Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Studia doktoranckie w zakresie historii i socjologii - studia stacjonarne

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
  adres:
  ul. M. Skłodowskiej-Curie 14, 15-097 Białystok
 • Wydział Historyczno-Socjologiczny
  adres:
  15-420 Białystok
  ul. Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

  Dyżury Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej:
  - obsługa informacyjna i techniczna od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 p. 114, tel. (0-85) 745-74-86
  - składanie dokumentów od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 14.00 p. 101, tel. (0-85) 745-74-97
  telefon: 85 745 7486
  e-mail: whsrek@uwb.edu.pl

Zapisy

od 2017-08-28 do 2017-09-15 23:59:59

Limit miejsc

16

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie na naszym Wydziale mają na celu przygotowanie doktorantów do napisania rozprawy doktorskiej, a ich formuła sprzyja poszerzeniu horyzontów badawczych, lepszej orientacji w problemach współczesnych nauk humanistycznych i społecznych oraz głębszemu zrozumieniu współczesnego świata. W trakcie studiów doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, prowadzi własne prace badawcze, które powinny skutkować naukowymi publikacjami oraz udziałem w konferencjach naukowych.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Ukończeniu studiów wiąże się z otrzymaniem, po przebyciu określonej prawem procedury, tytułu doktora nauk humanistycznych lub społecznych. Oznacza to, że  absolwent posiadł umiejętność samodzielnej pracy twórczej, opanował właściwy dla swej dyscypliny warsztat badawczy, dysponuje zaawansowaną wiedzą oraz opanował sztukę przekazywania jej  innym.

Takie kwalifikacje stwarzają liczne możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej. Doktor nauk humanistycznych i społecznych, poza kontynuowaniem kariery naukowej na uczelni,  jest szczególnie predestynowany do pracy w różnych instytucjach kultury, jak muzea, archiwa czy biblioteki. Jego warsztat pozwala na podjęcie i skuteczne wykonywanie pracy w administracji publicznej. Jest też przygotowany do podjęcia pracy  w szkołach.       

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

W grupie przedmiotów podstawowych w programie studiów znajdują się przedmioty mające na celu zapoznanie z nowymi nurtami i tendencjami we współczesnych naukach humanistycznych i społecznych, poszerzenie wiedzy w wybranych dziedzinach, czy przybliżenie problematyki etycznej, ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej pracownika naukowo-dydaktycznego.

Grupa przedmiotów fakultatywnych (do wyboru) obejmuje zagadnienia metodologiczno-warsztatowe   (m.in. metodologia nauk humanistycznych,  społecznych z filozoficznymi aspektami, doskonalenie w zakresie warsztatu historyka i socjologa), dydaktyka w szkole wyższej na kierunku historia i socjologia.

Grupa przedmiotów praktycznych obejmuje poznanie zasad

tworzenie aplikacji grantowych, prawa autorskiego, analizę tekstów naukowych w językach obcych.  Zajęcia maja charakter wykładów i konwersatoriów. W ramach studiów studenci odbywają praktykę dydaktyczną. 

 

Seminarium doktoranckie

30 godzin rocznie przez cztery lata

Praktyki (zajęcia dydaktyczne prowadzone lub współprowadzone przez doktorantów)

10 godzin rocznie przez cztery lata

 

Warunki ukończenia studiów:

Należy wskazać 2 warunki ukończenia studiów doktoranckich:

1. Spełnienie wymogów wynikających z programu studiów (zaliczenie przedmiotów oraz postępy w realizacji pracy badawczej).

2. Uzyskanie stopnia naukowego doktora

Zasady kwalifikacji

1. Nabór na studia doktoranckie odbywa się na podstawie:

-wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
-dorobku naukowego kandydata,
-średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna indywidualnie z każdym kandydatem.

3. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy:

-tematyki przyszłego doktoratu na tle najważniejszych osiągnięć w tej dziedzinie,
- zainteresowań naukowych kandydata i jego dotychczasowych osiągnięć związanych z obszarem planowanych badań,
- przemyśleń dotyczących przyszłych badań i oczekiwanych wyników,
- metodyki planowanych badań.

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego wynosi 100. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata stanowi sumę punktów za:

- rozmowę kwalifikacyjną: 0 – 70 punktów,
- dorobek naukowy kandydata: 0 – 15 punktów,
- średnią ocen ze studiów: 0 – 15 punktów:

      do 4,00      –  0 pkt
4,01 – 4,25      –  5 pkt
4,26 – 4,50      –  7,5 pkt
4,51 – 4,75      –  10 pkt
     od  4,76      –  15 pkt

W przypadku studiów dwustopniowych średnią łączną ze studiów wylicza się według wzoru: średnia łączna ze studiów = 3/5 średniej ze studiów pierwszego stopnia + 2/5 średniej ze studiów drugiego stopnia.

5. Przeliczenie punktów na ocenę końcową kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się według następującej zasady:

                0 – 30 pkt

...
(liczba słów w pełnym opisie: 416)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

System IRK

Dodatkowe dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

1. ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,

2. poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta [kolorowe zdjęcie do ELD w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi].

4. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,

5. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem) a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich, w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – odpowiednie dokumenty poświadczające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie,

6. aktualną fotografię kandydata, zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych (1 szt.),

7. oświadczenie pracownika naukowego posiadającego tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora habilitowanego o możliwości sprawowania opieki naukowej nad kandydatem (nie dotyczy kandydatów na studia doktoranckie w zakresie: biologii, fizyki oraz historii i socjologii),

8. dodatkowo można dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego,

9. kandydat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ze względu na rodzaj

...
(liczba słów w pełnym opisie: 360)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów: 18-22.09.2017 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 25.09.2017 r.