Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Matematyki i Informatyki

Matematyka - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-16 do 2017-09-18 23:59:59

Limit miejsc

33

Język wykładowy

polski

Opis

Studia na kierunku Matematyka dostarczają ogólną wiedzę matematyczną i kształtują umiejętności umożliwiające absolwentowi samodzielne doskonalenie się w zakresie matematyki i jej zastosowań, a także osiąganie kwalifikacji do zajmowania stanowisk pracy, na których zdobyta wiedza, umiejętności i gotowość do samokształcenia się są istotnym walorem uprzywilejowującym naszego absolwenta na rynku pracy. Wykształcenie u absolwentów matematyki umiejętności analitycznego i syntetycznego myślenia, pozwala na niestandardowe podejście do rozwiązywania różnych praktycznych i teoretycznych problemów.

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA

Absolwent studiów matematycznych 2-go stopnia o specjalności matematyka teoretyczna ma odpowiednio ugruntowaną wiedzę i umiejętności predysponujące go do podjęcia kariery naukowej w zakresie dowolnego z działów matematyki teoretycznej oraz najszerzej rozumianych zastosowań matematyki, z ekonomią, ekonometrią i informatyką teoretyczną, włącznie. Program studiów, jak w przypadku studiów 1-go stopnia tej specjalizacji, jest także znakomicie dostosowany do zdobycia niezbędnych kwalifikacji dydaktycznych i, przez to, uprawnień do nauczania matematyki we wszystkich typach szkół i na wyższych uczelniach.

Absolwent studiów 2-go stopnia o specjalności matematyka finansowa, oprócz pogłębionych umiejętności i wiedzy ściśle matematycznej, potrafi zastosować te umiejętności do zagadnień związanych z szeroko rozumianymi problemami finansowymi (od bankowości, poprzez ubezpieczenia, aż do zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach). Potrafi poprawnie postawić odpowiedni problem, gdy trzeba uogólnić go, następnie rozwiązać, wykazać poprawność tego rozwiązania i w przystępny sposób uzasadnić to zainteresowanym współpracownikom nie będącym matematykami.

Absolwent studiów 2-go stopnia o specjalności analiza danych i modelowanie posiada typowe dla matematyków umiejętności precyzyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania problemów, ścisłego rozwiązywania tych problemów i dowodzenia poprawności wybranych metod i adekwatności zastosowanych modeli. W ramach specjalności absolwent opanowuje procedury modelowania rzeczywistości różnymi metodami matematycznymi. Zarówno w zakresie modelowania zjawisk fizycznych jak i opisywania procesów zachodzących w organizacji społeczeństw, w przepływach finansowych, w rozprzestrzenianiu się informacji. Absolwent dysponuje także całym pakietem narzędzi wykorzystujących statystykę i probabilistykę pozwalających na modelowanie także procesów, w których czynnik przypadkowości jest nieusuwalny. Tworzenie i badanie takich modeli jest ściśle związane z posiadanymi przez absolwenta umiejętnościami analizy danych oraz ich strukturalizacji.

Przed absolwentami wszystkich specjalności stoi możliwość uzyskiwania uprawnień państwowych w zakresie takich zawodów jak: aktuariusz, broker ubezpieczeniowy i doradca podatkowy.

Wybrane przedmioty objęte planem studiów

Wszystkie specjalności

Teoria miary i całki, Topologia, Analiza funkcjonalna, Procesy stochastyczne, Matematyka po angielsku.

Matematyka teoretyczna

Geometria różniczkowa, Algebra i teoria liczb, Komputerowe wspomaganie obliczeń matematycznych, Równania różniczkowe cząstkowe, Mechanika analityczna, Logika matematyczna, Metody fizyki matematycznej.

Matematyka finansowa

Analiza zespolona, Probabilistyka, Równania różniczkowe i różnicowe, Teoria gier, Statystyka matematyczna, Teoria opcji, Metody numeryczne, Elementy rachunkowości i finansów.

 Analiza danych i modelowanie

Równania różniczkowe i różnicowe, Statystyka matematyczna, Metody numeryczne, Pakiety obliczeń statystycznych, Hurtownie i eksploracja danych, Analiza i wizualizacja danych, Komputerowe metody analizy danych.

Linki do planów i programów studiów

http://math.uwb.edu.pl/pl/studia/plany_studiow.php

 

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przewidzianych Programem Studiów modułów.

Studia kończą się obroną pracy magisterskiej oraz egzaminem magisterskim.

Uzyskany tytuł zawodowy: magister.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk ścisłych lub obszaru nauk technicznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów,
 • kierunek preferowany - matematyka.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 508)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
– inne dokumenty – zgodnie z wymogami zasad rekrutacji w przypadku kandydata cudzoziemca. Świadectwa dojrzałości/dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem na język polski w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami albo oświadczenie cudzoziemca, ubiegającego się o przyjęcie na studia, że może przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności (dotyczy kierunków: chemia, biologia i ochrona środowiska), w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na

...
(liczba słów w pełnym opisie: 485)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Rozpoczęcie rekrutacji 16 maja 2017.

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Wydział Matematyki i Informatyki

Uniwersytet w Białymstoku

Kierunki studiów: Informatyka, Matematyka, Informatyka i Ekonometria

(studia stacjonarne I i II stopnia)

Adres: ul. K. Ciołkowskiego 1M, 15-245 Białystok

pokój 3001 (II piętro)

tel. 85 738 8302

Kontakt e-mail: rekrut@math.uwb.edu.pl

Przyjmowanie dokumentów: według harmonogramu rekrutacji.

Komisja dyżuruje:

16.05.2017 – 23.06.2017  w godz. 10-12,                                       

26.06.2017 – 30.06.2017  w godz. 9-13,

3.07.2017 – 31.07.2017    w godz. 9-15,                                           

1.08.2017 – 2.08.2017      w godz. 9-13,

W przypadku uruchomienia rekrutacji uzupełniającej komisja dyżuruje:

16.08.2017 – 18.08.2017  w godz. 10-12,                                        

21.08.2017 – 1.09.2017    w godz.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 373)
+pokaż więcej informacji