Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Fizyki

Studia doktoranckie w zakresie fizyki - studia stacjonarne - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: stacjonarne

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-16 do 2018-09-25 23:59:59

Limit miejsc

10

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie prowadzone są na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Wydział Fizyki UwB jest jednostką naukowo – dydaktyczną z uprawnieniami do nadawania stopnia doktora nauk fizycznych i uprawnieniami do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz do występowania o nadanie tytułu profesora.

 

Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku  obejmują zagadnienia z zakresu fizyki doświadczalnej, fizyki teoretycznej oraz fizyki komputerowej.

 

Studia adresowane są do osób, które pragną zrozumieć rzeczywistość we wszystkich jej aspektach, zdobyć umiejętność krytycznej oceny zjawisk, poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w obszarze fizyki oraz uzyskać kwalifikacje do prowadzenia dydaktyki akademickiej z zakresu fizyki lub jej zastosowań. Uczestnicy studiów doktoranckich z fizyki będą mieli unikalną możliwość uczestnictwa w pracy badawczej nad współczesnymi problemami dyscypliny uwieńczonej zdobyciem stopnia naukowego doktora fizyki.

 

Absolwent studiów doktoranckich:

 

 1. zdobędzie umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, które będzie mógł później potwierdzić zdobywając stopień doktora habilitowanego,
 2. nabędzie umiejętności i uprawnień do nauczania fizyki na studiach wyższych,
 3. nabędzie umiejętności niezbędnych do nauczania dyscypliny fizyka w ramach szkolnictwa przed-akademickiego (uprawnienia wymagają dodatkowego kursu).

 

1) Charakterystyka studiów

Kierunek studiów fizyka trzeciego stopnia należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk ścisłych.

PROGRAM STUDIÓW

 

Studia doktoranckie prowadzone są w trybie indywidualnym opartym o kształcenie tutorskie. Doktorant kształci się pod kierunkiem promotora (opiekuna naukowego).

Program studiów składa się z trzech modułów:

Kształcenie podstawowe, Kształcenie specjalistyczne/praca naukowa, Dydaktyka akademicka.

 

MODUŁ KSZTAŁCENIE PODSTAWOWE

 

 

wymiar godzinowy

14 ECTS

Wybrane zagadnienia mechaniki kwantowej

30

2

Wybrane zagadnienia fizyki współczesnej

15+15

2

Metody matematyczne fizyki

30

2

Seminarium Fizyki Współczesnej

8x15

2

Seminarium doktoranckie I

2x15

2

Przedmiot z dyscypliny dodatkowej

30

2

Lektorat języka angielskiego

30 + 30

2

 

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów

 

Wybrane problemy mechaniki kwantowej, Wybrane zagadnienia teorii pola, teorii względności
i astrofizyki,
 Metody matematyczne fizyki oraz Wybrane zagadnienia fizyki ciała stałego

prowadzone są w pierwszym i drugim semestrze studiów. Zakres tematyczny wykładów ustalany jest
z uwzględnieniem potrzeb grupy doktorantów. Poszczególne tematy w ramach wykładu realizują specjaliści. Zaliczenie odbywa się na podstawie oceny indywidualnego opracowania wybranego, zaawansowanego zagadnienia z zakresu przedmiotu – prezentacja opracowania odbywa się na forum grupy studenckiej. Koordynator przedmiotu ocenia merytoryczną zawartość opracowania, umiejętność prezentacji oraz umiejętność dyskusji i obrony stawianych tez.

 

Seminarium Fizyki Współczesnej – doktoranci uczestniczą w seminarium naukowym Wydziału Fizyki przez cały okres trwania studiów doktoranckich (1 - 8 semestr)

 

Seminarium doktoranckie I (1-2 semestr) –  doktoranci referują szczegółowe zagadnienia związane
z treścią wykładów kursowych objętych kształceniem podstawowym.

