Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Filologia, moduł specjalizacyjny: filologia rosyjska - przekładoznawstwo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca - II tura

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

30

Opis

Studia drugiego stopnia trwające 4 semestry. Liczba godzin zajęć 830. Liczba punktów ECTS 123.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent posiada wysokie kwalifikacje w zakresie znajomości języka rosyjskiego na poziomie C2 wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Absolwent ma wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego, dlatego jest przygotowany do podejmowania filologicznych badań naukowych, jak również do samodzielnego formułowania wypowiedzi na tematy dotyczące języka, literatury i kultury rosyjskiej. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuację nauki na studiach  w szkole doktorskiej.

Celem modułu specjalizacyjnego: filologia rosyjska – przekładoznawstwo jest przygotowanie jej absolwenta do podjęcia pracy tłumacza. Szczególny nacisk w programie studiów położony jest na przedmioty rozwijające kompetencje translatorskie (m.in. współczesne teorie przekładoznawcze, tłumaczenie specjalistyczne, tłumaczenie ustne). Realizacja przedmiotów specjalizacyjnych ma na celu poszerzenie horyzontów intelektualnych i wiedzy lingwistycznej, które warunkują adekwatny przekład. Zdobyta wiedza pozwala absolwentowi na podjęcie samodzielnej pracy tłumacza w turystyce (instytucje i organizacje turystyczne, biura podróży itp.), w biurach tłumaczeń, w firmach polskich współpracujących z partnerem rosyjskim lub działających na terenie Rosji, w przedstawicielstwach rosyjskich firm i instytucji, w wydawnictwach, w mediach elektronicznych i tradycyjnych.

Grupy zajęć objętych programem studiów:

 1. Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 1
 2. Praktyczna nauka języka rosyjskiego cz. 2
 3. Najnowsza literatura rosyjska
 4. Metodologia badań językoznawczych lub Metodologia badań literaturoznawczych
 5. Lektorat języka obcego
 6. Specjalistyczne warsztaty językowe
 7. Semantyka i pragmatyka dyskursu w języku rosyjskim
 8. Technologia informacyjna
 9. Ochrona własności intelektualnej
 10. Tłumaczenie przysięgłe
 11. Teoria tłumaczenia
 12. Analiza przekładowa tekstów pisanych
 13. Warsztaty tłumaczeniowe – przekład tekstów literackich z języka obcego
 14. Warsztaty tłumaczeniowe – przekład tekstów literackich i umiarkowanie specjalistycznych na język obcy
 15. Praktyczne tłumaczenie tekstów specjalistycznych z języka obcego
 16. Nowe technologie w doskonaleniu językowym
 17. Seminarium magisterskie
 18. Metodologia przekładu 
 19. Praktyki zawodowe

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 - w przypadku absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków z zakresu filologii rosyjskiej:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów,

 - w przypadku absolwentów innych kierunków z dziedziny nauk humanistycznych, którzy wykażą się praktyczną znajomością języka rosyjskiego na poziomie C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy:

 • ocena z egzaminu wstępnego w języku rosyjskim z wiedzy filologicznej (program studiów I stopnia). 

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 543)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji