Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Studia doktoranckie w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa - studia stacjonarne

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
  adres:
  ul. Świerkowa 20 B 15-328 Białystok
 • Wydział Filologiczny
  adres:
  15-420 Białystok
  Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje interesantów:

  Poniedziałek - Piątek w godzinach 08.30-13.30
  Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1


  telefon: 85 745 74 60
  e-mail: rekrutwf@uwb.edu.pl

Zapisy

od 2018-05-22 do 2018-07-10 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie skierowane są zarówno do osób planujących karierę akademicką, jak i do tych, którzy trzeci stopień studiów traktują jako szansę rozwoju osobistego i wsparcie kariery zawodowej. Adresatami studiów są wszyscy, którym zależy na pogłębianiu wiedzy i zdobywaniu nowych umiejętności badawczych w zakresie literaturoznawstwa i językoznawstwa. W ramach studiów realizowane są specjalności: literaturoznawcza i językoznawcza. Program studiów obejmuje zagadnienia teoretyczne, kładzie nacisk na bezpośrednią pracę z promotorem, a także na prowadzenie samodzielnych badań naukowych. Studia kształtowane są z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy.

Studia stwarzają warunki do uzyskania kompetencji teoretycznych i umiejętności praktycznych niezbędnych do przygotowania i obrony rozprawy doktorskiej, a także do doskonalenia umiejętności dydaktycznych. Absolwent studiów uzyska zaawansowaną wiedzę teoretyczną, powiększy i wzbogaci swoje umiejętności praktyczne, a także nabędzie wykształcone kompetencje społeczne.

Profil kandydata

Absolwent studiów doktoranckich posiadał będzie następujące kompetencje ogólne:

a) w zakresie wiedzy

­   znajomość pojęć, i zagadnień badawczych językoznawstwa i literaturoznawstwa,

­   znajomość teorii naukowych rozwijanych w tych dziedzinach,

­   rozumienie problemów badawczych tych dziedzin,

­   opanowanie metodologii badawczej i umiejętności pozyskiwania i wykorzystywania informacji naukowej,

­   znajomość zasad ochrony własności intelektualnej.

b) w zakresie umiejętności

­   wnoszenie własnego wkładu w rozwój dyscyplin językoznawczych i literaturoznawczych,

­   umiejętność dokonywania krytycznych analiz, ocen i interpretacji,

­   stawianie oryginalnych problemów naukowych i znajdowanie własnych rozwiązań,

­   samodzielne planowanie i realizowanie projektów naukowych,

­   umiejętność uczestniczenia w badaniach zespołowych,

­   umiejętność przekazywania innym własnej wiedzy i doświadczenia,

c) w zakresie postaw

­   samokrytycyzm w pracy twórczej,

­   poczucie odpowiedzialności za pracę własną i współpracowników,

­   podtrzymywanie i rozwijanie etosu zespołu naukowego i zawodowego,

­   wykazywanie inicjatywy w określaniu nowych obszarów badawczych,

­   wykazywanie inicjatywy w tworzeniu nowych miejsc pracy,

­   świadomość społecznego znaczenia pracy własnej i współpracowników.

Wszystkie te postawy powinny wzmacniać aktywność społeczną, innowacyjność i odpowiedzialność absolwenta.

Zasady kwalifikacji

1. Nabór na studia doktoranckie odbywa się na podstawie:

- wyniku rozmowy kwalifikacyjnej, skupionej wokół trzech kwestii:

 • tematyki przyszłego doktoratu,
 • związanego z nim stanu badań, uwzględniającego dorobek opiekuna naukowego,
 • współczesnych, najważniejszych osiągnięć w dziedzinie nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa,

- udokumentowanego dorobku naukowego kandydata (publikacje naukowe opublikowane lub przyjęte do druku, prezentacje wygłaszane na konferencjach naukowych),
- oceny na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego i drugiego stopnia.

2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego wynosi 100. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata stanowi sumę punktów za:

- rozmowę kwalifikacyjną: 0 – 70 punktów,
- udokumentowany dorobek naukowy kandydata: 0 – 15 punktów,
- ocenę na dyplomie ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub średnią z ocen na dyplomach ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia: 0 – 15 punktów:

         3,0   –   0 pkt
3,1 – 3,5    –   4 pkt
3,6 – 4,0    –   8 pkt
4,1 – 4,5    – 12 pkt
    od 4,6   – 15 pkt

3. Nauczycielowi akademickiemu posiadającemu tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego można w danym roku akademickim powierzyć opiekę nad nie więcej niż 5 doktorantami, zaś ogólna liczba doktorantów pozostających pod opieką danego pracownika nie może przekroczyć 15.

4. Warunkiem uruchomienia kształcenia na

...
(liczba słów w pełnym opisie: 272)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

1. ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,

2. poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta [kolorowe zdjęcie do ELD w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi].

4. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,

5. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich z obszaru nauk humanistycznych wraz z suplementem, a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich,

6. oświadczenie nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem

7. dodatkowo można dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego,

8. kandydat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w procesie rekrutacji zobowiązany jest złożyć do WKR stosowny wniosek zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w terminie 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej,

W przypadku dostarczenia niekompletnej dokumentacji WKR wzywa kandydata do jej uzupełnienia. Jeżeli

...
(liczba słów w pełnym opisie: 290)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje interesantów:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 08.30-13.30
w miesiącach: maj, czerwiec 2018 r. - Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 85
w miesiącach: lipiec, sierpień oraz do 14 września 2018 r. - Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 47
telefon: 85 745 74 60

e-mail: rekrutwf@uwb.edu.pl

Rozmowa kwalifikacyjna: 16.07.2018, godz. 14.30, pokój nr 82, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, Białystok