Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Fizyki

Fizyka - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (fizyka ogólna, fizyka gier komputerowych i robotów, fizyka medyczna, inżynieria nowoczesnych materiałów) - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-16 do 2017-09-14 23:59:59

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

 

1) Charakterystyka studiów

Kierunek studiów fizyka pierwszego stopnia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku w ramach stacjonarnych 3 letnich studiów I stopnia oferuje następujące specjalności:

- FIZYKA O PROFILU OGÓLNYM

- FIZYKA GIER KOMPUTEROWYCH I ROBOTÓW

- FIZYKA MEDYCZNA

- INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW

Ukończenie studiów przed upływem tego okresu jest możliwe po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie studiów.

Łączna liczba godzin wynosi:

FIZYKA O PROFILU OGÓLNYM 2155

FIZYKA GIER KOMPUTEROWYCH I ROBOTÓW 2160

FIZYKA MEDYCZNA 2158

INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW 2133

Łączna liczba punktów ECTS  konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia wynosi 180-181.

2) Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku fizyka ma dostęp do rynku pracy na CAŁYM ŚWIECIE

            a) Fizyka o profilu ogólnym

Fizyka o profilu ogólnym jest dziedziną nauki, której przedmiotem badań są procesy zachodzące w przyrodzie i prawa rządzące funkcjonowaniem świata. Osiągnięcia fizyki były i są podstawą rozwoju cywilizacyjnego i gospodarczego. Studia z fizyki pozwalają nie tylko na zrozumienie elementarnych zjawisk przyrody ale również współczesnych procesów społecznych i gospodarczych. Absolwent fizyki może pokierować swoim rozwojem w dowolnym kierunku.

Celem kształcenia jest przygotowanie kadry fizyków do pracy w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Absolwenci kierunku będą mogli spełniać rolę kompetentnych partnerów kadry badawczej lub technicznej oraz pełnić rolę doradców w zakresie rozwiązań wykorzystujących osiągnięcia fizyki. Absolwenci po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego będą merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ścisłych w szkołach I i II etapu edukacji. Będą również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów profilu FIZYKA OGÓLNA:

PODSTAWY FIZYKI, NARZĘDZIA MATEMATYKI, ELEMENTY FIZYKI TEORETYCZNEJ, NARZĘDZIA INFORMATYKI, ZASTOSOWANIA FIZYKI, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA

b) Fizyka gier komputerowych i robotów

Ta nowa specjalność na kierunku fizyka jest połączeniem zajęć komputerowych z zakresu zaawansowanej technologii informacyjnej
z nauką fizyki, której poznanie jest niezbędnym elementem tworzenia gier komputerowych jak i funkcjonowaniem robotów. Nauka programowania, grafiki 2D i 3D, animacji komputerowych, modelowania 3D i wykorzystania klastrów komputerowych to ważny krok do zrozumienia wirtualnego świata multimediów. Na tej specjalności absolwent pozna nowoczesne technologie takie jak:

-programowanie efektów fizycznych w grach komputerowych,

-programowanie trójwymiarowej grafiki w czasie rzeczywistym (OpenGL),

-wykorzystanie klastrów obliczeniowych,

-tworzenie grafiki 2D,

-modelowanie 3D i animacje,

-tworzenie robotów (Arduino, RaspberryPi),

-oprogramowanie elektroniki,

-tworzenie aplikacji mobilnych

-(IoT, Internet Rzeczy, inteligentna czasoprzestrzeń),

-projektowanie i druk 3D.


Wykorzystywane w procesie dydaktycznym narzędzia to między innymi:

-GIMP; -Inscape -GNU C/C++; Linux; -Blender; -LabView; -JavaScript; -Pyton; -Raspberry Pi; -Arduino; -sieci Ethernet/WiFi/Bluetooth; -CAD 3D.

Proponowane przez nas narzędzia i technologie uzyskały aprobatę Rady Specjalności z udziałem przedstawicieli lokalnego sektora przedsiębiorczości rynku IT. Zdobyta wiedza pozwoli naszemu absolwentowi na elastyczne odnalezienie się na ryku pracy nowoczesnych technologii – wschodzący sektor gospodarki, gdzie Polska może zostać jednym ze światowych liderów.  

