Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Filologia, filologia angielska z elementami translatoryki - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
  adres:
  ul. Świerkowa 20 B 15-328 Białystok
 • Wydział Filologiczny
  adres:
  15-420 Białystok
  Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje interesantów:

  Poniedziałek - Piątek w godzinach 08.30-13.30
  Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 74 (I piętro)


  telefon: 85 745 74 60
  e-mail: rekrutwf@uwb.edu.pl

Zapisy

od 2018-05-22 do 2018-07-20 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

angielski

Opis

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) trwają 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie dziennym. Łączna liczba godzin wynosi 950godzin. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

Kwalifikacje absolwenta

Oprócz wysokich kompetencji językowych (Poziom biegłości C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent studiów drugiego stopnia posiada podstawowe umiejętności, zarówno niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza języka angielskiego, jak i umożliwiające mu w przyszłości (np. po ukończeniu studiów podyplomowych z translatoryki) podjęcie pracy w powyżej wspomnianym zawodzie. Ponadto ma gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa/ językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Potrafi porozumieć się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Potrafi organizować pracę grupową. Absolwent charakteryzuje się postawą otwartości wobec innych języków i kultur. Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent jest przygotowany w podstawowym zakresie do pracy  tłumacza w  instytucjach kultury, administracji państwowej, oświaty, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent może również wykonywać zawód nauczyciela języka obcego pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach kursu prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB). Absolwent jest przygotowany do podjęcia wyzwań badawczych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

System punktowy ECTS

W okresie studiów student musi uzyskać 120 punktów.

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

Przedmioty podstawowe:

Praktyczna znajomość języka angielskiego.

Blok tłumaczeniowy: Wstęp do teorii przekładu; Polszczyzna w przekładach; Podstawy tłumaczeń polityczno-ekonomicznych; Podstawy tłumaczeń dokumentów UE; Tłumaczenia prasowe;  Podstawy tłumaczeń a vista i konsekutywnych; Tłumaczenia pisemne ogólne; Tłumaczenia literackie; Tłumaczenia pisemne specjalistyczne; Tłumaczenia a vista i konsekutywne o tematyce specjalistycznej; Ocena istniejących tłumaczeń (problemy ekwiwalencji w przekładzie);Tłumaczenia audiowizualne.

Moduł specjalizacyjny językoznawstwa /językoznawstwa stosowanego : Analiza dyskursu; Pragmatyka międzykulturowa; Ćwiczenia specjalizacyjne: językoznawstwo/językoznawstwo stosowane 1, 2, 3, 4.

Moduł specjalizacyjny literaturoznawczo-kulturoznawczy: Współczesna literatura anglojęzyczna; Współczesna kultura krajów anglojęzycznych; Ćwiczenia  specjalizacyjne: literaturoznawczo-kulturoznawczy 1, 2, 3, 4.

 Przedmioty uzupełniające:  Ochrona własności intelektualnej. Technologia informacyjna. Język obcy – specjalistyczny warsztat językowy ( francuski, rosyjski, hiszpański, białoruski); Lektorat języka obcego (francuski, rosyjski, hiszpański, białoruski).

Seminarium magisterskie 

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich) kierunków należących do obszaru nauk humanistycznych,

– średnia arytmetyczna ocen ze studiów,

– kierunek preferowany – filologia angielska,

– w przypadku kandydatów-cudzoziemców znajomość języka polskiego na poziomie C2 potwierdzona właściwym dokumentem.”

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.  
3) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
5) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
6) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy biologii, chemii, chemii kryminalistycznej i sądowej, ekobiznesu i ochrony środowiska).

2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
3) inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
4) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5) orzeczenie

...
(liczba słów w pełnym opisie: 539)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje interesantów:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 08.30-13.30
w miesiącach: maj, czerwiec 2018 r. - Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 85
w miesiącach: lipiec, sierpień oraz do 14 września 2018 r. - Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 47
telefon: 85 745 74 60

e-mail: rekrutwf@uwb.edu.pl