University of Bialystok / Wydział Ekonomii i Finansów

Międzynarodowe stosunki gospodarcze - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

Level of study: second degree Form of study: stationary Education profile: ogólnoakademicki Duration: 2 years

   back
Table of contents:

Specialities

Conducting units

Enrollment

from 2020-06-05 to 2020-08-07 23:59:59

Limit of students

30

Language

polish

Description

Studia II stopnia trwają 2 lata (4 semestry)

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 835; liczba punktów ECTS 122.

Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki na I roku studiów w wymiarze dwóch tygodni

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister

Studia umożliwiają zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu ekonomii międzynarodowej i dyscyplin komplementarnych, rozwijają umiejętności przydatne do prowadzenia działalności zawodowej w instytucjach i przedsiębiorstwach związanych z obrotem międzynarodowym, organizacjach i instytucjach międzynarodowych, jednostkach administracji państwowej związanych ze współpracą zagraniczną, ośrodkach badawczych i eksperckich zajmujących się stosunkami międzynarodowymi, dyplomacji oraz środkach masowego przekazu.

 

Specjalności: Współpraca Międzynarodowa

Absolwent studiów nabywa rozszerzoną wiedzę z zakresu międzynarodowych stosunków gospodarczych, ekonomii instytucjonalnej i menedżerskiej, logistyki międzynarodowej oraz stosownych uregulowań prawnych. Posiada najnowszą wiedzę teoretyczną i praktyczną odnośnie gospodarki światowej oraz opanowuje specjalistyczne umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej. Bagaż wykształconych kompetencji to przede wszystkim zarządzanie i przekształcanie złożonych i trudnych do przewidzenia kontekstów na rynku globalnym, w różnych i złożonych kulturach, systemach ekonomicznych, politycznych i społecznych.

 

Specjalności: Obsługa celna i spedycja międzynarodowa

Absolwent studiów łączy wiedzę ogólnoekonomiczną z wiedzą specjalistyczną z zakresu obsługi celnej i spedycyjnej międzynarodowego obrotu towarowego. Dzięki zdobytym umiejętnościom absolwenci będą dobrze przygotowani do samodzielnego wypełniania i prowadzenia dokumentów czy też ewidencji celnej, podatkowej i spedycyjnej w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego, spedycji i transportu międzynarodowego. Mogą również pracować, jako agenci celni w agencjach celnych, biurach rachunkowych i przedsiębiorstwach, jako doradcy podatkowi w zakresie podatku VAT (eksport i import) i podatku akcyzowego. Wiedza i umiejętności stwarzają szansę uzyskania zatrudnienia w służbach granicznych.

 

Szczegółowe informacje o programach studiów

Programy studiów, zawierające wykaz przedmiotów na poszczególnych semestrach, znajdują się pod adresem:

http://weif.uwb.edu.pl/programy-i-plany-studiow

Admission rules

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk społecznych
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

                  

...
(liczba słów w pełnym opisie: 502)
+show more information

Additional documents

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1187)
+show more information