Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Filologiczny

Kulturoznawstwo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
  adres:
  ul. Świerkowa 20 B 15-328 Białystok
 • Wydział Filologiczny
  adres:
  15-420 Białystok
  Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1

  Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje interesantów:

  Poniedziałek - Piątek w godzinach 08.30-13.30
  Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1


  telefon: 85 745 74 60
  e-mail: rekrutwf@uwb.edu.pl

Zapisy

od 2018-05-22 do 2018-07-20 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 800. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jakie student powinien uzyskać wynosi 120.

Absolwent kierunku studiów kulturoznawstwo powinien dysponować rzetelną, szeroką wiedzą z zakresu antropologii kultury, filozofii kultury, interpretacji tekstów kultury, teorii sztuki, metod badań kulturoznawczych, metod badań terenowych i rynku kultury, a także umiejętnością praktycznego jej wykorzystania, zarówno w pracy w sektorze kultury, jak i w badaniach naukowych oraz krytyce sztuki. Powinien posiadać umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych, przeprowadzenia krytycznej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury, formułowania i wyrażania własnych poglądów w istotnych sprawach społecznych i światopoglądowych, wykazując się niezależnością i kreatywnością myślenia.

Absolwent kierunku kulturoznawstwo jest przygotowany do aktywnego i samodzielnego wykonywania pracy w różnego rodzaju placówkach kultury, instytucjach i organizacjach, takich jak: ośrodki informacji kulturalnej, odpowiednie instytucje oświatowe, kulturalne i artystyczne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, muzea; w instytucjach upowszechniających kulturę filmową, audiowizualną, w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, kinach; w administracji państwowej i terenowej, w samorządach lokalnych - w zakresie organizacji i zarządzania kulturą oraz organizacjach pozarządowych; a także w szkole jako nauczyciel wiedzy o kulturze (po ukończeniu kursu pedagogicznego).

Absolwent kierunku kulturoznawstwo ma wykształcone umiejętności kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego i jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich);

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i praktycznych umiejętności na jednej z 3 specjalności.

Specjalności:

 • Filmoznawstwo – medioznawstwo: opis sylwetki absolwenta -

Absolwent specjalności powinien znać i rozumieć specyfikę współczesnej kultury audiowizualnej, w zakres której wchodzi film oraz nowoczesne media i technologie cyfrowe. Celem kształcenia na specjalności: filmoznawstwo-medioznawstwo jest wyedukowanie absolwenta przygotowanego do pracy w zawodzie krytyka filmowego, dziennikarza filmowego i telewizyjnego zajmującego się problematyką filmową, a także nauczyciela specjalizującego się w problematyce filmowej i medioznawczej. Absolwent po ukończeniu studiów będzie świadomy znaczenia nowych mediów w kulturze i ich wpływu na rzeczywistość społeczną, będzie również potrafił tę wiedzę wykorzystać w rozważaniach analitycznych i działaniu praktycznym.

Po ukończeniu kształcenia na specjalności filmoznawstwo – medioznawstwo student będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu historii filmu polskiego i powszechnego, jego teorii i analizy. Wyposażony zostanie również w podstawy warsztatu krytyka filmowego, a także przyswoi rozległe i uporządkowane wiadomości na temat związków filmu z innymi mediami oraz innymi dziedzinami sztuki. Oprócz wiedzy teoretycznej, student zdobędzie umiejętności praktyczne, dzięki uczestnictwu w warsztatach i projekcjach filmowych. 

 

 • Kultura Podlasia: opis sylwetki absolwenta -

Ukończenie specjalności zapewnia: a) wyposażenie absolwenta w podstawową historyczną i teoretyczną wiedzę o kulturze regionu, b) umiejętność racjonalnej analizy tradycyjnej kultury materialnej i duchowej, c) znajomość swoistości etnicznej, językowej i religijnej regionu z uwzględnieniem jego pogranicznego charakteru, d) sprawność w popularyzowaniu i racjonalnym pielęgnowaniu wartości kultury regionalnej i narodowej, europejskiej i światowej, e) sprawność w zakresie promowania dziedzictwa kulturowego w zakresie instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.

Absolwent specjalności Kultura Podlasia może podjąć pracę zawodową w instytucjach i organizacjach, mających za zadanie prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz szeroko rozumianej kultury regionu, np.: w ośrodkach kultury regionalnej i odpowiednich działach administracji; w placówkach kulturalno-oświatowych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklor czy sztuka nieprofesjonalna); w muzealnictwie regionalnym i w skansenach; w redakcjach i instytucjach informacyjnych; w centrach badań opinii publicznej; w reklamie, marketingu i public relations.

