Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Kognitywistyka i komunikacja - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-05-22 do 2018-07-06 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Kognitywistyka (ang. cognitive science) jest interdyscyplinarną nauką, która bada umysł, poznanie i komunikację we wszelkich ich funkcjach polegających na pozyskiwaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu oraz sprawnym komunikowaniu informacji. Jest to nauka o tym, co jest „krwioobiegiem” społeczeństwa informacyjnego. Kognitywistykę interesują naturalne systemy poznawcze i komunikacyjne (ludzie, zwierzęta) oraz systemy informacyjne wytworzone przez człowieka (sztuczna inteligencja, roboty kognitywne).

 

Obecnie jesteśmy na początku ery społeczeństwa informacyjnego. Zanikają tradycyjne zawody. Przestają się liczyć cenione niegdyś umiejętności. Jak przygotować się na nadchodącą przyszłość? Jaka wiedza i jakie umiejętności będą niezbędne dla życia w społeczeństwie informacyjnym?

 

Kognitywistyka i komunikacja jest sprofilowaną wersją kognitywistyki w jej najnowszej fazie rozwojowej, w której bada się rolę czynników społeczno-kulturowych w działaniu umysłu, poznania i procesów komunikacyjnych. Podstawowe jednostki społeczne traktowane są jako systemy poznawcze komunikujące się za pomocą różnych kanałów informacyjnych i kodów kulturowych.

 

W programie studiów procesy komunikacyjne są ujmowane interdyscyplinarnie – z uwzględnieniem psychologii komunikacji, komunikacji społecznej i kulturowej, teorii informacji oraz ewolucji poznania i komunikacji. Program kształcenia kognitywistyki i komunikacji obejmuje przedmioty z zakresu:

 

 • nauk społecznych – socjologia kognitywna, komunikacja społeczna, antropologia kognitywna, religioznawstwo kognitywne, psychologia poznawcza, psychologia komunikacji,
 • humanistyki kognitywnej – komunikacja kulturowa, językoznawstwo kognitywne, epistemologia, filozofia umysłu,
 • dyscyplin logiczno-informatycznych – logika kognitywna, teoria informacji i komunikacji, eksploracja i reprezentacja wiedzy, systemy inteligentne, programowanie, technologie internetowe, sztuczna inteligencja.

 

Studenci kognitywistyki i komunikacji zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje przydatne w wielu obszarach społeczeństwa informacyjnego. Są to specjalistyczne umiejętności związane ze znajomością najnowszych technologii informatycznych oraz narzędzi logiczno-analitycznych, a także kompetencje społeczne: komunikacyjne, psychologiczne, językowe i medialne. Wybierając studia na kierunku kognitywistyka i komunikacja otwierasz się na przyszłość i jej wyzwania.

 

Na stronie internetowej kognitywistyki i komunikacji znajdziesz m.in. plan studiów, stan kadry, folder informujący o nowym kierunku studiów oraz informacje na temat studiów kognitywistycznych w Polsce i na świecie:

 

http://kognitywistyka.uwb.edu.pl/

 

Kwalifikacje absolwenta

 

Absolwent studiów I stopnia kierunku kognitywistyka i komunikacja:

 

 • ma interdyscyplinarną wiedzę o:
 • procesach poznawczych i komunikacyjnych oraz o ich znaczeniu społecznym,
 • naturze mózgu, umysłu oraz innych systemów inteligentnych (naturalnych i sztucznych),
 • informatycznych, psychologicznych oraz społecznych aspektach procesów komunikacyjnych.

 

 • posiada umiejętności:
 • krytycznej analizy informacji uzyskiwanych za pomocą różnych mediów, w szczególności elektronicznych,
 • skutecznej interakcji komunikacyjnej, w szczególności wykorzystującej narzędzia elektroniczne, dostosowując formy przekazu językowego i wizualnego do poznawczych i kulturowych uwarunkowań odbiorców,
 • posługiwania się narzędziami informatycznymi (w tym internetowymi) w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji.

