University of Bialystok / Wydział Biologiczno-Chemiczny

Ochrona środowiska - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Level of study: first degree Form of study: stationary Education profile: ogólnoakademicki Duration: 3 years

   back
Table of contents:

Fields of studies and specializations

Conducting units

Enrollment

from 2019-08-13 to 2019-09-12 23:59:59

Limit of students

25

Language

polish

Description

 1. Charakterystyka studiów

 

Kierunek studiów ochrona środowiska pierwszego stopnia o profilu ogólnoakademickim należy do dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych.3-letnie studia I stopnia kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Studia stacjonarne I stopnia na kierunku ochrona środowiska trwają trzy lata (6 semestrów).Łączna liczba godzin wynosi 2307. Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180. Do zaliczenia każdego roku studiów koniecznym jest uzyskanie co najmniej 60 punktów. Ukończenie studiów I stopnia z ochrony środowiska daje absolwentowi możliwość pracy w specjalistycznych laboratoriach monitorujących stan środowiska, instytucjach związanych z ochroną środowiska oraz placówkach badawczych. Absolwent zdobywa umiejętności praktyczne w trakcie zajęć laboratoryjnych takie jak umiejętności pracy z nowoczesną aparaturą i sprzętem analitycznym oraz  posługiwania się sprzętem komputerowym i jego wykorzystaniem w pracy zawodowej. Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia na kierunku chemia, biologia lub pokrewnych i zdobycia tytułu zawodowego magistra.

 

 2.       Przedmioty objęte planem studiów

 

Łączna liczba punktów ECTS ze wszystkich modułów: 180,0

Łączna liczba godzin: 2307 

 

Moduł ogólnouczelniany:

Język obcy, Ergonomia i BHP, Wychowanie fizyczne, Historia dyscyplin naukowych, Technologie informacyjne, Przedmiot z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

 

 

Moduł podstawowy:

Chemia ogólna I, Matematyka, Fizyka, Botanika, Chemia ogólna II, Chemia fizyczna, Zoologia, Chemia analityczna, Biochemia, Przedsiębiorczość innowacyjna, Mikrobiologia, Analiza instrumentalna, Chemia organiczna, Metody statystyczne

 

 

Moduł kierunkowy:

Meteorologia i klimatologia, Hydrologia, Podstawy gospodarki odpadami, Ekologia, Chemiczny monitoring środowiska, Gleboznawstwo, Uzdatnianie i oczyszczanie wody, Biodegradacja i recykling materiałów polimerowych, Fizyka zagrożeń środowiska, Podstawy biotechnologii, Toksykologia, Literatura chemiczna i bazy danych, Odnawialne źródła energii, Globalne zagrożenia środowiska i zrównoważony rozwój, Bezpieczeństwo ekologiczne i zarządzanie chemikaliami, Rekultywacja i rewitalizacja wód, Edukacja ekologiczna, Rekultywacja gleb i terenów skażonych, Ocena oddziaływania na środowisko w aspekcie praktycznym, Monitoring przyrodniczy i bioindykacja, Technologia procesów przeróbki węgla, Ochrona przyrody

 

Moduł dyplomowy:

Prace i prezentacje z ochrony środowiska, Pracownia dyplomowa, Seminarium dyplomowe, Pracownia dyplomowa

 

Praktyki zawodowe (3 tygodnie)

 

Moduł przedmiotów do wyboru:

Przedmiot do wyboru z bloku I - VI

 

Przedmioty do wyboru:

Analiza zanieczyszczeń środowiska, Zanieczyszczenia środowiska naturalnego, Analiza wybranych substancji biologicznie aktywnych w próbkach środowiskowych, Chemia środowiska, Zarządzanie środowiskiem, Rolnicze wykorzystanie odpadów, Procesy fotochemiczne w środowisku, Metody chromatograficzne w analizie środowiska, Nonotechnologie/Nanotechnology*, Elektrochemia materiałów/Electrochemistry of materials*, Technologie wykorzystania biomasy, Termiczne unieszkodliwianie odpadów, Wybrane aspekty zielonej chemii, Chemia fizyczna w ochronie środowiska, Kontrola zanieczyszczeń powietrza, Gospodarka ściekami, Regionalna gospodarka odpadami, Światowe trendy w zagospodarowaniu odpadów, Techniki minimalizacji odpadów, Technologie niskoodpadowe i bezodpadowe, Środowiskowe uwarunkowania zdrowia człowieka, Wykorzystanie spektrometrii mas w analizie próbek środowiskowych, Spektroskopia i metody termiczne w analizie zanieczyszczeń środowiska, Gospodarka odpadami w środowisku wiejskim i gospodarstwach rolnych, Gospodarka odpadami niebezpiecznymi, Bezpieczeństwo i higiena pracy w gospodarce odpadami, Procesy chemiczne w gospodarce odpadami, Zarządzanie odpadami naftowymi, Zarządzanie odpadami elektrycznymi i elektronicznymi, Składowanie i zagospodarowanie odpadów pod ziemią, Chemia i ochrona atmosfery, Woda i koloidy w chemii żywności, Chemia żywności, Fizykochemia błon komórkowych

 

 

Praktyki zawodowe po II roku studiów (3 tygodnie) - 120 godzin.

Admission rules

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, matematyka.

Admission procedure for candidates with new maturity exam

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik
...
(liczba słów w pełnym opisie: 270)
+show more information

Admission procedure for candidates with old maturity exam

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, fizyka, geografia, matematyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 221)
+show more information

Admission procedure for candidates with European Baccalaureate

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, matematyka - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55 pkt., (4,0-4,9) -
...
(liczba słów w pełnym opisie: 344)
+show more information

Admission procedure for candidates with International Baccalaureate

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30
...
(liczba słów w pełnym opisie: 275)
+show more information

Admission procedure for candidates with foreign diplomas

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: biologia, chemia, fizyka, geografia, matematyka.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

Exceptions from admission procedure

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych  i ogólnopolskich uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksymalną liczbę punktów na niżej wymienione kierunki studiów:

 

-Olimpiada Biologiczna

-Olimpiada Chemiczna

-Olimpiada Geograficzna

-Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

-Olimpiada Wiedzy Biologicznej

-Podlaski Konkurs Chemiczny

 

są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

 

Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jeden kierunek wybrany przez kandydata podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku niewykorzystania tych uprawnień w roku uzyskania świadectwa dojrzałości kandydat może z nich skorzystać w roku następnym, jeśli regulamin olimpiady lub konkursu lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu nie stanowią inaczej.

Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydany przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu, zgodny ze wzorem określonym odrębnymi przepisami, który należy dostarczyć przy składaniu dokumentów.

Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.

 


Do pobrania:

Uchwala nr 2323 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz

...
(liczba słów w pełnym opisie: 263)
+show more information

Additional documents

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes i ochrona środowiska),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub...
(liczba słów w pełnym opisie: 1107)
+show more information