Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Filologia, filologia angielska z elementami translatoryki - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-05-16 do 2017-07-19 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

angielski

Opis

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) trwają 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie dziennym. Łączna liczba godzin wynosi 875  godzin. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 122.

Kwalifikacje absolwenta

Oprócz wysokich kompetencji językowych (Poziom biegłości C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent studiów II stopnia posiada podstawowe umiejętności, zarówno niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza języka angielskiego, jak i umożliwiające mu w przyszłości (np. po ukończeniu studiów podyplomowych z translatoryki) podjęcie pracy w powyżej wspomnianym zawodzie. Ponadto ma gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa/ językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Potrafi porozumieć się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Potrafi organizować pracę grupową. Absolwent charakteryzuje się postawą otwartości wobec innych języków i kultur. Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent jest przygotowany w podstawowym zakresie do pracy  tłumacza w  instytucjach kultury, administracji państwowej, oświaty, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent może również wykonywać zawód nauczyciela języka obcego pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach kursu prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB). Absolwent jest przygotowany do podjęcia wyzwań badawczych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

System punktowy ECTS

W okresie studiów student musi uzyskać 122 punkty.

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

Przedmioty podstawowe:

Praktyczna znajomość języka angielskiego.

Blok tłumaczeniowy: Wstęp do teorii przekładu. Polszczyzna w przekładach. Podstawy tłumaczeń polityczno-ekonomicznych. Podstawy tłumaczeń dokumentów UE. Tłumaczenia prasowe.  Podstawy tłumaczeń a vista i konsekutywnych - tematyka lokalna. Tłumaczenia pisemne ogólne. Tłumaczenia literackie. Tłumaczenia pisemne specjalistyczne. Tłumaczenia a vista i konsekutywne o tematyce specjalistycznej. Ocena istniejących tłumaczeń (problemy ekwiwalencji w przekładzie).Tłumaczenia audiowizualne.

Moduł specjalizacyjny językoznawstwa /językoznawstwa stosowanego : Analiza dyskursu. Pragmatyka międzykulturowa. Ćwiczenia specjalizacyjne: językoznawstwo/językoznawstwo stosowane 1, 2, 3, 4.

Moduł specjalizacyjny literaturoznawczo-kulturoznawczy: Współczesna literatura anglojęzyczna. Współczesna kultura krajów anglojęzycznych. Ćwiczenia  specjalizacyjne: literaturoznawczo-kulturoznawczy 1, 2, 3, 4.

 Przedmioty uzupełniające: Wychowanie fizyczne/zajęcia alternatywne. Ochrona własności intelektualnej. Technologia informacyjna. Język obcy (francuski, rosyjski, hiszpański, białoruski).

Seminarium magisterskie

Nauki społeczne :  przedmiot z zakresu nauk społecznych

Zajęcia na innym kierunku studiów.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) kierunków należących do obszaru nauk humanistycznych
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów
  • kierunek preferowany – filologia angielska

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
– inne dokumenty – zgodnie z wymogami zasad rekrutacji w przypadku kandydata cudzoziemca. Świadectwa dojrzałości/dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem na język polski w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami albo oświadczenie cudzoziemca, ubiegającego się o przyjęcie na studia, że może przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności (dotyczy kierunków: chemia, biologia i ochrona środowiska), w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na

...
(liczba słów w pełnym opisie: 485)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje interesantów:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 08.30-13.30
w miesiącach: maj, czerwiec 2017 r. - Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 85
w miesiącach: lipiec, sierpień oraz do 29 września 2017 r. - Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 74
telefon: 85 745 74 60

e-mail: rekrutwf@uwb.edu.pl