University of Bialystok / Instytut Studiów Kulturowych

Kulturoznawstwo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Level of study: second degree Form of study: stationary Education profile: ogólnoakademicki Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Specialities

Conducting units

Enrollment

from 2020-09-04 to 2020-09-15 23:59:59

Limit of students

30

Language

polish

Description

Studia drugiego stopnia trwają 4 semestry. Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 815. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System), jakie student powinien uzyskać wynosi 121.

Absolwent kierunku studiów kulturoznawstwo powinien dysponować rzetelną, szeroką wiedzą z zakresu antropologii kultury, filozofii kultury, interpretacji tekstów kultury, teorii sztuki, metod badań kulturoznawczych, metod badań terenowych i rynku kultury, a także umiejętnością praktycznego jej wykorzystania, zarówno w pracy w sektorze kultury, jak i w badaniach naukowych oraz krytyce sztuki. Powinien posiadać umiejętności integrowania wiedzy z różnych dyscyplin humanistycznych, przeprowadzenia krytycznej analizy i interpretacji różnorodnych tekstów kultury, formułowania i wyrażania własnych poglądów w istotnych sprawach społecznych i światopoglądowych, wykazując się niezależnością i kreatywnością myślenia.

Absolwent kierunku kulturoznawstwo jest przygotowany do aktywnego i samodzielnego wykonywania pracy w różnego rodzaju placówkach kultury, instytucjach i organizacjach, takich jak: ośrodki informacji kulturalnej, odpowiednie instytucje oświatowe, kulturalne i artystyczne, organizacje społeczne, stowarzyszenia, fundacje, muzea; w instytucjach upowszechniających kulturę filmową, audiowizualną, w redakcjach prasowych, radiowych, telewizyjnych, kinach; w administracji państwowej i terenowej, w samorządach lokalnych - w zakresie organizacji i zarządzania kulturą oraz organizacjach pozarządowych; w szkołach – po ukończeniu kursu pedagogicznego.
Absolwent kierunku kulturoznawstwo ma wykształcone umiejętności kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego i jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań i praktycznych umiejętności na jednej z 3 specjalności.

Specjalności:


•    Filmoznawstwo – medioznawstwo: opis sylwetki absolwenta
Absolwent specjalności powinien znać i rozumieć specyfikę współczesnej kultury audiowizualnej, w zakres której wchodzi film oraz nowoczesne media i technologie cyfrowe. Celem kształcenia na specjalności: filmoznawstwo-medioznawstwo jest wyedukowanie absolwenta przygotowanego do pracy w zawodzie krytyka filmowego, dziennikarza filmowego i telewizyjnego zajmującego się problematyką filmową, a także nauczyciela specjalizującego się w problematyce filmowej i medioznawczej. Absolwent po ukończeniu studiów będzie świadomy znaczenia nowych mediów w kulturze i ich wpływu na rzeczywistość społeczną, będzie również potrafił tę wiedzę wykorzystać w rozważaniach analitycznych i działaniu praktycznym.
Po ukończeniu kształcenia na specjalności filmoznawstwo – medioznawstwo student będzie posiadał pogłębioną wiedzę z zakresu historii filmu polskiego i powszechnego, jego teorii i analizy. Wyposażony zostanie również w podstawy warsztatu krytyka filmowego, a także przyswoi rozległe i uporządkowane wiadomości na temat związków filmu z innymi mediami oraz innymi dziedzinami sztuki. Oprócz wiedzy teoretycznej, student zdobędzie umiejętności praktyczne, dzięki uczestnictwu w warsztatach i projekcjach filmowych.
 
•    Kultura Podlasia: opis sylwetki absolwenta
Ukończenie specjalności zapewnia: wyposażenie absolwenta w podstawową historyczną i teoretyczną wiedzę o kulturze regionu, umiejętność racjonalnej analizy tradycyjnej kultury materialnej i duchowej, znajomość swoistości etnicznej, językowej i religijnej regionu z uwzględnieniem jego pogranicznego charakteru, sprawność w popularyzowaniu i racjonalnym pielęgnowaniu wartości kultury regionalnej i narodowej, europejskiej i światowej, sprawność w zakresie promowania dziedzictwa kulturowego w zakresie instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.
Absolwent specjalności Kultura Podlasia może podjąć pracę zawodową w instytucjach i organizacjach, mających za zadanie prowadzenie wszelkiej działalności na rzecz szeroko rozumianej kultury regionu, np.: w ośrodkach kultury regionalnej i odpowiednich działach administracji; w placówkach kulturalno-oświatowych i instytucjach komercyjnych zajmujących się kulturą typu ludowego (folklor czy sztuka nieprofesjonalna); w muzealnictwie regionalnym i w skansenach; w redakcjach i instytucjach informacyjnych; w centrach badań opinii publicznej; w reklamie, marketingu i public relations.
 
