Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Pedagogiki i Psychologii

Praca socjalna - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2018-08-22 do 2018-09-14 23:59:59

Limit miejsc

30

Język wykładowy

polski

Opis

Studia drugiego stopnia na kierunku PRACA SOCJALNA  trwają 2 lata (4 semestry). Liczba punktów ECTS (European Kredit Transfer System) wynosi 120.

Kwalifikacje absolwenta

Absolwent kierunku Praca socjalna drugiego stopnia będzie posiadać szczegółową wiedzę
z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w tym z pedagogiki, psychologii, socjologii, a także
z zakresu nauk prawnych i innych pozwalających poznać istotę ludzką i procesy społeczne. Zyska wiedzę dającą możliwość zrozumienia relacji człowiek-środowisko społeczne oraz procesów zachodzących w organizmie jednostki gwarantujących jej dobre funkcjonowanie na płaszczyźnie biologicznej, psychicznej i społecznej. Dodatkowo absolwent nabędzie wiedzę o mechanizmach tworzących system podziału i działalności służb społecznych oraz ich formalno-prawnego instrumentarium.

Po ukończeniu studiów absolwent będzie posiadać kompetencje, które są nieodzowne, aby skutecznie realizować zadania stawiane przed pracownikiem socjalnym, w szczególności:

 • dokonywania diagnozy sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia jednostek, grup i społeczności lokalnych;
 • praktycznego stosowania metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz ewaluacji podejmowanych działań służących rozwiązywaniu problemów społecznych;
 • przywracania lub podtrzymywania właściwych interakcji pomiędzy jednostkami i społeczeństwem (doskonalenia funkcjonowania społecznego);
 • pobudzania samozaradności indywidualnej osób, rodzin, grup i środowisk społecznych, kierowania służbami społecznymi, projektowania społecznego, inspirowania zmian społecznych, inicjowania nowych form pomocy osobom i rodzinom, powoływania instytucji świadczących pomoc, zwłaszcza w najbliższym środowisku lokalnym.

Absolwent będzie przygotowany do pracy m.in.: w powiatowych centrach pomocy rodzinie, ośrodkach pomocy społecznej, z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach pomocy społecznej dla osób starszych, niepełnosprawnych intelektualnie, psychicznie, fizycznie, w jednostkach organizacyjnych ds. zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, ośrodkach wsparcia, organizacjach pozarządowych zajmujących się diagnozowaniem i przeciwdziałaniem w/w problemom oraz regionalnych ośrodkach polityki społecznej. Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu problematyki społecznej. Absolwent będzie rozumiał potrzebę systematycznego podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności zawodowych z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod. Powinien być przygotowany do podjęcia aktywnej roli na rynku pracy.

Absolwent po ukończeniu studiów w swojej pracy zawodowej będzie mógł wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu: mediacji i negocjacji, interwencji kryzysowej, metod wspierania rodziny, prorodzinnych form opieki, diagnozy środowiska rodzinnego, a superwizji w pracy socjalnej. Ponadto będzie mógł pomagać rodzinie przeżywającej trudności w opiekowaniu się i wychowywaniu dzieci, w sprawowaniu opieki nad osobą chorą, niepełnosprawną (w tym osobą starszą). Ważnym atutem jest wiedza umożliwiająca poznanie funkcjonowania mikrośrodowiska – gospodarstwa domowego, w którym odbywa się zaspokajanie potrzeb jednostki i rodziny. Studenci zdobędą także wiedzę na temat zasad organizowania pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem animacji społeczności lokalnych funkcjonujących w zróżnicowanych strukturach kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych.

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Magister

System punktowy ECTS

W okresie studiów student musi uzyskać 120 punktów. Do zaliczenia każdego roku studiów koniecznym jest uzyskanie co najmniej 60 punktów.

Plan studiów: http://www.pedagogika.uwb.edu.pl/studenci.php?p=445

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

– ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk humanistycznych lub do obszaru nauk społecznych,

– średnia arytmetyczna ocen ze studiów,

– preferowany kierunek studiów – praca socjalna.”

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 516)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich.  
3) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
5) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
6) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy biologii, chemii, chemii kryminalistycznej i sądowej, ekobiznesu i ochrony środowiska).

2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
2) kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
3) inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
4) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5) orzeczenie

...
(liczba słów w pełnym opisie: 539)
+pokaż więcej informacji