 

Lektorat języka angielskiego – kształcenie językowe prowadzone jest w pierwszym i drugim semestrze studiów. Po zakończeniu kursu doktoranci zdają egzamin. Zajęcia przygotowują do egzaminu przewidzianego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora.

 

Przedmiot z dyscypliny dodatkowej – doktorant uczestniczy w wybranych przez siebie i zakończonych egzaminem zajęciach z dyscypliny dodatkowej. Zajęcia przygotowują do egzaminu przewidzianego w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora.

 

Najpóźniej po zakończeniu pierwszego semestru studiów doktoranci wybierają specjalność, osobę promotora i szczegółową tematykę badawczą uzgodnioną z promotorem. Promotor przekazuje kierownikowi Studiów doktoranckich indywidualny program kształcenia doktoranta, program współpracy naukowej z doktorantem oraz oświadczenie o objęciu doktoranta opieką naukową.

 

Rada Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku zatwierdza indywidualne programy kształcenia doktorantów na wniosek kierownika Studiów doktoranckich.

 

MODUŁ KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE/PRACA NAUKOWA

25

ECTS

 

wymiar godzinowy

efekty kształcenia

w tym

Indywidualne kształcenie specjalistyczne pod kierunkiem promotora (IKS), praca naukowa pod kierunkiem promotora. (PN)

 

7x15

 

K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W05, K_W06, K_W07, K_W09,

 

K_U01, K_U02, K_U03, K_U04,

K_U05, K_U06, K_U07,

 

K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06.

7x2

 

Wykład specjalistyczny I/II

30 + 30

2+3

Seminarium doktoranckie II

6x15

6x1

 

IKS – student opanowuje specjalistyczną wiedzę i umiejętności wskazane przez promotora.

PN – student uczestniczy w pracy naukowej pod kierunkiem promotora.

Promotor (opiekun) składa Kierownikowi Studiów Doktoranckich sprawozdanie z przebiegu kształcenia indywidualnego oraz pracy naukowej doktoranta. Sprawozdanie stanowi podstawę oceny osiągniętych efektów kształcenia i przyznania punktów ECTS. Punkty przyznaje Kierownik Studiów Doktoranckich
w porozumieniu z promotorem w oparciu o ocenę nakładu pracy doktoranta.

Wykład monograficzny I/II - student wysłuchuje dwóch wykładów monograficznych. Z jednego z nich zdaje egzamin (3 ECTS), drugi kończy się zaliczeniem (2 ECTS) – do wyboru w uzgodnieniu z promotorem. Tematyka wykładów dostosowana jest do profilu grupy doktorantów.

Seminarium doktoranckie II - studenci prezentują zagadnienia związane z własną pracą naukową (3-8 semestr). Począwszy od piątego semestru seminarium odbywa się w języku angielskim.

 

MODUŁ DYDAKTYKA AKADEMICKA

6

ECTS

 

wymiar godzinowy

efekty kształcenia

w tym

Dydaktyka akademicka (praktyka)

3x30

K_W08, K_W09,

 

K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_U12,

 

K_K02, K_K03, K_K04, K_K05, K_K06

3

System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (SZDJK)

6x5

2

Promocja dyscypliny w szkolnictwie powszechnym

6x5

1

         

 

 

Dydaktyka akademicka (praktyka)– począwszy od 3 semestru doktoranci prowadzą lub współprowadzą zajęcia dydaktyczne na studiach I i II stopnia prowadzonych przez Wydział Fizyki w wymiarze 30 godzin rocznie. Przygotowują materiały dydaktyczne i uczestniczą w procedurach potwierdzania osiągniętych efektów kształcenia. Koordynator przedmiotu zalicza zajęcia i przyznaje punkty ECTS. Po zakończeniu semestru przedstawia Kierownikowi Studiów Doktoranckich sprawozdanie z działalności dydaktycznej doktoranta.

