Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Historia - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia (w tym historia 40+)

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
  adres:
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
 • Wydział Historyczno-Socjologiczny
  adres:
  15-420 Białystok
  ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

  Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
  - obsługa informacyjna i techniczna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 p. 114, tel. (0-85) 745-74-86
  - składanie dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 p. 101, tel. (0-85) 745-74-97
  telefon: 85 745 7486
  e-mail: whsrek@uwb.edu.pl

Zapisy

od 2017-05-16 do 2017-07-19 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Charakterystyka studiów

Studia drugiego stopnia na kierunku HISTORIA trwają 4 semestry i obejmują 810 godzin w trybie stacjonarnym. Podczas ich trwania studenci mogą uzyskać 120 punktów ECTS. Adresowane są do absolwentów studiów historycznych pierwszego stopnia oraz absolwentów kierunków z dyscyplin pokrewnych obszaru nauk humanistycznych i społecznych, którzy są zainteresowani zdobyciem poszerzonego wykształcenia humanistycznego oraz studiami z wybranej epoki historycznej, a także  innych pokrewnych dziedzin.

Zasady kwalifikacji

Podstawą kwalifikacji jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.

W postępowaniu kwalifikacyjnym brane są pod uwagę:

- ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia,

- średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasadnicza część planu studiów obejmuje następujące przedmioty: Statystyka i demografia historyczna, Translatorium z języka łacińskiego lub nowożytnego, Warsztat naukowy historyka (student ma do wyboru jedną epokę: Historia do końca XV w., Historia nowożytna, Historia XIX wieku, Historia XX wieku), Metodologia historii i Historia historiografii.

Zakres podstawowego kanonu wykształcenia absolwenta jest poszerzony poprzez uczestnictwo studentów od drugiego roku studiów w zajęciach bloków specjalizacyjnych.

W ofercie programowej znajdują się następujące specjalizacje:

Historia wojskowa;

- Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej: ochrona i promocja;

- Kultura i społeczeństwo.

Ze szczegółową strukturą programową studiów można zapoznać się pod następującym adresem: http://historia.uwb.edu.pl/index.php/studia/programy-studiow

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada gruntowną wiedzę umożliwiającą rozumienie i interpretację procesów historycznych. Dysponuje rozszerzonymi umiejętnościami i wiedzą w zakresie ogólnego wykształcenia humanistycznego. Jest przygotowany warsztatowo i merytorycznie do prowadzenia badań historycznych oraz popularyzowania tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych. Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające samodzielnie rozwiązywać problemy zawodowe. Absolwent jest przygotowany do kontynuowania nauki na studiach doktoranckich.

Absolwent po ukończeniu specjalizacji z Historii wojskowej uzyskuje specjalistyczną wiedzę w zakresu metodologii nauki historyczno-wojskowej oraz historii wojen i wojskowości, zna specyfikę i  rolę armii oraz struktur paramilitarnych w przeszłości i we współczesnym świecie. Jest przygotowany do podjęcia służby w Wojsku Polskim, a także pracy w mediach, instytucjach samorządowych lub administracyjnych, placówkach badawczych i muzealnych zajmujących się tematyką historyczno-wojskową.

Absolwent po ukończeniu specjalizacji z Kultury i społeczeństwa uzyskuje specjalistyczną wiedzę w zakresie różnych aspektów kultury europejskiej oraz funkcjonowania i rozwoju społeczeństwa, a szczególnie rodziny, w aspekcie historycznym, prawnym i obyczajowym. Posiada także umiejętności metodologiczne dotyczące analizy narracji historycznych.  Absolwent jest przygotowany do podejmowania pracy w placówkach kultury, urzędach, mediach, muzeach, prasie, wydawnictwach oraz do samodzielnej pracy naukowej.

Absolwent po ukończeniu specjalizacji Dziedzictwo kulturowe Europy Środkowo-Wschodniej: ochrona i promocja posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zróżnicowania historycznego, społeczno-politycznego, kulturowego i etnicznego na obszarze Europy Wschodniej. Uzyskuje także wiedzę dotyczącą organizacji służb konserwatorskich, promocji oraz prawnych aspektów ochrony dóbr kultury. Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji samorządowej i krajowej, przedsiębiorstwach polskich działających na rynkach wschodnich (np. w branży turystycznej), w środkach masowego przekazu. Może także podejmować pracę w muzeach i służbach konserwatorskich. Uzyskane w trakcie kształcenia umiejętności, sprawności i wiedza pozwalają mu pełnić rolę animatora badań historycznych oraz popularyzatora tradycji i dziedzictwa kulturowego w środowiskach lokalnych.

Absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku historia uzyskuje tytuł zawodowy magistra historii.

STUDIA 40+ (bezpłatne studia dla osób dorosłych)

Studia 40+ są propozycją dla osób dorosłych, realizowane w systemie zajęć popołudniowych w zbliżonej grupie wiekowej 40+.

Oferta skierowana jest do osób, które:

 • nie zdążyły zrealizować marzenia o studiowaniu i zdobyciu dyplomu wyższej uczelni;
 • ponownie chcą poczuć się studentami;
 • w pełni chcą rozwinąć swoje zainteresowania i pasje.

Przy składaniu dokumentów kandydaci powinni poinformować osoby obsługujące rekrutację o zamiarze studiowania w grupie studentów 40+.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk humanistycznych lub obszaru nauk społecznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

                  

...
(liczba słów w pełnym opisie: 503)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
– inne dokumenty – zgodnie z wymogami zasad rekrutacji w przypadku kandydata cudzoziemca. Świadectwa dojrzałości/dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem na język polski w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami albo oświadczenie cudzoziemca, ubiegającego się o przyjęcie na studia, że może przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności (dotyczy kierunków: chemia, biologia i ochrona środowiska), w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na

...
(liczba słów w pełnym opisie: 485)
+pokaż więcej informacji