Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Ochrona środowiska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia (specjalności: Gospodarka odpadami, Ocena oddziaływania na środowisko,Rekultywacja i ochrona wód) - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2017-08-16 do 2017-09-14 23:59:59

Limit miejsc

25

Język wykładowy

polski

Opis

1. Charakterystyka studiów, w tym: sposób wyboru oferowanej specjalności studiów

Kierunek studiów Ochrona Środowiska o profilu ogólnoakademickim jest umiejscowiony w obszarach nauk przyrodniczych i ścisłych, w dziedzinach nauk biologicznych i chemicznych. Podczas studiów student zdobywa podstawową wiedzę z zakresu chemii, biologii, ekologii, fizyki, informatyki i matematyki oraz ogólną wiedzę przyrodniczą z takich dziedzin jak: biochemia, geologia, gleboznawstwo, hydrologia, mikrobiologia oraz toksykologia. Student zdobywa także wiedzę o zasadach funkcjonowania ekosystemów lądowych i wodnych, o metodach ich ochrony oraz metodach monitorowania i oznaczania zanieczyszczeń. Program studiów uwzględnia również problematykę prawną i ekonomiczną ochrony środowiska. Atrakcyjna oferta programowa wynika z unikalnych walorów przyrodniczych i specyficznych zasobów hydrogeologicznych regionu. Dużą część programu stanowi bogata oferta zajęć laboratoryjnych i terenowych. Kierunek Ochrona Środowiska jest prowadzony przez młodą, dynamicznie rozwijającą się kadrę o wysokim poziomie naukowym.  

Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata (sześć semestrów) i ich celem jest:

 • ugruntowanie przez studentów wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych i ścisłych;
 • zapoznanie studenta z wykorzystaniem w praktyce wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących w środowisku;
 • wskazanie studentom złożoności problemów środowiskowych wynikających z wielostronnych związków człowieka z przyrodą, w szczególności problemów zróżnicowania przestrzennego, istotnych zagrożeń, obiektów wrażliwych oraz zasad polityki ekologicznej;
 • wyrobienie w studentach umiejętności identyfikacji, analizy i redukcji zanieczyszczeń środowiska, wykorzystania monitoringu, metod ochrony i technologii przyjaznych środowisku oraz stosowania instrumentów prawno-ekonomicznych;
 • przygotowanie absolwentów do realizacji praktycznych, standardowych zadań ochrony środowiska, otwartych na dyskusje i negocjacje;
 • motywowanie do ustawicznego kształcenia oraz przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia.

Na kierunku Ochrona Środowiska są uruchamiane nowe specjalności, które  zostały przygotowane w oparciu o analizę prognozowanych potrzeb rynku pracy, z której wynika, że w regionie będą realizowane duże inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną i przemysłową, co spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów w zakresie oceny oddziaływania i monitorowania wpływu inwestycji na środowisko, na stan wód, powietrza, gleby oraz zagospodarowania odpadów. W planie studiów przewidzianych jest dużo zajęć praktycznych i terenowych. Od nowego roku akademickiego proponujemy następujące specjalności:

 • Gospodarka odpadami – 227 godz.
 • Ocena oddziaływania na środowisko – 2277 godz.
 • Rekultywacja i ochrona wód- 2277 godz.

Specjalność zostanie uruchomiona jeśli będzie nią zainteresowanych przynajmniej 30 studentów.

 • Specjalność: Gospodarka odpadami specjalność ta została przygotowana w oparciu o analizę prognozowanych potrzeb rynku pracy, gdyż w bieżącej perspektywie finansowej UE w regionie będą realizowane duże inwestycje w infrastrukturę przemysłową, co spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów w zakresie monitorowania wpływu inwestycji na środowisko, nadzorowania procesów obrotu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 • Specjalność: Ocena oddziaływania na środowisko studia przygotowują specjalistów w dziedzinie ekspertyz oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i ciągłego monitorowania ich wpływu. Studenci podczas zajęć poznają nowoczesne techniki laboratoryjne i informatyczne stosowane w ochronie i zarządzaniu środowiskiem.  
 • Specjalność: Rekultywacja i ochrona wód oferowana specjalność wynika z unikalnych walorów przyrodniczych i specyficznych zasobów hydrogeologicznych regionu. Ta specjalność przygotowuje ekspertów do badania i monitorowania jakości wód. Na zajęciach studenci poznają metody przywracania zdegradowanym i zdewastowanym wodom ich funkcje fizyczne, chemiczne i biologiczne.

 2. Przedmioty objęte planem studiów.

Moduł kierunkowy: Geologia i geomorfologia, Meteorologia i klimatologia, Hydrologia, Podstawy oddziaływania na środowisko, Ekologia, Gleboznawstwo, Chemiczny monitoring środowiska, Monitoring przyrodniczy i bioindykacja, Uzdatnianie i oczyszczanie wody, Podstawy biotechnologii, Ekonomia ochrony środowiska, Toksykologia, Ochrona przyrody, Prawo ochrony środowiska, Podstawy gospodarki odpadami, Ekologia krajobrazu, Fizyka zagrożeń środowiska, Globalne zagrożenia środowiska i zrównoważony rozwój, Rekultywacja i rewitalizacja wód, Edukacja ekologiczna, Rekultywacja gleb i terenów skażonych, Ocena oddziaływania na środowisko w aspekcie przyrodniczym.

Moduł podstawowy: Matematyka, Fizyka, Zoologia, Botanika, Chemia ogólna i nieorganiczna, Chemia organiczna, Chemia analityczna, Podstawy genetyki, Mikrobiologia, Biochemia, Analiza instrumentalna, Przedsiębiorczość innowacyjna.

Moduł przedmiotów kształcenia ogólnego: Język obcy, Technologie informacyjne, Przedmiot z obszaru nauk humanistycznych, Przedmiot z obszaru nauk społecznych  Wychowanie fizyczne, Ochrona własności intelektualnej, Ergonomia i BHP.

Moduł specjalnościowy Gospodarka odpadami

Polityka ekologiczna państwa w zakresie gospodarki odpadami, Odnawialne źródła energii, Rolnicze wykorzystanie odpadów, Energetyczne wykorzystanie odpadów, Technologie wykorzystania biomasy, Termiczne unieszkodliwianie odpadów, Kontrola zanieczyszczeń powietrza, Gospodarka ściekami, Gospodarka odpadami niebezpiecznymi, Gospodarka odpadami w środowisku wiejskim i gospodarstwach rolnych, Regionalna gospodarka odpadami, Światowe trendy w zagospodarowaniu odpadów, Techniki minimalizacji odpadów, Technologie niskoodpadowe i bezodpadowe, Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarce odpadami, Procesy chemiczne w gospodarce odpadami, Zarządzanie odpadami naftowymi, Zarządzanie odpadami elektronicznymi, Składowanie i zagospodarowanie odpadów pod ziemią.

 Moduł specjalnościowy Ocena oddziaływania na środowisko

Waloryzacja siedlisk przyrodniczych (flora, fauna), Metodyka sporządzania dokumentacji przyrodniczej, Interakcje między środowiskiem, inwestycją i społeczeństwem, Podstawy GIS,  Fitosocjologia, Szata roślinna Polski NE, Inwentaryzacja przyrodnicza, Zasady prowadzenia obserwacji przyrodniczych, Inwazje biologiczne, Programy rolno-środowiskowe, Systemy Natura 2000 i gospodarka na obszarach chronionych, Bariery środowiskowe i sposoby ich eliminacji, Prognozy oddziaływania na środowisko, Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym, Zasady sporządzania raportów OOŚ, Najlepsze dostępne techniki OOŚ.

Moduł specjalnościowy Rekultywacja i ochrona wód

Ekosystemy wodne, Ekologia rzek, Limnologia, Ekologia zbiorników i stawów, Gospodarka wodna, Podstawy krenologii, GPS w badaniach przyrodniczych, Wodne makrobezkręgowce, Metody badań hydrobiologicznych, Zagrożenia ekosystemów wodnych, Makrofity, Ocena hydromorfologiczna rzek, Fizyko-chemiczne metody analizy wody, Fitobentos, Chemia wód, Podstawy fykologii, Dyrektywa wodna, Mikroorganizmy wód i ścieków, Ochrona wód i zbiorników wodnych, Biomanipulacja ekosystemów wodnych.

