Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia angielska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-04 do 2020-09-15 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

angielski

Opis

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie) trwają 2 lata (4 semestry), zajęcia odbywają się w systemie dziennym. Łączna liczba godzin wynosi 875  godzin. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 122.

Kwalifikacje absolwenta

Oprócz wysokich kompetencji językowych (Poziom biegłości C2 Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego Rady Europy w zakresie jednego języka obcego) absolwent studiów drugiego stopnia posiada gruntowną i wszechstronną wiedzę z zakresu wybranej specjalności: językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, lingwistyki stosowanej. Posiada umiejętność integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych oraz jej zastosowania w nietypowych sytuacjach profesjonalnych, potrafi samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe i wydawać opinie w zakresie uzyskanych kompetencji na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Potrafi porozumieć się w sprawach zawodowych zarówno ze specjalistami, jak i niespecjalistami. Potrafi organizować pracę grupową. Absolwent charakteryzuje się postawą otwartości wobec innych języków i kultur. Po ukończeniu studiów – w zależności od wybranej specjalności – absolwent jest przygotowany do pracy w  instytucjach kultury, administracji państwowej, oświaty, w wydawnictwach, w redakcjach czasopism, w środkach masowego przekazu, w instytucjach kulturalnych i badawczych oraz w sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków i kultur. Absolwent jest przygotowany do podjęcia wyzwań badawczych oraz do podjęcia nauki w szkole doktoskiej.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

 

System punktowy ECTS

W okresie studiów student musi uzyskać 122 punkty.

 

Grupy i nazwy zajęć objętych programem studiów:

Grupa Zajęć _ 1: Praktyczna Znajomość Języka Angielskiego.

Grupa Zajęć_2:  Blok językoznawstwa/językoznawstwa stosowanego: Językoznawstwo kognitywne; Językoznawstwo diachroniczne; Teorie nabywania języków; Psycholingwistyka.

Grupa Zajęć_3: Zajęcia fakultatywne: językoznawstwo/językoznawstwo stosowane: Edukacja językowa – współczesne trendy; Stylistyka ; Analiza dyskursu; Pragmatyka międzykulturowa; Ćwiczenia specjalizacyjne: językoznawstwo stosowane 1,2,3,4,

Grupa Zajęć_4: Blok literaturoznawczo-kulturoznawczy: Współczesna literatura brytyjska; Brytyjskie studia kulturowe; Współczesna literatura amerykańska; Amerykańskie studia kulturowe.

Grupa Zajęć_5: Zajęcia fakultatywne: literaturoznawczo-kulturoznawcze: Współczesne teorie literackie; Analiza i interpretacja tekstu literackiego; Wielka Brytania jako społeczeństwo wielokulturowe; Ćwiczenia specjalizacyjne literaturoznawczo-kulturoznawcze 1,2,3,4; Współczesna kultura amerykańska.

Grupa Zajęć_6: Przedmioty uzupełniające: Ochrona własności intelektualnej; Technologia informacyjna; Język obcy – specjalistyczny warsztat językowy  Lektorat języka obcego.

Grupa Zajęć_7: Seminarium magisterskie.

Grupa Zajęć_8: Praktyki zawodowe – 2 tygodniowe.

Zasady kwalifikacji

  • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) kierunków należących do dziedziny nauk humanistycznych
  • średnia arytmetyczna ocen ze studiów
  • • kierunek preferowany – filologia angielska, w przypadku innych kierunków należy udokumentować znajomość języka angielskiego na poziomie C1

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji