Uniwersytet w Białymstoku / Instytut Studiów Kulturowych

Kulturoznawstwo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-05 do 2020-08-07 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Ścieżki kształcenia do wyboru:

            - Komunikowanie w mediach cyfrowych

            - Filmoznawstwo – medioznawstwo

            - Kultura Podlasia.

 

Czego nauczysz się podczas studiów? 

            Studiując kulturoznawstwo na II stopniu zdobędziesz oraz pogłębisz wiedzę z zakresu nowych form komunikacji, sztuki współczesnej i mediów (w tym multimediów), ale także w obszarze kultury tradycyjnej. Wybór ścieżki kształcenia umożliwi Ci zdobycie znajomości reguł i zasad komunikacji w mediach cyfrowych, portalach społecznościowych, poznanie historii i współczesnych osiągnięć światowego filmu oraz podstaw dziennikarstwa i medioznawstwa bądź spotkanie z fascynującym, wielonarodowym dziedzictwem kultury Podlasia. Program studiów II stopnia oferuje szeroką specjalistyczną wiedzę teoretyczną, wspartą zajęciami o charakterze praktycznym w postaci warsztatów artystycznych i medialnych. Kontynuowane i pogłębiane są również treści z zakresu studiów I stopnia.

 

Gdzie możesz pracować po kulturoznawstwie? 

            Absolwent kulturoznawstwa potrafi zdobyć, wyselekcjonować i wykorzystać wartościowe informacje o zagadnieniach związanych z kulturą i dziełami sztuki, napisać recenzję krytyczną bądź interesujący autorski tekst na blogu, może także tworzyć artystyczne fotografie lub nakręcić własny film. Jest zdolny do wykonania dokumentacji i opisu kultury tradycyjnej bądź do wypromowania lokalnych produktów. A przede wszystkim, absolwent kulturoznawstwa jest kreatywny, cechuje go autorskie, niekonwencjonalne podejście do rozwiązywania różnorodnych problemów, co umożliwia mu elastyczne przystosowanie się do wymogów współczesnego rynku pracy. Dlatego kulturoznawców często spotkasz w branżach o charakterze twórczym: mogą tworzyć spoty reklamowe znanym markom, przygotowywać spektakle muzyczne, imprezy filmowe i teatralne, pisać opiniotwórcze teksty na portalach interetowych bądź nagrywać audiosferę miasta czy podlaskiej wsi. Kulturoznawca może zatrudnić się w tradycyjnych placówkach kultury, założyć własną firmę lub fundację albo pozostać freelancerem.

 

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 815. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jakie student powinien uzyskać wynosi 121.

Wybór specjalności na podstawie wypełnionej deklaracji.


 
Przedmioty objęte planem studiów

Przedmioty obowiązkowe:
•    Język obcy
•    Specjalistyczny warsztat językowy
•    Ochrona własności intelektualnej
•    Technologia informacyjna
•    Filozofia kultury
•    Teoria sztuki
•    Antropologia kultury
•    Metody badań kulturoznawczych
•    Antropologia codzienności
•    Metody badań terenowych i rynku kultury
•    Antropologia mediów
•    Antropologiczne problemy w literaturze
•    Interpretacja tekstów kultury
 
Przedmioty specjalnościowe – Filmoznawstwo-medioznawstwo:
•    Media mobilne i social media w kulturze
•    Przegląd teorii filmowych
•    Historia filmu polskiego
•    Historia filmu powszechnego
•    Teoria telewizji
•    Dźwięk i muzyka w filmie
•    Zagadnienia filmu współczesnego
•    Intermedialne projekty kulturalne
 
Przedmioty specjalnościowe – Kultura Podlasia:

 • Wybrane zagadnienia z historii regionu
 • Mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Podlasiu
 • Kultura tradycyjna regionu
 • Polityka kulturalna w regionie – strategia i planowanie
 • Marketing terytorialny
 • Warsztaty etnograficzne I
 • Warsztaty etnograficzne II
 • Etnolingwistyczna specyfika regionu
 • Turystyka kulturowa
 • Kultura współczesna w regionie


Przedmioty specjalnościowe – Komunikowanie w mediach cyfrowych:
•    Sztuki wizualne i performatywne
•    Marketing internetowy
•    Komunikacja społeczna
•    Reklama w mediach cyfrowych
•    Filozofia nowych mediów
•    Public relations w mediach cyfrowych
•    Zachowania komunikacyjne w nowych mediach
•    Film i fotografia w nowych mediach
•    Kreatywne pisanie/dziennikarstwo internetowe
 
Przedmioty do wyboru: konwersatoria
Seminarium magisterskie

Objazd naukowy
 
Link  do planów studiów dla danego kierunku/specjalności obowiązujących od roku akademickiego 2020/2021.
 Specjalność Filmoznawstwo-medioznawstwo
 Specjalność Kultura Podlasia
 Specjalność Komunikowanie w mediach cyfrowych

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu w sprawie przyjęcia na studia będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub do dziedziny nauk społecznych lub sztuki
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów,
 • kierunek preferowany - kulturoznawstwo.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 515)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji