Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologii

Mikrobiologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-06-05 do 2020-08-13 23:59:59

Limit miejsc

15

Język wykładowy

polski

Opis

Charakterystyka studiów

Kierunek Mikrobiologia to studia o profilu ogólnoakademickim.  Należy do obszaru kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, dyscypliny nauki biologiczne. Kształcenie na kierunku Mikrobiologia obejmuje zjawiska i procesy zachodzące na wszystkich poziomach przyrody ożywionej.

Absolwent kierunku Mikrobiologia posiada wszechstronną wiedzę teoretyczną i posługuje się specjalistyczną terminologia fachową w zakresie wirusologii, immunologii, biochemii i biologii bakterii, jak również mikroorganizmów eukariotycznych. Dzięki dostępowi do nowoczesnej, specjalistycznej aparatury analitycznej i pomiarowej Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Mikrobiologia opanuje różnorodne techniki laboratoryjne z zakresu biologii molekularnej, biotechnologii i diagnostyki mikrobiologicznej oraz mikrobiologicznej oceny stanu środowiska. Nabyte w trakcie studiów kompetencje sprawią, że Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku mikrobiologia , biologia lub pokrewnych. Dodatkowym atutem zachęcającym do podjęcia studiów na kierunku Mikrobiologia jest fakt, że proces kształcenia bazuje na unikatowych walorach środowiska Polski Północno-Wschodniej, potencjale przemysłu rolno-spożywczego regionu oraz profesjonalnej bazie badawczo-dydaktycznej Wydziału Biologii zlokalizowanym na terenie nowoczesnego kampusu Uniwersytetu w Białymstoku

Wymagania wstępne

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia na kierunku Mikrobiologia powinien legitymować się pozytywnym wynikiem egzaminu maturalnego i spełniać wymagania rekrutacyjne zgodne z odpowiednią uchwałą Senatu Uniwersytetu w Białymstoku w sprawie warunków i trybu rekrutacji. Kształcenie na kierunku Biologia wymaga znajomości podstaw matematyki, biologii, chemii, fizyki na poziomie określonym w podstawie programowej szkół średnich.

Przedmioty objęte planem studiów zostały uporządkowane w następujących grupach zajęć:

Grupa Zajęć_1, Przedmioty ogólnouczelniane

Realizacja przedmiotów z tej grupy zajęć zapewni przekazanie studentom wiedzy, umiejętności i kompetencji na temat najważniejszych zagadnień z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uwarunkowań etycznych i prawnych funkcjonowania nauk przyrodniczych, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii, wśród innych dyscyplin naukowych. Student podniesie swoją świadomość społeczną związaną ze zrównoważonym rozwojem oraz miejscem człowieka w przyrodzie. Kształcona i doskonalona  będzie też umiejętność posługiwania się podstawową i specjalistyczną terminologią fachową w języku obcym na poziomie B2 przydatna w opisywaniu różnorodności zjawisk przyrodniczych na różnym poziomie organizacji życia. Pozwoli to studentom angażować się w dyskusje na różnych forach, podnosząc stopień atrakcyjność absolwentów Mikrobiologii na rynku pracy. Ponadto kształcona będzie umiejętność posługiwania podstawowymi narzędziami informatycznymi. Zajęcia z zakresu wychowania fizycznego pozwolą utrzymać kondycję fizyczną studentów na właściwym poziomie, a także kształtować świadomość znaczenia aktywności fizycznej w zachowaniu zdrowia psychofizycznego.

 

Grupa Zajęć_2, Przedmioty podstawowe

Grupa tych zajęć zawiera podstawowe treści biologiczne niezbędne w toku studiów mikrobiologicznych, jak również treści odnoszące się do wiedzy z zakresu nauk ścisłych, co pozwoli na rozwinięcie umiejętności interdyscyplinarnych. Student zapozna się z podstawowymi prawami z dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych oraz podstawowymi narzędziami statystycznymi i informatycznymi niezbędnymi do opisu zjawisk i procesów przyrodniczych. Student pozna: (1) aktualne problemy badań biologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii, (2) jedność i różnorodność organizmów zgodnie z ich podziałem systematycznym, (3) rolę i budowę struktur komórkowych, tkanek, narządów, organów, (4) procesy biochemiczne zachodzące w organizmach żywych oraz (5) zasady dziedziczenia i prawidłowości ewolucji organizmów. W oparciu o uzyskaną wiedzę student będzie potrafił rozpoznawać zasadnicze procesy kształtujące populacje, biocenozy i ekosystemy jak też podstawowe formy i metody ochrony zasobów przyrodniczych. Ponadto student zapozna się z podstawowymi technikami i osiągnięciami inżynierii genetycznej i biotechnologii. Zdobyta wiedza pozwoli studentowi przeprowadzić analizę problemu biologicznego i zaproponować sposób jego rozwiązania, a także da podstawę do doskonalenia  umiejętności eksperymentalnego wyznaczania i obliczania parametrów fizycznych, biofizycznych oraz chemicznych niezbędnych do przeprowadzenia procesu analizy i wnioskowania.

