Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Filologia, filologia angielska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-07-28 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

angielski

Opis

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) trwają 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie dziennym. Łączna liczba godzin wynosi 875  godzin. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

Kwalifikacje absolwenta

Oprócz wysokich kompetencji językowych (Poziom biegłości C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent studiów drugiego stopnia posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Potrafi porozumieć się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Potrafi organizować pracę grupową. Absolwent charakteryzuje się postawą otwartości wobec innych języków i kultur. Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent jest przygotowany do pracy w  instytucjach kultury, administracji państwowej, oświaty, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent może również wykonywać zawód nauczyciela języka obcego pod warunkiem ukończenia specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela w ramach kursu prowadzonego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego UwB). Absolwent jest przygotowany do podjęcia wyzwań badawczych oraz do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

magister

System punktowy ECTS

W okresie studiów student musi uzyskać 120 punkty.

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

Przedmioty podstawowe:

Praktyczna znajomość języka angielskiego.

Przedmioty kierunkowe:

Blok językoznawstwa /językoznawstwa stosowanego : Językoznawstwo kognitywne; Językoznawstwo diachroniczne; Teorie nabywania języków; Psycholingwistyka.

Moduł kierunkowy językoznawstwa /językoznawstwa stosowanego: Edukacja językowa – współczesne trendy; Stylistyka ; Analiza dyskursu;  Pragmatyka międzykulturowa; Ćwiczenia specjalizacyjne: językoznawstwo stosowane 1,2,3,4,

Blok literaturoznawczo-kulturoznawczy: Współczesna literatura brytyjska; Brytyjskie studia kulturowe; Współczesna literatura amerykańska; Amerykańskie studia kulturowe .    

Moduł kierunkowy literaturoznawczo-kulturoznawczy: Współczesne teorie literackie; Analiza i interpretacja tekstu literackiego; Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe; Współczesna kultura amerykańska;  Ćwiczenia specjalizacyjne literaturoznawczo-kulturoznawcze 1,2,3,4 .                                                                         

Przedmioty uzupełniające: Ochrona własności intelektualnej; Technologia informacyjna;  Język obcy – specjalistyczny warsztat językowy ( francuski, rosyjski, hiszpański, białoruski); Lektorat języka obcego (francuski, rosyjski, hiszpański, białoruski).

Seminarium magisterskie

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) kierunków należących do obszaru nauk humanistycznych
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów
  • kierunek preferowany – filologia angielska

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes i ochrona środowiska),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub...
(liczba słów w pełnym opisie: 1040)
+pokaż więcej informacji