Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Studia doktoranckie w zakresie ekonomii - studia stacjonarne - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
  adres:
  ul. Świerkowa 20 B 15-328 Białystok
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania
  adres:
  Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Ekonomii i Zarządzania
  ul. Warszawska 63
  15-062 Białystok
  telefon: 857457734 - studia doktoranckie, 857457707 lub 857457713 – kierunek EKONOMIA, 857457708 – kierunki LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, EKONOMICZNO-PRAWNY oraz ZARZĄDZANIE

Zapisy

od 2018-08-01 do 2018-09-17 23:59:59

Limit miejsc

10

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia wpisują się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych. Są przeznaczone dla absolwentów studiów II stopnia lub równoważnych, którzy dążą do zdobycia pogłębionej wiedzy w zakresie ekonomii i dyscyplin pokrewnych oraz metodologii badań naukowych i pracy dydaktycznej. Podstawą kształcenia jest aktualna wiedza ekonomiczna umożliwiająca rozumienie i interpretację globalnych procesów gospodarczych i społecznych oraz formułowanie koncepcji oddziaływania na pożądany kierunek i dynamikę ich ewolucji. Proponowane zajęcia rozwijają również umiejętności praktyczne, podnoszą zdolność formułowania i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z funkcjonowaniem i rozwojem organizacji gospodarczych oraz umiejętności analityczne i decyzyjne. Studia doktoranckie kształtują etykę zawodową i postawę odpowiedzialności społecznej przygotowujące do świadomego pełnienia roli naukowca, nauczyciela akademickiego oraz zaangażowanego obywatela.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Podczas studiów doktoranci nabywają umiejętności szerokiego wykorzystywania światowego dorobku badań naukowych z zakresu ekonomii, dzięki czemu umieją interpretować dane i fakty dotyczące funkcjonowania gospodarki, potrafią porównywać koncepcje ekonomiczne i wyciągać wnioski aplikacyjne. Doktoranci potrafią zaprezentować swoje poglądy i prowadzić dyskusję naukową, przygotować publikacje naukowe w oparciu o metody naukowe i adekwatny zestaw narzędzi badawczych. Studia doktoranckie przygotowują doktorantów do uczestniczenia doktorantów w projektach naukowych czy też w innych przedsięwzięciach związanych z rozwiązywaniem problemów naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych.

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

moduł 1. podstawowy

Ekonomia, Historia myśli ekonomicznej, Nauka o kreowaniu wiedzy i warsztat naukowca, Metodologia ekonomii głównego nurtu, Metodologia ekonomii heterodoksyjnej, Metodyka wniosku o grant, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Etyka pracy naukowej, Ochrona własności intelektualnej, Dydaktyka ekonomii, Język angielski w badaniach 

ekonomicznych, Seminarium doktorskie.

 

moduł 2. przedmioty podstawowe do wyboru

Podstawy filozofii, Podstawy socjologii

 

moduł 3. przedmioty rozwijające umiejętności dydaktyczne (5 przedmiotów do wyboru)

Emisja głosu, Etyka pracy dydaktycznej, Kultura jakości kształcenia, Metody aktywne w dydaktyce szkoły wyższej, Metody dydaktyczne w praktyce, Nowoczesne technologie w nauczaniu w szkole wyższej, Projektowanie kształcenia w szkole wyższej, Weryfikacja efektów kształcenia w szkole wyższej, Zasady przygotowania sylabusów przedmiotów

 

moduł 4. przedmioty rozwijające umiejętności zawodowe (8 przedmiotów do wyboru)

Analiza strategiczna, Analiza zachowań konsumpcyjnych, Analizy regionalne, Ekonomia instytucjonalna, Ekonomia integracji europejskiej, Ekonomia procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie, Ekonomia zrównoważonego rozwoju, Ekonomika konsumpcji, Ewaluacja polityk publicznych, Finanse regionalne i lokalne, Globalizacja gospodarki, Innowacje i transfer technologii w rozwoju gospodarczym, Instytucje w badaniach ekonomicznych, Inteligentne systemy w ekonomii, Metodologia zarządzania projektami UE, Modele sektora publicznego, Polityka i strategia rozwoju regionalnego, Polityka podatkowa w krajach Unii Europejskiej, Przedsiębiorczość społeczna w teorii i praktyczne, Rachunkowość społeczna i raportowanie, Rynki wschodzące w gospodarce światowej, Społeczna odpowiedzialność podmiotów gospodarczych, Strategie wchodzenia na rynki zagraniczne, Teoria gier w ekonomii,