Moduł dyplomowy: Pracownia dyplomowa, Seminarium dyplomowe

Moduł - Praktyka zawodowa 

3.  Link  do planów studiów dla danego kierunku/specjalności obowiązujących od roku akademickiego 2017/2018

http://biol-chem.uwb.edu.pl/new/studenci.php?p=275

4. System punktowy ECTS.

Łącznie studia licencjackie umożliwiają studentom uzyskanie 180 punktów ECTS

5.  Kwalifikacje absolwenta.

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę umożliwiającą mu rozpoznawanie, monitorowanie i diagnozowanie zagrożeń środowiska, przewidywanie skutków tych zagrożeń, a także dobór odpowiednich metod i środków przeciwdziałania tym zagrożeniom. Nasz absolwent, po uzyskaniu tytułu licencjata, posiada wiedzę, która umożliwia mu podjęcie pracy wymagającej wykonywania ekspertyz w dziedzinie ochrony środowiska, może pracować w specjalistycznych laboratoriach monitorujących stan środowiska,  jako konsultant ekologiczny w przedsiębiorstwach produkcyjnych, parkach narodowych i krajobrazowych, organizator ochrony środowiska w administracji lokalnej i centralnej oraz propagator w wydawnictwach, jednostkach oświatowych i środkach masowego przekazu. Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska lub pokrewnych (Biologia lub Chemia) i zdobycia tytułu magistra.

6.       Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta.

Absolwent studiów I stopnia Ochrony Środowiska uzyskuje tytułu zawodowy licencjata

Zasady kwalifikacji

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu kwalifikacyjnym:

 • biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, matematyka.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik
...
(liczba słów w pełnym opisie: 262)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, matematyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 219)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55 pkt., (4,0-4,9) -
...
(liczba słów w pełnym opisie: 341)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30
...
(liczba słów w pełnym opisie: 270)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 • Podstawą kwalifikacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na następujących zasadach:
   • Liczba punktów uzyskanychw postępowaniu kwalifikacyjnym określana jest indywidualnie dla każdego kandydata przez WKR na podstawie świadectwa dojrzałości.
   • Jeżeli liczba punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym nie jest możliwa do ustalenia na podstawie świadectwa dojrzałości, podstawą kwalifikacji jest wstępny egzamin pisemny, ustny lub rozmowa kwalifikacyjna.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1318)
+pokaż więcej informacji

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści stopnia centralnego Olimpiad:

- Olimpiada Biologiczna,
- Olimpiada Chemiczna,
- Olimpiada Geograficzna,
- Olimpiada Wiedzy Ekologicznej,
- Podlaska Olimpiada Wiedzy Biologicznej

oraz

- Podlaskiego Konkursu Chemicznego

są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.

Wyżej wymienione uprawnienia przysługują kandydatowi na studia tylko raz, w roku uzyskania świadectwa dojrzałości. Uprawnienia laureata i finalisty olimpiad przysługuje kandydatom na jednym kierunku studiów w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata.  

Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady zgodnie z wzorem określonym w Załączniku do Rozporządzenia MENiS z dnia 29.01.2002 roku w sprawie organizacji konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).

Zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:

1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
– inne dokumenty – zgodnie z wymogami zasad rekrutacji w przypadku kandydata cudzoziemca. Świadectwa dojrzałości/dyplomy ukończenia studiów uzyskane za granicą muszą być zalegalizowane lub opatrzone apostille (wymóg legalizacji nie dotyczy dyplomów International Baccalaureate oraz dyplomów European Baccalaureate) wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski,
3) poświadczona przez uczelnię kopia polisy ubezpieczeniowej na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce wraz z tłumaczeniem na język polski w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami albo oświadczenie cudzoziemca, ubiegającego się o przyjęcie na studia, że może przystąpić do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,
4) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranej specjalności (dotyczy kierunków: chemia, biologia i ochrona środowiska), w przypadku kandydatów cudzoziemców zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do podjęcia studiów wraz z tłumaczeniem przysięgłym na

...
(liczba słów w pełnym opisie: 485)
+pokaż więcej informacji