Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Administracja - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Prawa
  adres:
  Wydział Prawa
  ul. Mickiewicza 1
  15-213 Białystok
  sala nr 104 (aula Wydziału Prawa)

  Studia stacjonarne I stopnia, jednolite studia magisterskie – tel. 85 745 72 01, e-mail: wp-rekrutacja@uwb.edu.pl
  Administracja - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Kryminologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Prawo - stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie

  Studia stacjonarne II stopnia: – tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-2stopnia@uwb.edu.pl
  Administracja - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Kryminologia – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

  Studia niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie: – tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
  Administracja - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Administracja - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Kryminologia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Kryminologia – niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Prawo - niestacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

Opis

1. Charakterystyka studiów
Studia drugiego stopnia na kierunku administracja trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 482.
Kierunek administracja wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.
W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Miało to odzwierciedlenie w konsultacjach przeprowadzonych z kierownikami katedr i zakładów a także innymi pracownikami Wydziału Prawa UwB. Konsultacje były prowadzone także z przedstawicielami Samorządu Studenckiego działającego na tym wydziale. Zwrócono się również o sugestie w przedmiotowej tematyce do wybranych organów administracji oraz innych podmiotów.

2. Wymagania wstępne
Ukończone studia I stopnia
Kandydat powinien także posiadać kompetencje umożliwiające realizację efektów kształcenia przewidzianych na przedmiotowym kierunku, w szczególności:
- posiadać umiejętności logicznego rozumowania,
- wykazywać zainteresowania naukami społecznymi,
- posiadać podstawową wiedzę na temat zachodzących zjawisk społecznych, procesów je kształtujących a także istniejących relacji między nimi.

3. Przedmioty objęte planem studiów
Zasady ustroju politycznego państwa
Język obcy
Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)
Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ekonomicznej
Zasady tworzenia i stosowania prawa
Informatyczne bazy prawnicze
Prawo wyznaniowe lub
Prawo karne skarbowe
System podatkowy
Zadania administracji publicznej w sferze ochrony środowiska
Służby graniczne
Postępowanie sądowo-administracyjne
Prawo Unii Europejskiej (przedmiot oferowany także w j. angielskim*) lub
Wprowadzenie do systemu prawa Stanów Zjednoczonych (przedmiot oferowany także w j. angielskim*)
Polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych
Regulacje antykorupcyjne w administracji publicznej lub
Ustroje państw Europy Wschodniej
Współczesne modele administracji publicznej lub
Ustroje wybranych państw Unii Europejskiej
Proseminarium
Fundusze strukturalne i system finansowania projektów Unii Europejskiej
System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
Publiczne prawo konkurencji
Wykładnia prawa administracyjnego
Odpowiedzialność w administracji publicznej
Formy działania administracji publicznej lub
Administrowanie ochroną zdrowia i oświatą
Seminarium

W ramach studiów przewidziane są dwie specjalizacje:

ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA
Stanowienie prawa miejscowego
Proces decyzyjny w administracji samorządowej
Kontrola administracji samorządowej
Współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi

ADMINISTRACJA RZĄDOWA
Służby zagraniczne
Ustrój i funkcjonowanie administracji rządowej
Sądowa kontrola administracji
Dostęp do informacji publicznej
Metodologia pozyskiwania grantów
Postępowanie podatkowe
Negocjacje i mediacja w administracji
Nadzór i kontrola w administracji publicznej lub
Społeczna kontrola administracji
Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

* Przedmioty oznaczone gwiazdką oferowane są także w języku angielskim.

Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez:
1. realizację zajęć w języku obcym oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku, w szczególności w ramach:
a) kierunków studiów prowadzonych w językach obcych,
b) programu Erasmus+,
c) zajęć prowadzonych przez profesora wizytującego,
d) wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,
e) specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,
f) modułów do wyboru przewidzianych w programach innych kierunków studiów (uwzględniając w tym przypadku tożsamość efektów kształcenia),
2. realizację zajęć w języku obcym na innej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany studentów, w tym programu Erasmus+ lub w ramach programu MOST,
3. realizację części studiów lub praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ lub zajęć realizowanych w języku obcym w uczelni zagranicznej w ramach międzynarodowych umów o współpracy w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

4. Plan studiów
http://www.prawo.uwb.edu.pl/program-studiow-plany-programy-efekty-4060

5. System punktowy ECTS
Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

6. Kwalifikacje absolwenta
Absolwent posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu prawa administracyjnego oraz funkcjonowania instytucji w Polsce i Unii Europejskiej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia kierowniczych funkcji w służbie cywilnej oraz samodzielnego wykonywania pracy w administracji rządowej, w strukturach samorządowych, służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, administracji prywatnej, placówkach kulturalnych, organach partii politycznych, instytucjach krajowych, a także przedsiębiorstwach współpracujących z krajami członkowskimi UE i ich organami. Absolwent posiada wiedz umożliwiając samodzielne rozwiązywanie problemów, organizowanie zespołów pracowniczych i kierowanie nimi, podejmowanie decyzji przy zachowaniu praw człowieka oraz zasad etycznych i prawnych, wykazywanie inicjatyw twórczych. Absolwent posiada nawyki systematycznego kształcenia i rozwoju zawodowego. Absolwent jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów
 • preferowany kierunek studiów - administracja.

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

...
(liczba słów w pełnym opisie: 502)
+pokaż więcej informacji

Wysokość czesnego

I rok - 4900 zł
II rok - 4900 zł
Razem - 9 800 zł

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji