Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Matematyki i Informatyki

Informatyka - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-16 do 2017-09-18 23:59:59

Limit miejsc

33

Język wykładowy

polski

Opis

Studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Informatyka trwają 2 lata (4 semestry). Kończą się obroną pracy magisterskiej tematycznie związanej z wybraną specjalnością i uzyskaniem tytułu magistra.

W ramach kierunku studiów Informatyka student może wybrać jedną z dwóch specjalności tj. „Grafika komputerowa i multimedia” lub „Technologie internetowe i mobilne”. Wybór specjalności następuje w momencie rozpoczęcia studiów. Studenci zaliczają przedmioty, w których skład wchodzą obowiązkowe przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne pogłębiające wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie wybranej specjalności. Celem kształcenia jest nabycie przez studentów wszechstronnej ogólnej wiedzy informatycznej i gruntownego przygotowania praktycznego, które umożliwią szybkie uzupełnianie wiedzy w zmieniającej się rzeczywistości informatycznej oraz dostosowanie do potrzeb rynku pracy.

Wymagania wstępne

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek Informatyka powinni posiadać kompetencje (wiedza i umiejętności) w zakresie informatyki określone następującymi efektami kształcenia:

http://ii.uwb.edu.pl/pliki/file/2012_2013/st1_efekty_ksztalcenia.pdf,

niezbędnymi do kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym kierunku.

Kandydaci, którzy w wyniku ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku innym niż z obszaru nauk ścisłych lub technicznych lub w wyniku uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, nie uzyskali części w/w kompetencji, mogą podjąć studia drugiego stopnia na kierunku Informatyka, jeśli uzupełnienie kompetencji może być zrealizowane przez zaliczenie zajęć w wymiarze nie przekraczającym 30 punktów ECTS. Decyzję o przyjęciu na w/w studia podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna na podstawie: dyplomu ukończenia studiów (uprawniającego do podjęcia studiów) oraz dokumentów potwierdzających stan wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki.

Wybrane przedmioty obowiązkowe objęte planem studiów

Specjalność „Grafika komputerowa i multimedia”

Projektowanie interfejsów graficznych, Grafika 3D, Elementy programowania gier komputerowych, Grafika wektorowa i rastrowa, Przetwarzanie obrazów, Systemy multimedialne, Techniki multimedialne, Modelowanie krzywych i powierzchni w grafice, Systemy ekspertowe, Modelowanie i analiza systemów informatycznych, Zaawansowane bazy danych, Zaawansowane algorytmy i struktury danych, Zarządzanie projektami informatycznymi, Optymalizacja globalna, Zaawansowane programowanie obiektowe, Masywne obliczenia równoległe, Geometria obliczeniowa.

Specjalność „Technologie Internetowe i Mobilne”

Technologie XML w programowaniu, Technologie mobilne, Programowanie w frameworkach internetowych, Programowanie aplikacji mobilnych, Programowanie w środowisku sieciowym, Zarządzanie projektami informatycznymi, Projektowanie aplikacji internetowych, Modelowanie i analiza systemów informatycznych, Zaawansowane bazy danych, Optymalizacja globalna, Zaawansowane programowanie obiektowe, Techniki multimedialne, Systemy ekspertowe, Masywne obliczenia równoległe, Systemy multimedialne, Systemy zdalnej edukacji, Zaawansowane algorytmy i struktury danych, Analiza danych internetowych.

Link do planów studiów, programów kształcenia i efektów kształcenia poszczególnych specjalności:

http://ii.uwb.edu.pl/index.php?p=1145

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku studiów informatyka drugiego stopnia, posiadający tytuł magistra, ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów informatycznych i praktycznego stosowania informatyki w wybranych dziedzinach technologicznych i społecznych. Dysponuje wiedzą z zakresu zagadnień ogólnospołecznych ułatwiającą komunikację interpersonalną. Posiada pogłębioną znajomość teoretyczną i praktyczną w zakresie:

 • specjalność „Grafika komputerowa i multimedia”: projektowania interfejsów graficznych, programowania gier, tworzenia interaktywnych prezentacji multimedialnych, zaawansowanych algorytmów geometrii obliczeniowej, przetwarzania multimediów, przetwarzania obrazów, animacji komputerowej, grafiki wektorowej i rastrowej oraz grafiki 3D;
 • specjalność „Technologie internetowe i mobilne”: nowoczesnych technologii mobilnych, projektowania i programowania aplikacji internetowych i mobilnych, programowania w środowisku sieciowym, analizy danych internetowych, przetwarzania multimediów.

Absolwent może znaleźć zatrudnienie jako kierownik zespołu programistycznego, projektant i twórca oprogramowania, administrator systemów informatycznych, projektant sieci komputerowych, specjalista ds. ochrony danych i bezpieczeństwa informacji. Jest przygotowany do pracy w instytucjach o różnym profilu działalności wykorzystujących nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności w firmach tworzących oprogramowanie, w firmach doradztwa informatycznego, w sektorze nowoczesnych technologii, instytucjach sektora finansowego, a także do pracy naukowej w wyższych uczelniach. Może także podjąć studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

 

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych Programem Studiów modułów.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.

Uzyskany tytuł zawodowy: magister.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk ścisłych lub obszaru nauk technicznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów
 • kierunek preferowany - informatyka

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna może przyjąć na studia osoby posiadające dyplom ukończenia studiów na kierunku innym niż z obszaru nauk ścisłych lub technicznych, uprawniających do podjęcia studiów oraz dokumenty potwierdzające stan wiedzy i umiejętności w zakresie informatyki. Liczba osób przyjętych w tym trybie nie może przekraczać 5.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5          

...
(liczba słów w pełnym opisie: 565)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
– inne dokumenty – zgodnie z wymogami zasad rekrutacji w przypadku kandydata cudzoziemca. Świadectwa dojrzałości/dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem na język polski w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami albo oświadczenie cudzoziemca, ubiegającego się o przyjęcie na studia, że może przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności (dotyczy kierunków: chemia, biologia i ochrona środowiska), w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na

...
(liczba słów w pełnym opisie: 485)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie rekrutacji 16 maja 2017.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet w Białymstoku

Kierunki studiów: Informatyka, Matematyka, Informatyka i Ekonometria

(studia stacjonarne I i II stopnia)

Adres: ul. K. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok

pokój 3001 (II piętro)

tel. 85 738 8302

Kontakt e-mail: rekrut@math.uwb.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów: według harmonogramu rekrutacji.

Komisja dyżuruje:

16.05.2017 – 23.06.2017  w godz. 10-12,                                        

26.06.2017 – 30.06.2017  w godz. 9-13,                                          

3.07.2017 – 31.07.2017    w godz. 9-15,                                           

1.08.2017 – 2.08.2017      w godz. 9-13,

W przypadku uruchomienia rekrutacji uzupełniającej komisja dyżuruje:

16.08.2017 – 18.08.2017  w godz.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 415)
+pokaż więcej informacji