Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Informatyki

Informatyka - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca - II tura

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

120

Język wykładowy

polski

Opis

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Informatyka trwają 3 lata (6 semestrów). Kończą się obroną pracy dyplomowej i uzyskaniem tytułu licencjata.

Kierunek informatyka należy do dyscypliny informatyka. Zdefiniowane dla kierunku efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych obejmują podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki i jej zastosowań. Studenci zaliczają przedmioty, w których skład wchodzą obowiązkowe przedmioty kierunkowe oraz przedmioty do wyboru pogłębiające wiedzę i umiejętności w zakresie wybranych zastosowań informatyki.

W zdecydowanej większości są to zajęcia o charakterze praktycznym. Ważnym elementem studiów jest również zaliczenie 3 tygodniowych praktyk zawodowych po zakończeniu 4 semestru. Studenci uczestniczą także w zajęciach o profilu matematycznym oraz ogólnoakademickim (język obcy, wykłady z obszarów nauk społecznych i humanistycznych i w zajęciach wychowania fizycznego). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej (licencjackiej) i uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Istnieje także możliwość wyboru dodatkowej oferty edukacyjnej proponowanej przez Centrum Edukacji Nauczycieli, co pozwala zdobyć kwalifikacje wymagane do pracy na stanowisku nauczyciela informatyki lub instruktora kursów zastosowań informatyki. W ramach tego nadobowiązkowego bloku studenci uczęszczają na zajęcia poświęcone dydaktyce informatyki i zajęć komputerowych oraz odbywają praktykę zawodową w szkole.

Wymagania wstępne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunek Informatyka powinni posiadać podstawową wiedzę w zakresie nauk ścisłych oraz zainteresowania związane z informatyką. W postępowaniu kwalifikacyjnym brany jest pod uwagę wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, wskazanego przez kandydata spośród następujących: informatyka, matematyka, fizyka, fizyka i astronomia. Istnieje również możliwość zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego laureatów i finalistów stopnia centralnego wybranych olimpiad i konkursów.

Wybrane przedmioty obowiązkowe objęte planem studiów:

Podstawy programowania strukturalnego, Programowanie w języku Python, Wstęp do programowania obiektowego, Programowanie zaawansowane, Bazy danych, Programowanie w Internecie, Systemy operacyjne, Technologie sieciowe, Grafika i komunikacja człowiek-komputer, Programowanie w środowiskach graficznych, Algorytmy i struktury danych, Architektura systemów komputerowych, Sztuczna inteligencja, Programowanie równoległe i rozproszone, Elementy teorii automatów i języków formalnych, Metody numeryczne, Inżynieria oprogramowania, Projekt zespołowy, Podstawy logiki i teorii mnogości, Metody probabilistyczne i statystyka, Analiza matematyczna, Równania różniczkowe i różnicowe, Algebra liniowa z geometrią analityczną, Matematyka dyskretna, Etyka informatyczna.

Wybrane przedmioty fakultatywne objęte planem studiów

Programowanie w technologii .NET, Programowanie komponentowe, Wzorce projektowe, Informatyka medyczna, Bioinformatyka, Frameworki i biblioteki internetowe, Metody modelowania i symulacji komputerowej, Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Metody komputerowe w technice, Metody optymalizacji.

Link do planu studiów, programu kształcenia, efektów kształcenia:

https://iist.uwb.edu.pl/nii/?kandydat=informatyka

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Informatyka posiada wszechstronną wiedzę informatyczną i gruntowne przygotowanie praktyczne, które umożliwią szybkie uzupełnianie wiedzy w zmieniającej się rzeczywistości informatycznej oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy. W szczególności absolwent zdobywa umiejętność realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich specyfikacją, administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi oraz praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi. Posiada znajomość metod programowania (programowanie: niskopoziomowe, imperatywne, obiektowe, zdarzeniowe, równoległe i rozproszone), środowisk i technologii programistycznych (m.in. środowisk graficznych, okienkowych i internetowych), systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych umożliwiającą czynny udział w realizacji projektów informatycznych zgodnie z wymogami inżynierii oprogramowania. Nabywa również  umiejętność pracy zespołowej przy wytwarzaniu oprogramowania. Cechuje go bardzo dobre przygotowanie z zakresu przedmiotów podstawowych jak również teoretycznych podstaw informatyki (algorytmika, teoria automatów i teoria języków formalnych).

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako projektant, programista lub serwisant systemów informatycznych, administrator systemów komputerowych, twórca i administrator sieci komputerowych, specjalista od ochrony danych i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Będzie przygotowany do podjęcia pracy w sekcjach informatycznych w administracji państwowej i samorządowej oraz do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie informatyki i w dziedzinach pokrewnych. Po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych absolwent może podjąć pracę nauczyciela informatyki lub instruktora kursów zastosowań informatyki. Absolwent może ubiegać się o przyjęcie na studia informatyczne drugiego stopnia zarówno na Wydziale Matematyki i Informatyki UwB, jak też w wiodących uczelniach krajowych i zagranicznych.

 

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych Programem Studiów modułów.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym.

Uzyskany tytuł zawodowy: licencjat.

Zasady kwalifikacji

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: fizyka i astronomia, informatyka, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu
...
(liczba słów w pełnym opisie: 254)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: fizyka, fizyka i astronomia, informatyka, matematyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

   w skali

...
(liczba słów w pełnym opisie: 217)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: fizyka i astronomia, informatyka, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55 pkt., (4,0-4,9) - 40 pkt., (3,0-3,9)
...
(liczba słów w pełnym opisie: 339)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: fizyka, informatyka, matematyka - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt, 1 – 15
...
(liczba słów w pełnym opisie: 268)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: fizyka, informatyka, matematyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych  i ogólnopolskich uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksymalną liczbę punktów na niżej wymienione kierunki studiów:

 

-Olimpiada Astronomiczna

-Olimpiada Chemiczna

-Olimpiada Fizyczna

-Olimpiada Informatyczna

-Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

-Olimpiada Matematyczna

-Olimpiada Wiedzy Technicznej

-Olimpiada Matematyczna Pogranicza

-Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny w kategorii „Student

-Regionalny Konkurs Informatyczny

 

są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

 

Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jeden kierunek wybrany przez kandydata podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku niewykorzystania tych uprawnień w roku uzyskania świadectwa dojrzałości kandydat może z nich skorzystać w roku następnym, jeśli regulamin olimpiady lub konkursu lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu nie stanowią inaczej.

Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydany przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu, zgodny ze wzorem określonym odrębnymi przepisami, który należy dostarczyć przy składaniu dokumentów.

Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.

 


Do pobrania:

Uchwala nr 2323 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19

...
(liczba słów w pełnym opisie: 275)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji