Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Nauk o Edukacji

Pedagogika - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja niestacjonarna

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

60

Język wykładowy

polski

Opis

Absolwent kierunku studiów PEDAGOGIKA dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, biologiczną i psychologiczną stanowiącą teoretyczne podstawy działalności praktycznej w obszarze kształcenia, wychowania, rozwoju i autokreacji człowieka w ciągu całego życia. Absolwent dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą dotyczącą istoty i tożsamości pedagogiki, jej specyfiki przedmiotowej i metodologicznej.


Absolwent pedagogiki posiada pogłębione umiejętności samodzielnego zdobywania oraz integrowania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, oraz posługiwania się nią w celu analizy złożonych problemów edukacyjnych: dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, pomocowych, profilaktycznych lub terapeutycznych, a także projektowania oryginalnych rozwiązań ważnych problemów pedagogicznych oraz efektywnego realizowania konkretnych działań praktycznych. Wykazuje umiejętności w zakresie współpracy w zespole i komunikacji interpersonalnej, potrafi profesjonalnie porozumiewać się z innymi podmiotami procesów edukacyjnych - planując, realizując i ewaluując podejmowane twórcze działania pedagogiczne. Posługuje się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności pedagogicznej, projektach badawczych, oraz tworzeniu teorii.


Absolwent kierunku Pedagogika potrafi dokonać pogłębionej samooceny poziomu swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrafi twórczo wyznaczać kierunki własnego, całożyciowego, wielowymiarowego rozwoju w obszarze zawodowym i osobistym. Dostrzega dylematy moralne w praktyce pedagogicznej, potrafi działać zgodnie z zasadami etyki. Potrafi refleksyjnie odnieść się do znaczenia nauk pedagogicznych i wartości podejmowania profesjonalnych działań w tworzeniu optymalnego kontekstu rozwoju człowieka. W praktyce edukacyjnej wykazuje odpowiedzialność, rozwagę, dojrzałość i zaangażowanie. Absolwent kierunku Pedagogika jest przygotowany do podjęcia pracy w różnych placówkach realizujących działania edukacyjne, kulturalne i oświatowe – wykazuje przy tym świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy i świata.

 

Ponadto absolwent uzyskuje szczegółowe kwalifikacje zawodowe w zależności od wybranego modułu.

Moduły:

 1. animacja kultury z arteterapią opis sylwetki absolwenta
 2. menadżer oświaty opis sylwetki absolwenta
 3. opiekuńczo-wychowawcza opis sylwetki absolwenta
 4. pedagogika resocjalizacyjna opis sylwetki absolwenta
 5. pedagogika wczesnoszkolna (dla absolwentów studiów pierwszego stopnia  pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej) opis sylwetki absolwenta

Prowadzimy rekrutację na kierunek Pedagogika, w ramach którego oferujemy 5 modułów. Student wybiera moduł po zaliczeniu I semestru studiów. Moduł zostanie uruchomiony, gdy wybierze go minimum 25 osób.

 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Magister

 System punktowy ECTS

W okresie studiów student musi uzyskać 120 punktów. Do zaliczenia każdego roku studiów koniecznym jest uzyskanie co najmniej 60 punktów.

Plan studiów: http://www.pedagogika.uwb.edu.pl/studenci.php?p=609

Zasady kwalifikacji

Dla kandydatów posiadających tytuł licencjata (magistra) uzyskany po ukończeniu studiów na kierunku pedagogika albo na innym kierunku z obszaru wiedzy nauk humanistycznych lub społecznych, albo na kierunku przyporządkowanym innym obszarom wiedzy, pod warunkiem posiadania potwierdzonych kwalifikacji nauczycielskich.

W postępowaniu kwalifikacyjnym będą brane pod uwagę:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich)

– średnia arytmetyczna ocen ze studiów

– kierunek preferowany – pedagogika.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 530)
+pokaż więcej informacji

Wysokość czesnego

I rok - 4 200 zł
II rok - 4 300 zł
Razem - 8 500 zł

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji