzynarodowych transakcji gospodarczych i przepływu technologii w ujęciu globalnym. Absolwent zna związki i zależności między procesem globalizacji i systemami logistycznymi oraz identyfikuje warunki kształtowania procesów logistycznych w ujęciu międzynarodowym. Absolwent posiada kwalifikacje umożliwiające podjęcie pracy, jako specjalista i analityk w rodzimych przedsiębiorstwach (handlowych, usługowych i przemysłowych) działających w skali międzynarodowej, a także m.in. w korporacjach międzynarodowych, przedsiębiorstwach spedycyjno-transportowych i innych organizacjach gospodarczych o zasięgu międzynarodowym.

 

Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach znajdują się pod adresem:

http://weif.uwb.edu.pl/programy-i-plany-studiow

Admission rules

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

                  

...
(liczba słów w pełnym opisie: 505)
+show more information

Additional documents

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1187)
+show more information