Teoria i polityka kursu walutowego, Teoria i polityka rozwoju obszarów wiejskich, Współczesne funkcje sektora publicznego, Współczesne problemy gospodarki żywnościowej, Znaczenie transportu w gospodarce 

 

moduł 5. przedmioty rozwijające umiejętności miękkie (2 przedmioty do wyboru)


Komunikacja i budowanie relacji,
Kontrola zachowań
Sztuka retoryki
Zarządzanie czasem

 

Seminarium doktoranckie

28 godzin w trakcie I roku

28 godzin w trakcie II roku

28 godzin w trakcie III roku

28 godzin w trakcie IV roku

 

Praktyki (zajęcia dydaktyczne prowadzone przez doktorantów)

Stacjonarne                                    

30 godzin w trakcie I roku

30 godzin w trakcie II roku                   godzin na II roku

30 godzin w trakcie III roku                  godzin na III roku

15 godzin w trakcie IV roku                  godzin na IV roku

 

Warunki ukończenia studiów:

1. Spełnienie wymogów wynikających z programu studiów (zaliczenie przedmiotów oraz postępy w realizacji pracy badawczej).

2. Uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Zasady kwalifikacji

 1. Kandydaci przyjmowani są na pierwszy rok studiów doktoranckich na podstawie wyników postępowania konkursowego.
 2. Postępowanie konkursowe obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.
 3. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej są zainteresowania naukowe, motywacja i predyspozycje kandydata do podjęcia pracy naukowo badawczej. Kandydat powinien wypowiedzieć się w kwestii obszaru tematycznego, który zamierza podjąć w ramach badań naukowych. Komisja ocenia predyspozycje i umiejętności kandydata do prowadzenia analiz przyczynowo -skutkowych oraz interpretacji zjawisk i procesów gospodarczych na potrzeby realizacji pracy doktorskiej.
 4. Maksymalna liczba punktów uzyskanych przez kandydata w wyniku postępowania konkursowego wynosi 100 pkt.

Liczba punktów uzyskanych przez kandydata stanowi sumę punktów za:

– rozmowę kwalifikacyjną (0-50 pkt),

 – analizę złożonych przez kandydata dokumentów (0-50 pkt), w tym za:

– średnią ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich (0-20 pkt):

do 3,99        –    0 pkt

4,00 – 4,25        –  10 pkt

4,26 – 4,50   –  13 pkt

4,51 – 4,75   –  16 pkt

     od  4,76   –  20 pkt 

– bardzo dobry wynik na dyplomie ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – 5 pkt,

 – dyplom honorowy – 5 pkt,

– udokumentowaną działalność naukową i inne osiągnięcia kandydata (0-20 pkt).

 1. Na stacjonarne studia doktoranckie przyjmowani będą kandydaci, którzy w wyniku postępowania
...
(liczba słów w pełnym opisie: 322)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA UwB ul. WARSZAWSKA 63

Dodatkowe dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

1. ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,

2. poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta [kolorowe zdjęcie do ELD w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi].

4. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,

5. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem) a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich, w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – odpowiednie dokumenty poświadczające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie,

6. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),

7. oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem (nie dotyczy kandydatów na studia doktoranckie w zakresie: biologii, fizyki oraz historii i socjologii),

8. dodatkowo można dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego,

9. kandydat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ze względu na rodzaj

...
(liczba słów w pełnym opisie: 370)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Termin rozmowy rekrutacyjnej: 20.09.2018r. godz. 9.00

Białystok, ul. Warszawska 63 (I piętro), p. 233a

Przyjmowanie dokumentów: 18-19.09.2018 r. w godz. 10:00 -14:00

Poniedziałek, wtorek, środa i czwartek w godz.: 10:00 - 14:00
telefon kontaktowy: 85 745 77 34
e-mail: p.wasilewska@uwb.edu.pl