 

 • będzie przygotowany do:
 • odgrywania różnych ról społecznych,
 • współpracy i podejmowania decyzji  w działaniach zespołowych,
 • nadążania za przemianami społecznymi i technologicznymi w zakresie komunikacji społecznej.

 

Absolwent studiów I stopnia kierunku kognitywistyka i komunikacja będzie znajdował zatrudnienie:

 • w firmach informatycznych w rozwiązywaniu problemów dostosowania technologii elektronicznej do potrzeb, umiejętności i możliwości użytkowników tych technologii,
 • w firmach reklamowych, doradczych i marketingowych jako specjalista z zakresu komunikacji społecznej, w tym komunikacji elektronicznej,
 • jako pracownik odpowiedzialny za komunikację z interesariuszami: kreowanie wizerunku firmy, przygotowanie ofert, komunikatów promocyjnych i reklamowych,
 • jako doradca w zakresie rozwoju zdolności poznawczych w obszarze szeroko rozumianej działalności dydaktycznej i wychowawczej,
 • jako specjalista komunikacji społecznej w szeroko rozumianej działalności społecznej i kulturalnej.

 

Absolwent studiów I stopnia kierunku kognitywistyka i komunikacja będzie przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku kognitywistyka lub innych kierunkach studiów, takich jak: socjologia, pedagogika, informatyka, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, filozofia i inne, na których przedmiotem są zagadnienia poznania i komunikacji. Interdyscyplinarne studia kognitywistyczne otwierają różnorodne perspektywy dalszej edukacji, zależnie od zainteresowań studentów i absolwentów tego kierunku.

Zasady kwalifikacji

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez
...
(liczba słów w pełnym opisie: 273)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 229)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) -
...
(liczba słów w pełnym opisie: 352)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 –
...
(liczba słów w pełnym opisie: 324)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, filozofia, fizyka, historia, informatyka, język obcy, język polski, matematyka, wiedza o społeczeństwie.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści stopnia centralnego:

- Olimpiada Biologiczna,
- Olimpiada Filozoficzna,
- Olimpiada Fizyczna,
- Olimpiada Informatyczna,
- Olimpiada Matematyczna,
- Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
- Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka,
- Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym,
- Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym
- Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
- Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie
- Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

Wyżej wymienione uprawnienia przysługują kandydatowi na studia tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Uprawnienia laureata i finalisty olimpiad przysługuje kandydatom na jednym kierunku studiów w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata. 

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady zgodnie z wzorem określonym w Załączniku do Rozporządzenia MENiS z dnia 29.01.2002 roku w sprawie organizacji konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).

Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
3) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
5) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
6) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy biologii, chemii, chemii kryminalistycznej i sądowej, ekobiznesu i ochrony środowiska).

2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
3) inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
4) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)

...
(liczba słów w pełnym opisie: 558)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dotyczy kandydatów cudzoziemców:

Decyzją Dziekan Wydziału Historyczno-Socjologicznego rozmowa kwalifikacyjna sprawdzająca znajomość języka polskiego odbędzie się w trakcie przyjmowania od kandydatów - cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na I rok studiów oryginałów dokumentów uprawniających do podjęcia studiów na Wydziale Historyczno-Socjologicznym w dniach 17 - 19 lipca, w godzinach 10:00 - 14:00, sala 114, adres: Plac NZS 1 15-420 Białystok.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy kandydatów, którzy nie przedstawią właściwego dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego.

Listę wszystkich dokumentów, jakie będą potrzebne w procesie rekrutacyjnym (proszę dostarczyć oryginały) znajdą Państwo tutaj: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2018-2208-1.pdf pkt. 3) ad. 2

** Proszę pamiętać, że decyzja ta obowiązuję jedynie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym i dotyczy kierunków studiów: Socjologia, Kognitywistyka i komunikacja, Historia, Stosunki międzynarodowe, Filozofia, Studia wschodnie.