Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Historia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-22 do 2018-07-20 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

Studia drugiego stopnia na kierunku HISTORIA trwają 4 semestry i obejmują 810 godzin w trybie stacjonarnym. Podczas ich trwania studenci mogą uzyskać 120 punktów ECTS. Adresowane są do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia oraz absolwentów kierunków z dyscyplin pokrewnych obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy są zainteresowani zdobyciem poszerzonego wykształcenia humanistycznego oraz studiami z wybranej epoki historycznej, a także innych pokrewnych dziedzin.

Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące przedmioty: Statystyka, demografia historyczna, Lektorat języka nowożytnego, Zajęcia warsztatowe z języka obcego, Warsztat naukowy historyka (student wybiera jedną z epok), Metodologia historii i Historia historiografii.

Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta jest poszerzony poprzez uczestnictwo studentów od drugiego roku studiów w zajęciach bloków specjalizacyjnych.

W ofercie programowej znajdują się następujące specjalizacje:

Historia wojskowa;

- Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej: ochrona i promocja;

- Kultura i społeczeństwo.

Ze szczegółową strukturą programową studiów można zapoznać się pod następującym adresem: http://historia.uwb.edu.pl/index.php/studia/programy-studiow

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę umożliwiającą rozumienie i interpretację procesów historycznych. Dysponuje rozszerzonymi umiejętnościami i wiedzą w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Jest przygotowany warsztatowo i merytorycznie do prowadzenia badań historycznych oraz popularyzowania tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Absolwent po ukończeniu specjalizacji z Historii wojskowej uzyskuje specjalistyczną wiedzę w zakresu metodologii nauki historyczno-wojskowej oraz historii wojen i wojskowości, zna specyfikę i  rolę armii oraz struktur paramilitarnych w przeszłości i we współczesnym świecie. Jest przygotowany do podjęcia służby w Wojsku Polskim, a także pracy w mediach, instytucjach samorządowych lub administracyjnych, placówkach badawczych i muzealnych zajmujących się tematyką historyczno-wojskową.

Absolwent po ukończeniu specjalizacji z Kultury i społeczeństwa uzyskuje specjalistyczną wiedzę w zakresie różnych aspektów kultury europejskiej oraz funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, a szczególnie rodziny, w aspekcie historycznym, prawnym i obyczajowym. Posiada także umiejętności metodologiczne dotyczące analizy narracji historycznych.  Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w placówkach kultury, urzędach, mediach, muzeach, prasie, wydawnictwach oraz do samodzielnej pracy naukowej.

 

Absolwent po ukończeniu specjalizacji Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej: ochrona i promocja posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zróżnicowania historycznego, społeczno-politycznego, kulturowego i etnicznego na obszarze Europy Wschodniej. Uzyskuje także wiedzę dotyczącą organizacji służb konserwatorskich, promocji oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej i krajowej, przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich (np. w branży turystycznej), w środkach masowego przekazu. Może także podejmować pracę w muzeach i służbach konserwatorskich. Uzyskane w trakcie kształcenia umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają mu pełnić rolę animatora badań historycznych oraz popularyzatora tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku historia uzyskuje tytuł zawodowy magistra historii.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk humanistycznych lub obszaru nauk społecznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

                  

...
(liczba słów w pełnym opisie: 503)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.  
3) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
5) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
6) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy biologii, chemii, chemii kryminalistycznej i sądowej, ekobiznesu i ochrony środowiska).

2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
3) inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
4) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5) orzeczenie

...
(liczba słów w pełnym opisie: 539)
+pokaż więcej informacji