System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia – w drugim semestrze studiów doktoranci zostają zapoznani z założeniami i otoczeniem prawnym Wydziałowego SZDJK. Począwszy od trzeciego semestru doktoranci uczestniczą w pracach systemu: analizują programy kształcenia, projektują ankiety, przeprowadzają badania ankietowe i wywiady wśród studentów studiów I i II stopnia, formułują wnioski. Na koniec każdego roku akademickiego przedstawiają stosowne sprawozdanie zbiorowe - jest ono podstawą do zaliczenia przedmiotu. Przedmiot zalicza Kierownik Studiów Doktoranckich.

Promocja dyscypliny w szkolnictwie powszechnym – począwszy od trzeciego semestru, doktoranci uczestniczą w działaniach promocyjnych Wydziału Fizyki. Opracowują i przeprowadzają zajęcia popularno-naukowe dla uczniów, uczestniczą w targach edukacyjnych i innych przedsięwzięciach promocyjnych. Na koniec każdego roku akademickiego przedstawiają stosowne sprawozdanie zbiorowe - jest ono podstawą do zaliczenia przedmiotu. Przedmiot zalicza Kierownik Studiów Doktoranckich.

 

Zasady dyplomowania

Najpóźniej do zakończenia 6 semestru studiów Rada Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku podejmuje, na wniosek doktoranta, decyzję o otwarciu przewodu doktorskiego. Dalsze postępowanie toczy się zgodnie z Regulaminem przeprowadzania postępowania o nadanie stopnia doktora nauk fizycznych na Wydziale Fizyki UwB.

 

Warunki ukończenia studiów doktoranckich z fizyki

Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest zaliczenie wszystkich obowiązkowych przedmiotów objętych programem kształcenia (uzyskanie  45 punktów ECTS) oraz uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk fizycznych w zakresie dyscypliny fizyka.

 

Więcej informacji na temat studiów doktoranckich na stronie internetowej

http://physics.uwb.edu.pl/wf/?page_id=1197

Zasady kwalifikacji

Limit miejsc

10

Warunki wstępne

 1. 1.     stopień zawodowy magistra z zakresu nauk fizycznych
  lub dziedzin pokrewnych
  [1] 

lub

 1. 2.     beneficjent konkursu „diamentowy grant” z dziedzin jak wyżej

 

Tryb naboru i postępowanie kwalifikacyjne

 

Nabór na studia III stopnia odbywa się w ramach postępowania konkursowego.

 

Podstawowe kryteria trybu konkursowego:

 

 1. wynik rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. osiągnięcia naukowe,
 3. dodatkowe kwalifikacje kandydata,
 4. średnia ocen ze studiów drugiego stopnia,

 

przy tym

 

2.1. za osiągniecia naukowe kandydata uznaje się:

2.1.1. publikacje naukowe opublikowane lub przyjęte do druku,

2.1.2. udokumentowane uczestnictwo w projektach o charakterze badawczym,

2.1.3. udokumentowane, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych.

3.1. za dodatkowe kwalifikacje kandydata uznaje się:

3.1.1. kursy zawodowe,

3.1.2. certyfikaty językowe,

3.1.3. ukończone studia na drugim kierunku,

3.1.4. stypendia naukowe, nagrody za działalność naukową lub dydaktyczną.

 

Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna na studia III stopnia powołana przez Radę Wydziału Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. Przewodniczącym

...
(liczba słów w pełnym opisie: 313)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

1. ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,

2. poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta [kolorowe zdjęcie do ELD w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi].

4. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,

5. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem) a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich, w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – odpowiednie dokumenty poświadczające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie,

6. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),

7. dodatkowo można dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego,

8. kandydat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w procesie rekrutacji zobowiązany jest złożyć do WKR stosowny wniosek zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w terminie 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej.

W

...
(liczba słów w pełnym opisie: 305)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów do: 24.09.2018 r.

Rozmowa kwalifikacyjna: 25.09.2018 r., godzina 10.00