Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Filologia, filologia angielska z elementami translatoryki - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-07-28 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

angielski

Opis

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) trwają 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie dziennym. Łączna liczba godzin wynosi 950godzin. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 122.

Kwalifikacje absolwenta

Oprócz wysokich kompetencji językowych (Poziom biegłości C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent studiów drugiego stopnia posiada podstawowe umiejętności, zarówno niezbędne do wykonywania zawodu tłumacza języka angielskiego, jak i umożliwiające mu w przyszłości (np. po ukończeniu studiów podyplomowych z translatoryki) podjęcie pracy w powyżej wspomnianym zawodzie. Ponadto ma gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa/ językoznawstwa stosowanego lub literaturoznawstwa/ kulturoznawstwa. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dziedzin nauk humanistycznych (głównie dyscyplin językoznawstwa i literaturoznawstwa) oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Potrafi porozumieć się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Potrafi organizować pracę grupową. Absolwent charakteryzuje się postawą otwartości wobec innych języków i kultur. Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent jest przygotowany w podstawowym zakresie do pracy  tłumacza w  instytucjach kultury, administracji państwowej, oświaty, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent może również wykonywać zawód nauczyciela języka obcego (np. po ukończeniu studiów podyplomowych dających uprawnienia nauczycielskie).

Absolwent jest przygotowany do podjęcia wyzwań badawczych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

System punktowy ECTS

W okresie studiów student musi uzyskać 122 punktów.

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

Przedmioty podstawowe:

Praktyczna znajomość języka angielskiego.

Blok tłumaczeniowy: Wstęp do teorii przekładu; Polszczyzna w przekładach; Podstawy tłumaczeń polityczno-ekonomicznych; Podstawy tłumaczeń dokumentów UE; Tłumaczenia prasowe;  Podstawy tłumaczeń a vista i konsekutywnych; Tłumaczenia pisemne ogólne; Tłumaczenia literackie; Tłumaczenia pisemne specjalistyczne; Tłumaczenia a vista i konsekutywne o tematyce specjalistycznej; Ocena istniejących tłumaczeń (problemy ekwiwalencji w przekładzie);Tłumaczenia audiowizualne.

Moduł specjalizacyjny językoznawstwa /językoznawstwa stosowanego : Analiza dyskursu; Pragmatyka międzykulturowa; Ćwiczenia specjalizacyjne: językoznawstwo/językoznawstwo stosowane 1, 2, 3, 4.

Moduł specjalizacyjny literaturoznawczo-kulturoznawczy: Współczesna literatura anglojęzyczna; Współczesna kultura krajów anglojęzycznych; Ćwiczenia  specjalizacyjne: literaturoznawczo-kulturoznawczy 1, 2, 3, 4.

 Przedmioty uzupełniające:  Ochrona własności intelektualnej. Technologia informacyjna. Język obcy – specjalistyczny warsztat językowy ( francuski, rosyjski, hiszpański); Lektorat języka obcego (francuski, rosyjski, hiszpański).

Seminarium magisterskie

Praktyki zawodowe

Student jest obowiązany do odbycia 2 tygodniowych  praktyk zawodowych w formie i według zasad określonych przez uczelnię.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich) kierunków należących do obszaru nauk humanistycznych,

– średnia arytmetyczna ocen ze studiów,

– kierunek preferowany – filologia angielska,

– w przypadku kandydatów-cudzoziemców znajomość języka polskiego na poziomie C2 potwierdzona właściwym dokumentem.”

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes i ochrona środowiska),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub...
(liczba słów w pełnym opisie: 1040)
+pokaż więcej informacji