Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Nauk o Edukacji

Praca socjalna - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia drugiego stopnia na kierunku PRACA SOCJALNA  trwają 2 lata (4 semestry). Liczba punktów ECTS (European Kredit Transfer System) wynosi 120.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku Praca socjalna drugiego stopnia będzie posiadać szczegółową wiedzę
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w tym z pedagogiki, psychologii, socjologii, a także
z zakresu nauk prawnych i innych pozwalających poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Zyska wiedzę dającą możliwość zrozumienia relacji człowiek-środowisko społeczne oraz procesów zachodzących w organizmie jednostki gwarantujących jej dobre funkcjonowanie na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej i społecznej. Dodatkowo absolwent nabędzie wiedzę o mechanizmach tworzących system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać kompetencje, które są nieodzowne, aby skutecznie realizować zadania stawiane przed pracownikiem socjalnym, w szczególności:

 • dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych;
 • praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych;
 • przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji pomiędzy jednostkami i społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego);
 • pobudzania samozaradności indywidualnej osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, kierowania służbami społecznymi, projektowania społecznego, inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom, powoływania instytucji świadczących pomoc, zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Absolwent będzie przygotowany do pracy m.in.: w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie, fizycznie, w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem w/w problemom oraz regionalnych ośrodkach polityki społecznej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. Absolwent będzie rozumiał potrzebę systematycznego podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod. Powinien być przygotowany do podjęcia aktywnej roli na rynku pracy.

Absolwent po ukończeniu studiów w swojej pracy zawodowej będzie mógł wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu: mediacji i negocjacji, interwencji kryzysowej, metod wspierania rodziny, prorodzinnych form opieki, diagnozy środowiska rodzinnego, a superwizji w pracy socjalnej. Ponadto będzie mógł pomagać rodzinie przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, w sprawowaniu opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną (w tym osobą starszą). Ważnym atutem jest wiedza umożliwiająca poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny. Studenci zdobędą także wiedzę na temat zasad organizowania pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem animacji społeczności lokalnych funkcjonujących w zróżnicowanych strukturach kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Magister

System punktowy ECTS

W okresie studiów student musi uzyskać 120 punktów. Do zaliczenia każdego roku studiów koniecznym jest uzyskanie co najmniej 60 punktów.

Plan studiów: http://www.pedagogika.uwb.edu.pl/studenci.php?p=617

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych

– średnia arytmetyczna ocen ze studiów

– preferowany kierunek studiów – praca socjalna.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 506)
+pokaż więcej informacji

Wysokość czesnego

I rok - 4 200 zł
II rok - 4 300 zł
Razem - 8 500 zł

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji