Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Filozofii

Filozofia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca - II tura

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

 1.       Charakterystyka studiów

Od roku akademickiego 2018/19 na studiach filozoficznych II stopnia  realizowany jest nowy oryginalny program łączący elementy szeroko rozumianej filozofii społecznej z elementami wiedzy interdyscyplinarnej i metodologiczno-praktycznej.

Studia adresowane są do absolwentów  licencjackich studiów na kierunku filozofia, ale także do osób, które tytuł licencjata lub magistra zdobyły na innych kierunkach, zwłaszcza humanistycznych i społecznych, takich jak filologia polska i filologie obce, historia, kulturoznawstwo, socjologia, kognitywistyka i komunikacja, prawo czy ekonomia. Studia otwarte są również dla zainteresowanych filozofią absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych. Absolwentom licencjackich studiów filozoficznych pozwalają pogłębić i ukierunkować zdobytą wcześniej wiedzę z zakresu filozofii, a absolwentom  innych kierunków studiów uzupełnić i poszerzyć wiedzę szczegółową o jej wymiar filozoficzny i zdobyć dodatkowe wykształcenie ogólnohumanistyczne.

Program obejmuje trzy podstawowe bloki przedmiotów::

 • Filozofia i społeczeństwo  (Antropologia filozoficzna, Filozofia polityczna, Współczesne problemy moralne, Idee filozoficzno-religijne Wschodu, Filozoficzny wymiar ekonomii, Język i ideologia, Teorie doświadczenia religijnego)
 • Przedmioty interdyscyplinarne (Filozofia i literatura, Natura umysłu, Psychologia filozoficzna, Wyobraźnia i pojęcia, Teorie racjonalności)
 • Przedmioty metodologiczne (Metody badań humanistycznych, Sztuka interpretacji, Sztuka argumentacji, Nowe technologie w humanistyce,  Translatorium z języka obcego)

Obowiązuje również seminarium magisterskie, które studenci wybierają z przedstawionej oferty w III semestrze.

Ponadto program obejmuje blok przedmiotów fakultatywnych (których część, za zgodą koordynatora kierunku, można zaliczyć na innych kierunkach studiów), a także przedmiot w języku obcym (najprawdopodobniej angielskim).  

Osoby zainteresowane zdobyciem uprawnień pedagogicznych pozwalających uczyć filozofii lub etyki w szkole będą musiały zdobyć je dodatkowo, gdyż przy obecnych uregulowaniach ustawowych nie jesteśmy w stanie prowadzić specjalnej ścieżki pedagogiczno-dydaktycznej.

Studia trwają dwa lata (4 semestry). Program obowiązkowy obejmuje 810 godzin zajęć dydaktycznych (wykładów i ćwiczeń lub konwersatoriów z przewagą tych ostatnich), które pozwalają zdobyć 124 punkty ECTS.

 

2. Wymagania wstępne w odniesieniu do kandydatów niebędących absolwentami licencjackich studiów filozoficznych i kurs uzupełniający

Kandydaci na studia filozoficzne II stopnia, którzy nie ukończyli licencjackich studiów filozoficznych, powinni mieć zaliczony przynajmniej jeden przedmiot filozoficzny w ramach studiów, które odbyli na innym kierunku (wprowadzenie do filozofii, historia filozofii, logika  lub tp.). Po zakwalifikowaniu się na studia filozoficzne II stopnia i w  porozumieniu z opiekunem (koordynatorem kierunku lub promotorem pracy magisterskiej)  student będzie mógł uzupełnić wiedzę filozoficzną, zaliczając wybrane przedmioty filozoficzne na kierunkach „filozofia i etyka” lub „kognitywistyka i komunikacja” I stopnia, zdobywając w ten sposób dodatkowe punkty ECTS. Kurs uzupełniający nie jest jednak obowiązkowy.

 

3. Kwalifikacje absolwenta i możliwości pracy

Absolwent studiów filozoficznych II stopnia będzie przygotowany do podejmowania różnych wyzwań zawodowych i do ogrywania ważnych ról społecznych.  Wykształcenie filozoficzne nie daje konkretnego zawodu, ale dostarcza kompetencji i umiejętności potrzebnych w wielu zawodach i różnych segmentach życia społecznego, a nawet gospodarczego. Wiele wskazuje na to, że na dynamicznym i elastycznym współczesnym rynku pracy coraz bardziej cenione są ogólne kwalifikacje intelektualne i komunikacyjne, a nie tylko  wąska wiedza specjalistyczna. 

Absolwent studiów filozoficznych II stopnia powinien zdobyć następujące kwalifikacje:

 • pogłębiona wiedza w zakresie współczesnej problematyki filozoficzno-społecznej i moralnej
 • pogłębiona wiedza dotycząca związków między filozofią a innymi dziedzinami  wiedzy i twórczości; rozumienie znaczenia, założeń i konsekwencji różnych współczesnych nauk i technologii oraz kulturotwórczej roli literatury i sztuki
 • pogłębiona wiedza metodologiczna dotycząca sposobów prowadzenia badań w naukach humanistycznych i w filozofii
 • umiejętność identyfikowania i rozważania ważnych problemów społecznych
 • umiejętności praktyczne takie jak: wykorzystanie współczesnych technologii do pozyskiwania i przekazywania wiedzy, tłumaczenie tekstu z języka obcego, sztuka argumentacji.  
 • opanowanie wiedzy i zdobycie narzędzi metodologicznych niezbędnych do prowadzenia badań w zakresie filozofii lub nauk szczegółowych w horyzoncie filozoficznym

Takie kwalifikacje pozwolą absolwentom pracować między innymi jako:

 • nauczyciele filozofii w szkołach wyższych i szkołach niższego szczebla,
 • badacze filozofii lub członkowie interdyscyplinarnych zespołów badawczych
 • pracownicy wydawnictw, dziennikarze i publicyści
 • pracownicy placówek kultury i/lub twórcy kultury 
 • pracownicy samorządów regionalnych i administracji rządowej
 • pracownicy firm odpowiedzialni za HR i PR
 • założyciele własnych kreatywnych firm

politycy

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do jednej z dziedzin nauk: humanistycznych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu, nauk teologicznych, sztuki
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich)
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 510)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji