Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Filologia polska - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca - II tura

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Język wykładowy

polski

Opis

Program studiów jest zgodny z aktualnymi rozporządzeniami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącymi kształcenia na studiach wyższych (dla kierunku filologia polska), w tym z „Rozporządzeniem w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta” z dn. 3.10.2006 r. dotyczącym m.in. punktacji ECTS.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent filologii polskiej studiów drugiego stopnia na Uniwersytecie w Białymstoku posiada rzetelne i wszechstronne wykształcenie ogólnohumanistyczne i polonistyczne z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, wzbogacone o umiejętność rozpatrywania procesów historycznoliterackich i językowych na szerokim tle kulturowym, w perspektywie komparatystycznej, filozoficznej i antropologicznej.

Programy zajęć uwzględniają najnowszą literaturę i współczesne tendencje rozwojowe języka polskiego, a także aktualne osiągnięcia historii, teorii literatury oraz językoznawstwa.

Student filologii polskiej ma szansę rozwinąć swoją kompetencję komunikacyjną połączoną z głębszym rozumieniem zjawisk socjolingwistycznych, zwłaszcza w odniesieniu do komunikacji masowej. Dzięki bogatej i wielostopniowej ofercie zajęć fakultatywnych student filologii polskiej ma duży wpływ na tworzenie własnej ścieżki edukacyjnej. Na ofertę tę składają się zajęcia cykliczne, zajęcia ściśle powiązane z aktualnymi badaniami pracowników naukowo-dydaktycznych oraz szeroki wachlarz specjalności. Student może uzyskać specjalistyczne przygotowanie z zakresu dziennikarstwa, publicystyki, edytorstwa cyfrowego i księgoznawstwa.

Uzyskane umiejętności pozwalają absolwentowi na podejmowanie wyzwań badawczych, przygotowują do aktywności w zakresie promocji i popularyzacji specjalistycznej wiedzy filologicznej, a także do działalności edytorskiej, dziennikarskiej i publicystycznej. Absolwent po zaliczeniu odpowiedniej specjalności jest przygotowany do pracy w instytucjach kultury (np. jako kierownik literacki), w urzędach (np. jako rzecznik prasowy), w firmach związanych z rynkiem medialnym (np. jako krytyk, dziennikarz radiowy, telewizyjny, prasowy, internetowy – bloger), wydawniczym (korektor, redaktor, edytor). Absolwent opanował narzędzia retoryki, teorii i pragmatyki tekstów użytkowych w stopniu pozwalającym na opracowywanie i analizowanie tekstów perswazyjnych, dzięki czemu może uczestniczyć w przygotowaniu kampanii reklamowych i wyborczych. Dysponuje wiedzą i umiejętnościami pozwalającymi na samodzielne rozwiązywanie problemów zawodowych. Absolwent studiów drugiego stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów w szkołach doktorskich w szerokim zakresie humanistyki. 

 

Bloki do wyboru:

- Blok zajęć fakultatywnych: edytorstwo cyfrowe

- Blok zajęć fakultatywnych: literatura na pograniczach

- Blok zajęć fakultatywnych: publicystyczno-dziennikarski

- Blok zajęć fakultatywnych: współczesne bibliotekarstwo i informacja naukowa.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub dziedziny nauk społecznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów ,
 • kierunek preferowany - filologia polska,
 • obligatoryjna rozmowa kwalifikacyjna w odniesieniu do osób, które nie kończyły filologii polskiej.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0          

...
(liczba słów w pełnym opisie: 526)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji