Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Matematyki i Informatyki

Matematyka - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-22 do 2018-09-14 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku matematyka dostarczają ogólną wiedzę matematyczną i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi samodzielne doskonalenie się w zakresie matematyki i jej zastosowań, a także osiąganie kwalifikacji do zajmowania stanowisk pracy, na których zdobyta wiedza, umiejętności i gotowość do samokształcenia się są istotnym walorem uprzywilejowującym naszego absolwenta na rynku pracy. Wykształcenie u absolwentów matematyki umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwala na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych i teoretycznych problemów.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent studiów matematycznych 2-go stopnia o specjalności matematyka teoretyczna ma odpowiednio ugruntowaną wiedzę i umiejętności predysponujące go do podjęcia kariery naukowej w zakresie dowolnego z działów matematyki teoretycznej oraz najszerzej rozumianych zastosowań matematyki, z ekonomią, ekonometrią i informatyką teoretyczną, włącznie. Program studiów, jak w przypadku studiów 1-go stopnia tej specjalizacji, jest także znakomicie dostosowany do zdobycia niezbędnych kwalifikacji dydaktycznych i, przez to, uprawnień do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół i na wyższych uczelniach.

Absolwent studiów 2-go stopnia o specjalności matematyka finansowa, oprócz pogłębionych umiejętności i wiedzy ściśle matematycznej, potrafi zastosować te umiejętności do zagadnień związanych z szeroko rozumianymi problemami finansowymi (od bankowości, poprzez ubezpieczenia, aż do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach). Potrafi poprawnie postawić odpowiedni problem, gdy trzeba uogólnić go, następnie rozwiązać, wykazać poprawność tego rozwiązania i w przystępny sposób uzasadnić to zainteresowanym współpracownikom nie będącym matematykami.

Absolwent studiów 2-go stopnia o specjalności analiza danych i modelowanie posiada typowe dla matematyków umiejętności precyzyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów, ścisłego rozwiązywania tych problemów i dowodzenia poprawności wybranych metod i adekwatności zastosowanych modeli. W ramach specjalności absolwent opanowuje procedury modelowania rzeczywistości różnymi metodami matematycznymi. Zarówno w zakresie modelowania zjawisk fizycznych jak i opisywania procesów zachodzących w organizacji społeczeństw, w przepływach finansowych, w rozprzestrzenianiu się informacji. Absolwent dysponuje także całym pakietem narzędzi wykorzystujących statystykę i probabilistykę pozwalających na modelowanie także procesów, w których czynnik przypadkowości jest nieusuwalny. Tworzenie i badanie takich modeli jest ściśle związane z posiadanymi przez absolwenta umiejętnościami analizy danych oraz ich strukturalizacji.

Przed absolwentami wszystkich specjalności stoi możliwość uzyskiwania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.

Wybrane przedmioty objęte planem studiów

Wszystkie specjalności

Teoria miary i całki, Topologia, Analiza funkcjonalna, Procesy stochastyczne, Matematyka po angielsku.

Matematyka teoretyczna

Geometria różniczkowa, Algebra i teoria liczb, Komputerowe wspomaganie obliczeń matematycznych, Równania różniczkowe cząstkowe, Mechanika analityczna, Logika matematyczna, Metody fizyki matematycznej.

Matematyka finansowa

Analiza zespolona, Probabilistyka, Równania różniczkowe i różnicowe, Teoria gier, Statystyka matematyczna, Teoria opcji, Metody numeryczne, Elementy rachunkowości i finansów.

Analiza danych i modelowanie

Równania różniczkowe i różnicowe, Statystyka matematyczna, Metody numeryczne, Pakiety obliczeń statystycznych, Hurtownie i eksploracja danych, Analiza i wizualizacja danych, Komputerowe metody analizy danych.

Linki do planów i programów studiów

http://math.uwb.edu.pl/pl/studia/plany_studiow.php.

 

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych Programem Studiów modułów.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.

Uzyskany tytuł zawodowy: magister.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk ścisłych lub obszaru nauk technicznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów,
 • kierunek preferowany - matematyka.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 508)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.  
3) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
5) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
6) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy biologii, chemii, chemii kryminalistycznej i sądowej, ekobiznesu i ochrony środowiska).

2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
3) inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
4) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5) orzeczenie

...
(liczba słów w pełnym opisie: 539)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Terminy

Dyżury

Miejsce

Telefon

e-mail

22.05 -22.06

10:00-12:00

Adres: ul. K. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok 

pokój 3001 (II piętro)

 

 

 85 738 8302

rekrut@math.uwb.edu.pl

16.08 -31.08

10:00 - 12:00

3.09 -18.09

9:00 - 13:00

19.09 -21.09

9:00 - 15:00

24.09

10:00 - 13:00