Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Informatyki

Informatyka - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-05 do 2020-08-07 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Informatyka trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się obroną pracy magisterskiej tematycznie związanej z wybraną specjalizacją i uzyskaniem tytułu magistra.

W ramach kierunku studiów Informatyka student może wybrać jedną z dwóch specjalizacji tj. „Technologie internetowe i mobilne” lub „Grafika komputerowa i multimedia”. Wybór specjalizacji następuje w momencie rozpoczęcia studiów. Studenci zaliczają przedmioty, w których skład wchodzą obowiązkowe przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne pogłębiające wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalizacji. Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wszechstronnej ogólnej wiedzy informatycznej i gruntownego przygotowania praktycznego, które umożliwią szybkie uzupełnianie wiedzy w zmieniającej się rzeczywistości informatycznej oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

 

Wymagania wstępne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Informatyka powinni posiadać kompetencje (wiedza i umiejętności) w zakresie informatyki określone efektami kształcenia dla kierunku Informatyka (studia pierwszego stopnia) niezbędnymi do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

 

Wybrane przedmioty obowiązkowe objęte planem studiów


Specjalizacja „Technologie Internetowe i Mobilne”

Technologie XML w programowaniu, Technologie mobilne, Programowanie w frameworkach internetowych, Programowanie aplikacji mobilnych, Programowanie w środowisku sieciowym, Zarządzanie projektami informatycznymi, Projektowanie aplikacji internetowych, Modelowanie i analiza systemów informatycznych, Zaawansowane bazy danych, Optymalizacja globalna, Zaawansowane programowanie obiektowe, Techniki multimedialne, Systemy ekspertowe, Masywne obliczenia równoległe, Systemy multimedialne, Systemy zdalnej edukacji, Zaawansowane algorytmy i struktury danych, Analiza danych internetowych.

Link do planów studiów, programów kształcenia i efektów kształcenia:

https://iist.uwb.edu.pl/nii/?kandydat=studia-ii-stopnia/technologie-internetowe-i-mobilne

 

Specjalizacja „Grafika komputerowa i multimedia”

Projektowanie interfejsów graficznych, Grafika 3D, Elementy programowania gier komputerowych, Grafika wektorowa i rastrowa, Przetwarzanie obrazów, Systemy multimedialne, Techniki multimedialne, Modelowanie krzywych i powierzchni w grafice, Systemy ekspertowe, Modelowanie i analiza systemów informatycznych, Zaawansowane bazy danych, Zaawansowane algorytmy i struktury danych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Optymalizacja globalna, Zaawansowane programowanie obiektowe, Masywne obliczenia równoległe, Geometria obliczeniowa.

Link do planów studiów, programów kształcenia i efektów kształcenia:

https://iist.uwb.edu.pl/nii/?kandydat=studia-ii-stopnia/grafika-komputerowa-i-multimedia

 

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku studiów informatyka drugiego stopnia, posiadający tytuł magistra, ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych ułatwiającą komunikację interpersonalną. Posiada pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • specjalizacja „Technologie internetowe i mobilne”: nowoczesnych technologii mobilnych, projektowania i programowania aplikacji internetowych i mobilnych, programowania w środowisku sieciowym, analizy danych internetowych, przetwarzania multimediów.
 • specjalizacja „Grafika komputerowa i multimedia”: projektowania interfejsów graficznych, programowania gier, tworzenia interaktywnych prezentacji multimedialnych, zaawansowanych algorytmów geometrii obliczeniowej, przetwarzania multimediów, przetwarzania obrazów, animacji komputerowej, grafiki wektorowej i rastrowej oraz grafiki 3D;

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako kierownik zespołu programistycznego, projektant i twórca oprogramowania, administrator systemów informatycznych, projektant sieci komputerowych, specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Jest przygotowany do pracy w instytucjach o różnym profilu działalności wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach. Może także podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

 

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych Programem Studiów modułów.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.

Uzyskany tytuł zawodowy: magister.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych (dyscyplina: informatyka) lub dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych (dyscypliny: informatyka techniczna i telekomunikacyjna, automatyka, elektronika i elektrotechnika) lub na kierunkach studiów, gdzie udział dyscyplin: informatyka lub informatyka techniczna i telekomunikacja wynosi co najmniej 40%
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów
 • kierunek preferowany - informatykaZasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 531)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji