Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Studia doktoranckie humanistyczno – społeczne w zakresie historii, filozofii i socjologii - studia stacjonarne

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: stacjonarne Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-06-18 do 2018-07-13 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

Studia doktoranckie na naszym Wydziale mają na celu przygotowanie doktorantów do napisania rozprawy doktorskiej, a ich formuła sprzyja poszerzeniu horyzontów badawczych, lepszej orientacji w problemach współczesnych nauk humanistycznych i społecznych oraz głębszemu zrozumieniu współczesnego świata. W trakcie studiów doktorant przygotowuje rozprawę doktorską, prowadzi własne prace badawcze, które powinny skutkować naukowymi publikacjami oraz udziałem w konferencjach naukowych.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Ukończeniu studiów wiąże się z otrzymaniem, po przebyciu określonej prawem procedury, tytułu doktora nauk humanistycznych lub społecznych. Oznacza to, że  absolwent posiadł umiejętność samodzielnej pracy twórczej, opanował właściwy dla swej dyscypliny warsztat badawczy, dysponuje zaawansowaną wiedzą oraz opanował sztukę przekazywania jej  innym.

Takie kwalifikacje stwarzają liczne możliwości zatrudnienia i kariery zawodowej. Doktor nauk humanistycznych i społecznych, poza kontynuowaniem kariery naukowej na uczelni,  jest szczególnie predestynowany do pracy w różnych instytucjach kultury, jak muzea, archiwa czy biblioteki. Jego warsztat pozwala na podjęcie i skuteczne wykonywanie pracy w administracji publicznej. Jest też przygotowany do podjęcia pracy w szkołach.       

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

W grupie przedmiotów podstawowych w programie studiów znajdują się przedmioty mające na celu zapoznanie z nowymi nurtami i tendencjami we współczesnych naukach humanistycznych i społecznych, poszerzenie wiedzy w wybranych dziedzinach, czy przybliżenie problematyki etycznej, ze szczególnym uwzględnieniem etyki zawodowej pracownika naukowo-dydaktycznego.

Grupa przedmiotów fakultatywnych (do wyboru) obejmuje zagadnienia metodologiczno-warsztatowe. W skład tej grupy wchodzą przedmioty kierunkowe, rozwijające umiejętności w zakresie warsztatu historyka, filozofa i socjologa.

Grupa przedmiotów praktycznych obejmuje poznanie zasad tworzenia aplikacji grantowych, prawa autorskiego, analizę tekstów naukowych w językach obcych. Zajęcia maja charakter wykładów i konwersatoriów. W ramach studiów studenci odbywają praktykę dydaktyczną. 

Seminarium doktoranckie

30 godzin rocznie przez cztery lata

Praktyki (zajęcia dydaktyczne prowadzone lub współprowadzone przez doktorantów)

10 godzin rocznie przez cztery lata.

Warunki ukończenia studiów:

Należy wskazać 2 warunki ukończenia studiów doktoranckich:

1. Spełnienie wymogów wynikających z programu studiów (zaliczenie przedmiotów oraz postępy w realizacji pracy badawczej).

2. Uzyskanie stopnia naukowego doktora.

Zasady kwalifikacji

1. Nabór na studia doktoranckie odbywa się na podstawie:

-wyniku rozmowy kwalifikacyjnej,
-osiągnięć naukowego kandydata,
-średniej ocen uzyskanych podczas studiów.

2. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza komisja rekrutacyjna indywidualnie z każdym kandydatem.

3. Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy:

- tematyki doktoratu na tle dotychczasowego dorobku wybranej dziedziny,
- założeń i koncepcji planowanych badań,
- planowanej metodologii badań,
- predyspozycji kandydata do podjęcia planowanych badań.

4. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego wynosi 100. Liczba punktów uzyskanych przez kandydata stanowi sumę punktów za:

- rozmowę kwalifikacyjną: 0 – 70 punktów,
- udokumentowany osiągnięcia naukowe kandydata, popularyzatorskie, aktywność w kołach naukowych, nagrody za działalność naukową: 0 - 15,
- średnią ocen ze studiów: 0 – 15 punktów:

      do 4,00      –  0 pkt
4,01 – 4,25      –  5 pkt
4,26 – 4,50      –  7,5 pkt
4,51 – 4,75      –  10 pkt
     od  4,76      –  15 pkt

W przypadku studiów dwustopniowych średnią łączną ze studiów wylicza się według wzoru: średnia łączna ze studiów = 3/5 średniej ze studiów pierwszego stopnia + 2/5 średniej ze studiów drugiego stopnia.

5. Przeliczenie punktów na ocenę końcową kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym odbywa się według następującej zasady:

                0 – 30 pkt

...
(liczba słów w pełnym opisie: 413)
+pokaż więcej informacji

Miejsce ogłoszenia wyników

System IRK

Dodatkowe dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają następujące dokumenty:

1. ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem formy studiów (studia stacjonarne, studia niestacjonarne), ze wskazaniem dziedziny/dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,

2. poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,

3. podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta [kolorowe zdjęcie do ELD w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi].

4. życiorys ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,

5. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (wraz z suplementem) a w przypadku ukończenia kilku kierunków studiów – odpis dyplomu ukończenia każdego z nich, w przypadku beneficjentów programu „Diamentowy Grant” – odpowiednie dokumenty poświadczające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie,

6. dodatkowo można dołączyć dokument potwierdzający znajomość języka obcego,

7. kandydat z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w procesie rekrutacji zobowiązany jest złożyć do WKR stosowny wniosek zaopiniowany przez Pełnomocnika Rektora ds. osób niepełnosprawnych w terminie 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej,

8. zaświadczenie wskazujące średnią ocen uzyskanych podczas studiów I oraz II stopnia albo jednolitych studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 309)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów: 16-20.07.2018 r.

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 24-25.07.2018 r.