•    Komunikowanie w mediach cyfrowych: opis sylwetki absolwenta
Specjalność – mając charakter uniwersytecki – daje studentom wiedzę, kompetencje i umiejętności, dzięki którym będą oni w stanie znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Absolwenci są przygotowywani do pracy przede wszystkim w instytucjach reprezentujących przemysł kreatywny – w redakcjach portali internetowych, agencjach marketingowych, agencjach reklamowych i PR, w działach promocji instytucji kultury, a także w działach promocji rożnego rodzaju podmiotów biznesowych.
Absolwent specjalności komunikowanie w mediach cyfrowych będzie dysponował szeroką wiedzą z zakresu najnowszych technologii informatycznych umożliwiających komunikację z różnymi grupami odbiorców, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych. Będzie wyposażony w wiedzę i umiejętności nawiązywania kontaktów medialnych (za pośrednictwem technik internetowych), będzie umiał skonstruować tekst przeznaczony do różnorodnych adresatów: podmiotów indywidualnych, jak i grup zbiorowych w modelu biznesowym. Absolwent specjalności, dzięki wiedzy uzyskanej w trakcie studiów, będzie predestynowany do pracy w instytucjach związanych ze sferą biznesu, a także z instytucjach zarządzających dorobkiem kultury – w placówkach kulturalnych czy w odpowiednich działach zajmujących się kulturą  organów administracji rządowej i samorządowej.  
 

Wybór specjalności na podstawie wypełnionej deklaracji.


 
Przedmioty objęte planem studiów

Przedmioty obowiązkowe:
•    Język obcy
•    Specjalistyczny warsztat językowy
•    Ochrona własności intelektualnej
•    Technologia informacyjna
•    Filozofia kultury
•    Teoria sztuki
•    Antropologia kultury
•    Metody badań kulturoznawczych
•    Antropologia codzienności
•    Metody badań terenowych i rynku kultury
•    Antropologia mediów
•    Antropologiczne problemy w literaturze
•    Interpretacja tekstów kultury
 
Przedmioty specjalnościowe – Filmoznawstwo-medioznawstwo:
•    Media mobilne i social media w kulturze
•    Przegląd teorii filmowych
•    Historia filmu polskiego
•    Historia filmu powszechnego
•    Teoria telewizji
•    Dźwięk i muzyka w filmie
•    Zagadnienia filmu współczesnego
•    Intermedialne projekty kulturalne
 
Przedmioty specjalnościowe – Kultura Podlasia:

 

 • Wybrane zagadnienia z historii regionu
 • Mniejszości narodowe, etniczne i religijne na Podlasiu
 • Kultura tradycyjna regionu
 • Polityka kulturalna w regionie – strategia i planowanie
 • Marketing terytorialny
 • Warsztaty etnograficzne I
 • Warsztaty etnograficzne II
 • Etnolingwistyczna specyfika regionu
 • Turystyka kulturowa
 • Kultura współczesna w regionie


Przedmioty specjalnościowe – Komunikowanie w mediach cyfrowych:
•    Sztuki wizualne i performatywne
•    Marketing internetowy
•    Komunikacja społeczna
•    Reklama w mediach cyfrowych
•    Filozofia nowych mediów
•    Public relations w mediach cyfrowych
•    Zachowania komunikacyjne w nowych mediach
•    Film i fotografia w nowych mediach
•    Kreatywne pisanie/dziennikarstwo internetowe
 
Przedmioty do wyboru: konwersatoria
Seminarium magisterskie
 
Link  do planów studiów dla danego kierunku/specjalności obowiązujących od roku akademickiego 2020/2021.
 Specjalność Filmoznawstwo-medioznawstwo
 Specjalność Kultura Podlasia
 Specjalność Komunikowanie w mediach cyfrowych

Admission rules

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub do dziedziny nauk społecznych lub sztuki
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów,
 • kierunek preferowany - kulturoznawstwo.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 513)
+show more information

Additional documents

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1187)
+show more information