Szczegółowo o nowej specjalności:

http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=786

PODSTAWY FIZYKI, NARZĘDZIA MATEMATYKI, KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE I SPECJALISTYCZNE, NARZĘDZIA INFORMATYKI, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA

c) Fizyka medyczna

Fizyka medyczna jest interdyscyplinarnym kierunkiem kształcenia, przygotowującym specjalistów do pracy w różnorodnych placówkach medycznych oraz ośrodkach naukowo badawczych. Rozwój zaawansowanych technik diagnostycznych i terapeutycznych powoduje, że fizyk medyczny jest obecnie bardzo ważnym partnerem w zespołach medycznych. Głównym zadaniem fizyków medycznych jest wspomaganie obszarów medycyny wymagających zastosowania wiedzy z zakresu fizyki. Połączenie wiedzy z fizyki z pokrewnymi dziedzinami nauki takimi jak chemia, biologia i informatyka stanowią podstawę najnowszych osiągnięć diagnostyki i terapii medycznej.

Celem kształcenia jest przygotowanie kadry fizyków do pracy w jednostkach służby zdrowia oraz odpowiednich laboratoriach badawczych i przemysłowych. Absolwenci kierunku będą mogli spełniać rolę kompetentnych partnerów kadry lekarskiej, badawczej lub technicznej oraz pełnić rolę doradców w zakresie rozwiązań wykorzystujących osiągnięcia fizyki – ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań w diagnostyce i terapii medycznej. Absolwenci po ukończeniu kursu pedagogicznego będą merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ścisłych w szkołach I i II etapu edukacji. Będą również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów profilu FIZYKA MEDYCZNA:

PODSTAWY FIZYKI, NARZĘDZIA MATEMATYKI, ELEMENTY FIZYKI TEORETYCZNEJ, NARZĘDZIA INFORMATYKI, ZASTOSOWANIA FIZYKI W MEDYCYNIE I TECHNICE, KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE I PRAKTYCZNE, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA

            d) Inżynieria nowoczesnych materiałów

Inżynieria materiałów jest dziedziną nauki i techniki o charakterze interdyscyplinarnym. Wykorzystuje wiedzę nauk podstawowych tj. fizyki, chemii i biologii w celu doskonalenia własności materiałów. Osiągnięcia inżynierii materiałów ostatnich dekad pokazały, że wiele nowych rozwiązań i konstrukcji mogło powstać tylko dzięki postępom nauki o materiałach.

Rozwój inżynierii materiałów pozwolił na budowę urządzeń pracujących w ekstremalnych warunkach, umożliwiających bardzo gęsty zapis informacji, szybkie przesyłanie ogromnych ilości informacji oraz stosowanie zaawansowanych terapii medycznych. Cechy użytkowe wszystkich przedmiotów i urządzeń, którymi się posługujemy zależą od właściwości materiałów, z których zostały wykonane. Właściwości materiałów zależą od ich struktury krystalicznej, własności magnetycznych elektrycznych i optycznych, która mogą być kształtowane na poziomie ich projektowania.

Program kształcenia w specjalności Inżynieria Nowoczesnych Materiałów został opracowany w ścisłej współpracy z dwoma przedsiębiorstwami innowacyjnej gospodarki produkcyjnej, tj. przedsiębiorstwem PLUM sp. Z o.o. oraz Promotech sp. Z o.o. Kształcenie w ramach takiej współpracy gwarantuje, że uzyskane przez absolwentów kwalifikacje będą odpowiadać na obecne i przyszłe potrzeby gospodarcze Regionu w zakresie innowacyjnej działalności wytwórczej.

Studenci fizyki o specjalności Inżynieria Nowoczesnych Materiałów poznają prawa fizyki i chemii rządzące budową materii i ich wpływem na właściwości strukturalne, magnetyczne i elektryczne materiałów. W trakcie studiów studenci poznają metody projektowania własności materiałów tak, aby uzyskiwać założone cechy użytkowe.

Uzyskane wykształcenie na specjalności Inżynieria Nowoczesnych Materiałów jest na tyle uniwersalne, że pozwoli na podejmowanie pracy we wszystkich dziedzinach nauk przyrodniczych jak i szeroko rozumianej technice.

Celem kształcenia jest przygotowanie kadry fizyków zdolnych do podjęcia pracy w jednostkach przemysłowych i usługowych, których działalność oparta jest o wykorzystanie osiągnięć fizyki. Absolwenci kierunku będą mogli spełniać rolę kompetentnych partnerów kadry odpowiednich laboratoriów usługowych lub przemysłowych laboratoriów badawczo - rozwojowych oraz pełnić rolę doradców w zakresie rozwiązań opartych o techniczne wykorzystanie osiągnięć fizyki. Absolwenci po ukończeniu dodatkowego kursu pedagogicznego będą merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ścisłych w szkołach I i II etapu edukacji. Będą również przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów profilu INŻYNIERIA NOWOCZESNYCH MATERIAŁÓW:

PODSTAWY FIZYKI, NARZĘDZIA MATEMATYKI, KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE I SPECJALISTYCZNE, NARZĘDZIA INFORMATYKI, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA

Szczegółowy opis kierunkowych efektów kształcenia, program studiów oraz karty przedmiotów dla WSZYSTKICH profili dostępne są na stronie:

http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=164

http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=161

http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=38

 

Absolwent studiów I stopnia fizyki uzyskuje tytuł zawodowy licencjata.

Od roku akademickiego 2014/2015 zajęcia na Wydziale Fizyki odbywają się w nowoczesnym budynku będącym częścią nowo wybudowanego kampusu uniwersyteckiego. Do dyspozycji studentów są teraz nowoczesne laboratoria umożliwiające prowadzenie badań i kształcenie nowych kadr z fizyki, fizyki medycznej, inżynierii nowoczesnych materiałów i Fizyki gier komputerowych i robotÓw na światowym poziomie.

Zasady kwalifikacji

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik
...
(liczba słów w pełnym opisie: 257)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 220)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród nastepujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55
...
(liczba słów w pełnym opisie: 343)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2
...
(liczba słów w pełnym opisie: 310)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na następujących zasadach:
   • Liczba punktów uzyskanychw postępowaniu kwalifikacyjnym określana jest indywidualnie dla każdego kandydata przez WKR na podstawie świadectwa dojrzałości.
   • Jeżeli liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym nie jest możliwa do ustalenia na podstawie świadectwa dojrzałości, podstawą kwalifikacji jest wstępny egzamin pisemny, ustny lub rozmowa kwalifikacyjna.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1319)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści stopnia centralnego:

- Olimpiady Astronomicznej
- Olimpiady Chemicznej
- Olimpiady Fizycznej
- Olimpiady Informatycznej
- Olimpiady Matematycznej
- Olimpiady Wiedzy Ekologicznej
- Olimpiady Wiedzy Technicznej

oraz

Konkursu Fizyczne Ścieżki, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań Jądrowych

są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.

Wyżej wymienione uprawnienia przysługują kandydatowi na studia tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Uprawnienia laureata i finalisty olimpiad przysługuje kandydatom na jednym kierunku studiów w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata. 

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady zgodnie z wzorem określonym w Załączniku do Rozporządzenia MENiS z dnia 29.01.2002 roku w sprawie organizacji konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).

Zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej przy ul. Lipowej 41, pok. 106

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
– inne dokumenty – zgodnie z wymogami zasad rekrutacji w przypadku kandydata cudzoziemca. Świadectwa dojrzałości/dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem na język polski w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami albo oświadczenie cudzoziemca, ubiegającego się o przyjęcie na studia, że może przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności (dotyczy kierunków: chemia, biologia i ochrona środowiska), w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na

...
(liczba słów w pełnym opisie: 485)
+pokaż więcej informacji