Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Matematyki i Informatyki

Matematyka - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-08-13 do 2019-09-12 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku matematyka dostarczają ogólną wiedzę matematyczną i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi samodzielne doskonalenie się w zakresie matematyki i jej zastosowań, a także osiąganie kwalifikacji do zajmowania stanowisk pracy, na których zdobyta wiedza, umiejętności i gotowość do samokształcenia się są istotnym walorem uprzywilejowującym naszego absolwenta na rynku pracy. Wykształcenie u absolwentów matematyki umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwala na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych i teoretycznych problemów.

 

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent studiów matematycznych 2-go stopnia o specjalizacji matematyka teoretyczna ma odpowiednio ugruntowaną wiedzę i umiejętności predysponujące go do podjęcia kariery naukowej w zakresie dowolnego z działów matematyki teoretycznej oraz najszerzej rozumianych zastosowań matematyki, z ekonomią, ekonometrią i informatyką teoretyczną, włącznie.

Absolwent studiów 2-go stopnia o specjalizacji matematyka finansowa, oprócz pogłębionych umiejętności i wiedzy ściśle matematycznej, potrafi zastosować te umiejętności do zagadnień związanych z szeroko rozumianymi problemami finansowymi (od bankowości, poprzez ubezpieczenia, aż do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach). Potrafi poprawnie postawić odpowiedni problem, gdy trzeba uogólnić go, następnie rozwiązać, wykazać poprawność tego rozwiązania i w przystępny sposób uzasadnić to zainteresowanym współpracownikom nie będącym matematykami.

Absolwent studiów 2-go stopnia o specjalizacji analiza danych i modelowanie posiada typowe dla matematyków umiejętności precyzyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów, ścisłego rozwiązywania tych problemów i dowodzenia poprawności wybranych metod i adekwatności zastosowanych modeli. W ramach specjalizacji absolwent opanowuje procedury modelowania rzeczywistości różnymi metodami matematycznymi. Zarówno w zakresie modelowania zjawisk fizycznych jak i opisywania procesów zachodzących w organizacji społeczeństw, w przepływach finansowych, w rozprzestrzenianiu się informacji. Absolwent dysponuje także całym pakietem narzędzi wykorzystujących statystykę i probabilistykę pozwalających na modelowanie także procesów, w których czynnik przypadkowości jest nieusuwalny. Tworzenie i badanie takich modeli jest ściśle związane z posiadanymi przez absolwenta umiejętnościami analizy danych oraz ich strukturalizacji.

Przed absolwentami wszystkich specjalizacji stoi możliwość uzyskiwania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.

 

Wybrane przedmioty objęte planem studiów

Wszystkie specjalizacje

Teoria miary i całki, Topologia, Analiza funkcjonalna, Procesy stochastyczne, Matematyka po angielsku.

Matematyka teoretyczna

Geometria różniczkowa, Algebra i teoria liczb, Komputerowe wspomaganie obliczeń matematycznych, Równania różniczkowe cząstkowe, Mechanika analityczna, Logika matematyczna, Metody fizyki matematycznej.

Matematyka finansowa

Analiza zespolona, Probabilistyka, Równania różniczkowe i różnicowe, Teoria gier, Statystyka matematyczna, Teoria opcji, Metody numeryczne, Elementy rachunkowości i finansów.

Analiza danych i modelowanie

Równania różniczkowe i różnicowe, Statystyka matematyczna, Metody numeryczne, Pakiety obliczeń statystycznych, Hurtownie i eksploracja danych, Analiza i wizualizacja danych, Komputerowe metody analizy danych.

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych Programem Studiów modułów.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.

Uzyskany tytuł zawodowy: magister.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk ścisłych lub obszaru nauk technicznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów,
 • kierunek preferowany - matematyka.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 508)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes i ochrona środowiska),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub...
(liczba słów w pełnym opisie: 1040)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Dyżury:

03.06 - 21.06 w godzinach 10.00 - 12.00
24.06 - 28.06 w godzinach 10.00 - 14.00
01.07 - 26.07 w godzinach 09.00 - 15.00
29.07 - 05.08 w godzinach 10.00 - 14.00
06.08 - 09.08 w godzinach 09.00 - 15.00
12.08         w godzinach 10.00 - 14.00
13.08         w godzinach 10.00 - 12.00

Zespół pełni dyżury od 03.06 do 13.08 za wyjątkiem sobót, niedziel,  świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Zespół dyżuruje w pokoju 3001 WMiI ul. Ciołkowskiego 1M (w czerwcu,  lipcu oraz 6-7 sierpnia) oraz w pokoju 2005 w pozostałym okresie.
Telefon +48 85 738 8302