Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Fizyki

Fizyka - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia (fizyka doświadczalna, fizyka teoretyczna, fizyka medyczna) - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-16 do 2017-09-18 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

1) CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW

Kierunek studiów fizyka drugiego stopnia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

Wydział Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku w ramach stacjonarnych 2-letnich studiów II stopnia oferuje następujące specjalności:

            FIZYKA DOŚWIADCZALNA,

            FIZYKA TEORETYCZNA,

            FIZYKA MEDYCZNA.

Ukończenie studiów przed upływem tego okresu jest możliwe po spełnieniu warunków przewidzianych w regulaminie studiów.

Łączna liczba godzin dla poszczególnych specjalności wynosi:

            FIZYKA DOŚWIADCZALNA            1075,

            FIZYKA TEORETYCZNA                 1105,

            FIZYKA MEDYCZNA                        1125.

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia wynosi 120.

2) KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

a) FIZYKA DOŚWIADCZALNA, FIZYKA TEORETYCZNA

Celem kształcenia jest przygotowanie kadry fizyków do pracy w laboratoriach badawczych i przemysłowych. Absolwenci specjalności będą mogli spełniać rolę kompetentnych partnerów kadry badawczej lub technicznej oraz pełnić rolę doradców i ekspertów w zakresie rozwiązań wykorzystujących osiągnięcia fizyki. Dodatkowo, po ukończeniu kursu pedagogicznego, absolwenci będą merytorycznie przygotowani do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów ścisłych. Będą również przygotowani do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów specjalności FIZYKA DOŚWIADCZALNA i FIZYKA TEORETYCZNA: FIZYKA DOŚWIADCZALNA, FIZYKA TEORETYCZNA, METODY MATEMATYCZNE I KOMPUTEROWE, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA.

b)  FIZYKA MEDYCZNA

Celem kształcenia jest przygotowanie kadry fizyków do pracy w jednostkach ochrony zdrowia w różnych działach medycyny. Absolwenci specjalności będą mogli spełniać rolę partnerów kadry medycznej, w tym w szczególności lekarzy oraz pełnić rolę doradców i ekspertów w zakresie fizycznych aspektów medycyny ze szczególnym uwzględnieniem procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. Efekty kształcenia dla specjalności fizyka medyczna zostały opracowane w ścisłej współpracy z jednostką służby zdrowia: Białostockim Centrum Onkologii.

Moduły przedmiotów wchodzące w skład programu studiów specjalności FIZYKA MEDYCZNA: WYBRANE PROBLEMY FIZYKI, METODY MATEMATYCZNE I KOMPUTEROWE, FIZYKA W PRAKTYCE MEDYCZNEJ, KSZTAŁCENIE OGÓLNE, PODSUMOWANIE KSZTAŁCENIA.

 

Szczegółowy opis efektów kształcenia, program studiów oraz dodatkowe informacje o poszczególnych przedmiotach (karty przedmiotów) dostępne są dla wszystkich specjalności na stronie:

http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=164

Absolwent studiów II stopnia fizyki uzyskuje tytuł zawodowy magistra.

Zajęcia na Wydziale Fizyki odbywają się w nowoczesnym budynku będącym częścią nowo wybudowanego kampusu uniwersyteckiego. Do dyspozycji studentów są  nowoczesne laboratoria umożliwiające prowadzenie badań i kształcenie nowych kadr z fizyki i fizyki medycznej na światowym poziomie.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) kierunków należących do jednego z obszarów nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, społecznych, medycznych i nauk o zdrowiu,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 514)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
– inne dokumenty – zgodnie z wymogami zasad rekrutacji w przypadku kandydata cudzoziemca. Świadectwa dojrzałości/dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem na język polski w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami albo oświadczenie cudzoziemca, ubiegającego się o przyjęcie na studia, że może przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności (dotyczy kierunków: chemia, biologia i ochrona środowiska), w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na

...
(liczba słów w pełnym opisie: 485)
+pokaż więcej informacji