 

Grupa Zajęć_3, Przedmioty kierunkowe

Treści kształcenia zawarte w tej grupie zajęć mają za zadanie realizację efektów uczenia się, które warunkują wykształcenie absolwenta kierunku Mikrobiologia. Student pozna metody identyfikacji podstawowych grup systematycznych mikroorganizmów i nauczy się je rozpoznawać. Efektem realizacji przedmiotów z tej grupy zajęciowej będzie poznanie zagrożeń mikrobiologicznych i możliwości wykorzystania mikroorganizmów w życiu społecznym i gospodarce. Student pozna procesy metaboliczne i reakcje biochemiczne charakterystyczne dla poszczególnych grup mikroorganizmów oraz procesy biochemiczne związane z interakcjami pomiędzy mikroorganizmami i innymi grupami organizmów żywych. Doskonalona będzie również umiejętność posługiwania się metodami laboratoryjnymi i terenowymi stosowanymi w badaniach biologicznych, w tym mikrobiologicznych. Student zdobędzie także wiedzę z zakresu różnych aspektów oddziaływania mikroorganizmów z elementami środowiska naturalnego oraz innymi organizmami, a także sposobów wykorzystania tych interakcji gospodarce człowieka.

 

Grupa zajęć_4, Przedmioty kierunkowe do wyboru

W ramach przedmiotów kierunkowych z wyboru student poszerzy swoją wiedzę i umiejętności w zakresie szeroko pojętych nauk biologicznych. W grupie tej znajdują się przedmioty, które wzbogacą wiedzę, umiejętności i kompetencje studentów, także w powiązaniu z innymi dyscyplinami naukowymi. Student ma obowiązek realizacji jednego przedmiotu w semestrze V i trzech przedmiotów w semestrze VI, łącznie w wymiarze 120 godzin w toku studiów.

 

Grupa zajęć_5, Przedmioty dyplomowe

Zajęcia z tej grupy pozwolą studentowi na pogłębienie wiedzy oraz nabycie praktycznych umiejętności umożliwiających przygotowanie, napisanie i zaprezentowanie pracy licencjackiej. Student będzie miał możliwość wyboru tematyki pracy licencjackiej z dyscypliny nauk biologicznych zgodnie z własnymi zainteresowaniami.

 

Grupa zajęć_6, Praktyka zawodowa

 

Dzięki praktyce zawodowej w przedsiębiorstwach, laboratoriach i placówkach naukowo-badawczych, student nauczy się łączyć wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi  oraz zapozna się z lokalnym rynkiem pracy. Kształtowana będzie również umiejętność pracy w zespołach, przygotowanie do samodzielnej pracy oraz do podejmowania decyzji.   

 

System punktowy ECTS.

Łączna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi kształcenia: 182 punkty.

Kwalifikacje absolwenta

Osiągane efekty uczenia się pozwolą na podjęcie studiów drugiego stopnia na kierunku Mikrobiologia, Biologia lub pokrewnych. Absolwent będzie przygotowany do pracy w laboratoriach prowadzących analizy mikrobiologiczne i biochemiczne produktów spożywczych, laboratoriach przemysłu farmaceutycznego i biotechnologicznego oraz w instytucjach zajmujących się ochroną i mikrobiologicznym monitoringiem środowiska. Nabyte podczas studiów umiejętności, oprócz pracy w laboratoriach, pozwolą absolwentowi na podejmowanie własnych inicjatyw gospodarczych w zakresie rolnictwa, produkcji zdrowej żywności i wykorzystania procesów mikrobiologicznych na skalę przemysłową.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł licencjata.

Zasady kwalifikacji

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • biologia, fizyka, fizyka i astronomia.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, fizyka i astronomia – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika
...
(liczba słów w pełnym opisie: 251)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, fizyka i astronomia, fizyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

   w skali 4-stopniowej:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 214)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, fizyka i astronomia – poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55 pkt., (4,0-4,9) - 40 pkt., (3,0-3,9) - 25 pkt.,
...
(liczba słów w pełnym opisie: 336)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, fizyka – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt, 1 – 15 pkt.
    2. poziom
...
(liczba słów w pełnym opisie: 265)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, fizyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji