Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Ekonomii i Zarządzania

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
  adres:
  ul. Świerkowa 20 B 15-328 Białystok
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania
  adres:
  Uniwersytet w Białymstoku
  Wydział Ekonomii i Zarządzania
  ul. Warszawska 63
  15-062 Białystok
  telefon: 857457734 - studia doktoranckie, 857457707 lub 857457713 – kierunek EKONOMIA, 857457708 – kierunki LOGISTYKA, MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE, EKONOMICZNO-PRAWNY oraz ZARZĄDZANIE

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-07-28 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 835; liczba punktów ECTS 120.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Studia umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii międzynarodowej i dyscyplin komplementarnych, rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych ze współpracą zagraniczną, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

 

Specjalności: Współpraca Międzynarodowa

Absolwent studiów nabywa rozszerzoną wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii instytucjonalnej i menedżerskiej, logistyki międzynarodowej oraz stosownych uregulowań prawnych. Posiada najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną odnośnie gospodarki światowej oraz opanowuje specjalistyczne umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Bagaż wykształconych kompetencji to przede wszystkim zarządzanie i przekształcanie złożonych i trudnych do przewidzenia kontekstów na rynku globalnym, w różnych i złożonych kulturach, systemach ekonomicznych, politycznych i społecznych.

 

Specjalności: Obsługa celna i spedycja międzynarodowa

Absolwent studiów łączy wiedzę ogólnoekonomiczną z wiedzą specjalistyczną z zakresu obsługi celnej i spedycyjnej międzynarodowego obrotu towarowego. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci będą dobrze przygotowani do samodzielnego wypełniania i prowadzenia dokumentów czy też ewidencji celnej, podatkowej i spedycyjnej w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, spedycji i transportu międzynarodowego. Mogą również pracować, jako agenci celni w agencjach celnych, biurach rachunkowych i przedsiębiorstwach, jako doradcy podatkowi w zakresie podatku VAT (eksport i import) i podatku akcyzowego. Wiedza i umiejętności stwarzają szansę uzyskania zatrudnienia w służbach granicznych.

 

Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach, znajdują się pod adresem:

http://weiz.uwb.edu.pl/programy-i-plany-studiow

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk społecznych,
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

                  

...
(liczba słów w pełnym opisie: 499)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes i ochrona środowiska),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub...
(liczba słów w pełnym opisie: 1040)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Informację na temat rekrutacji można uzyskać:

W miesiącach: czerwiec, lipiec 2019 r. w dniach i godzinach pracy dziekanatu

 ( http://weiz.uwb.edu.pl/dziekanat )
Białystok, ul. Warszawska 63 p. nr 106


telefon kontaktowy: 85 745 77 07/85 745 77 13

e-mail : m.zukowska@uwb.edu.pl