 

 • Komunikowanie w mediach cyfrowych: opis sylwetki absolwenta -

Specjalność – mając charakter uniwersytecki – daje studentom wiedzę, kompetencje i umiejętności, dzięki którym będą oni w stanie znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Absolwenci są przygotowywani do pracy przede wszystkim w instytucjach reprezentujących przemysł kreatywny – w redakcjach portali internetowych, agencjach marketingowych, agencjach reklamowych i PR, w działach promocji instytucji kultury, a także w działach promocji rożnego rodzaju podmiotów biznesowych.

Absolwent specjalności komunikowanie w mediach cyfrowych będzie dysponował szeroką wiedzą z zakresu najnowszych technologii informatycznych umożliwiających komunikację z różnymi grupami odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności nawiązywania kontaktów medialnych (za pośrednictwem technik internetowych), będzie umiał skonstruować tekst przeznaczony do różnorodnych adresatów: podmiotów indywidualnych, jak i grup zbiorowych w modelu biznesowym. Absolwent specjalności, dzięki wiedzy uzyskanej w trakcie studiów, będzie predestynowany do pracy w instytucjach związanych ze sferą biznesu, a także z instytucjach zarządzających dorobkiem kultury – w placówkach kulturalnych czy w odpowiednich działach zajmujących się kulturą  organów administracji rządowej i samorządowej.  

 

Wybór specjalności na podstawie wypełnionej deklaracji.

 

Przedmioty objęte planem studiów


Przedmioty obowiązkowe:

 • Język obcy
 • Specjalistyczny warsztat językowy
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Filozofia kultury
 • Teoria sztuki
 • Antropologia kultury
 • Metody badań kulturoznawczych
 • Antropologia codzienności
 • Metody badań terenowych i rynku kultury
 • Antropologia mediów
 • Antropologiczne problemy w literaturze
 • Interpretacja tekstów kultury

 

Przedmioty specjalnościowe – filmoznawstwo-medioznawstwo:

 • Najnowsze technologie multimedialne
 • Przegląd teorii filmowych
 • Historia filmu polskiego
 • Historia filmu powszechnego
 • Teoria telewizji
 • Dźwięk i muzyka w filmie
 • Zagadnienia filmu współczesnego
 • Multimedia w kulturze

 

Przedmioty specjalnościowe – kultura Podlasia:

 • Region i regionalizm – kulturowe problemy Podlasia
 • Mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Podlasiu
 • Gwary Podlasia
 • Turystyka kulturowa na Podlasiu
 • Marketing terytorialny
 • Region w mediach
 • Życie kulturalne w regionie
 • Podlasie w perspektywie zjednoczonej Europy
 • Kulturowe związki trans graniczne
 • Polityka kulturalna w regionie – prognozowanie, strategia i planowanie w instytucjach kultury

 

Przedmioty specjalnościowe – komunikowanie w mediach cyfrowych:

 • Sztuki wizualne i performatywne
 • Marketing internetowy
 • Komunikacja społeczna
 • Reklama w mediach cyfrowych
 • Filozofia nowych mediów
 • Public relations w mediach cyfrowych
 • Zachowania komunikacyjne w nowych mediach
 • Film i fotografia w nowych mediach
 • Kreatywne pisanie/dziennikarstwo internetowe

 

Przedmioty do wyboru: konwersatoria

Seminarium magisterskie

 

Link  do planów studiów dla danego kierunku/specjalności obowiązujących od roku akademickiego 2018/2019.

 Specjalność Filmoznawstwo-medioznawstwo

 Specjalność Kultura Podlasia

 Specjalność Komunikowanie w mediach cyfrowych

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach humanistycznych lub należących do obszaru nauk społecznych, lub do obszaru sztuki,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów,
 • kierunek preferowany - kulturoznawstwo.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 510)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.  
3) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
5) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
6) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy biologii, chemii, chemii kryminalistycznej i sądowej, ekobiznesu i ochrony środowiska).

2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
3) inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
4) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5) orzeczenie

...
(liczba słów w pełnym opisie: 539)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna przyjmuje interesantów:

Poniedziałek - Piątek w godzinach 08.30-13.30
w miesiącach: maj, czerwiec 2018 r. - Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 85
w miesiącach: lipiec, sierpień oraz do 14 września 2018 r. - Białystok, Plac Niezależnego Zrzeszenia Studentów 1, p. 47
telefon: 85 745 74 60

e-mail: rekrutwf@uwb.edu.pl