Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Administracja - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
  adres:
  ul. Świerkowa 20 B 15-328 Białystok
 • Wydział Prawa
  adres:
  ul. Mickiewicza 1
  15-213 Białystok
  telefon: stacjonarne studia jednolite magisterskie, stacjonarne studia I stopnia: +48 85 745-72-01 studia niestacjonarne, stacjonarne studia II stopnia: +48 85 745-72-02, studia doktoranckie: +48 85 745-71-72
  e-mail: stac. stud. mag. i I stop.: wp-rekrutacja@uwb.edu.pl stac. stud. II stop.: wp-2stopnia@uwb.edu.pl niestac. stud. I i II stop.: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl stud. doktor.:kiercul@uwb.edu.pl

Zapisy

od 2018-05-22 do 2018-07-06 23:59:59

Limit miejsc

20

Język wykładowy

polski

Opis

1. Charakterystyka studiów

Studia pierwszego stopnia na kierunku administracja trwają 3 lata (6 semestrów). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 1800.

Kierunek administracja wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie nauk społecznych opisanych w Krajowych Ramach Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,  określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 nr 164 poz. 1365). Studentom zaproponowanie są efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych właściwych zarówno dla dyscyplin naukowych/ kierunków kształcenia, takich jak, administracja, prawo, ekonomia, historia oraz filozofia.

W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie interesariuszy wewnętrznych oraz zewnętrznych. Miało to odzwierciedlenie w konsultacjach przeprowadzonych z kierownikami katedr i zakładów a także innymi pracownikami Wydziału Prawa UwB. Konsultacje były prowadzone także z przedstawicielami Samorządu Studenckiego działającego na tym wydziale. Zwrócono się również o sugestie w przedmiotowej tematyce do wybranych organów administracji oraz innych podmiotów.

2. Wymagania wstępne

nie dotyczy

3. Przedmioty objęte planem studiów

 

Podstawy prawoznawstwa
Historia administracji
Nauka o administracji
Makro i mikroekonomia
Technologia informacyjna
Logika prawnicza
Filozofia
Organizacja ochrony środowiska
Język obcy cz. I
Wychowanie fizyczne
Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela w RP lub
Prawa i wolności oraz obowiązki człowieka i obywatela w krajach UE
Służby , inspekcje i straże lub
Prawo policyjne
Organizacje międzynarodowe (przedmiot oferowany również w j. angielskim*) lub
Organizacje pozarządowe
Konstytucyjny system organów państwowych
Ustrój samorządu terytorialnego
Prawo pracy i prawo urzędnicze
Instytucje i źródła prawa UE
Finanse publiczne i prawo finansowe
Prawo karne lub
Prawo wykroczeń
Organy kontroli i ochrony prawa lub
Prawno-ustrojowa problematyka stanów nadzwyczajnych
Gospodarowanie mieniem samorządu terytorialnego lub
Prawo zagospodarowania przestrzennego
Język obcy cz. II
Prawo administracyjne
Prawo cywilne z umowami w administracji
Proseminarium
Postępowanie administracyjne
Prawo międzynarodowe
Prawo własności intelektualnej
Prawo podatkowe
Postępowanie egzekucyjne w administracji
Wybrane problemy ubezpieczeń społecznych lub
System prawny pomocy społecznej
Prawo zamówień publicznych lub
Legislacja administracyjna
Wybrane problemy polityki zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu lub
Polityka regionalna i zarządzanie funduszami zagranicznymi
Etyka zawodowa
Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej
Prawo gospodarcze publiczne
Odpowiedzialność cywilna w administracji publicznej lub
Odpowiedzialność karna funkcjonariuszy publicznych
System budżetowy samorządu terytorialnego lub
Finanse lokalne w krajach UE
Seminarium

 

Praktyki:

Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki na II roku studiów w wymiarze trzech tygodni. Student ma możliwość odbycia praktyki w okresie wakacyjnym po zaliczeniu I roku studiów.

Praktykę studenci mogą odbywać w: urzędach administracji publicznej, sądach administracyjnych, instytucjach i organizacjach krajowych, organach administracji, biurach poselskich, senatorskich, posłów Parlamentu Europejskiego i innych instytucjach wskazanych przez Dziekana.

Zatrudnienie studenta w jednej z wyżej wymienionych instytucji lub udział w pracach obozu naukowego jest podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej.

* Przedmioty oznaczone gwiazdką oferowane są także w języku angielskim.

Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez:

1. realizację zajęć w języku obcym oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku, w szczególności w ramach:

a) kierunków studiów prowadzonych w językach obcych,

b) programu Erasmus+,

c) zajęć prowadzonych przez profesora wizytującego,

d) wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,

e) specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,

f) modułów do wyboru przewidzianych w programach innych kierunków studiów (uwzględniając w tym przypadku tożsamość efektów kształcenia),

2. realizację zajęć w języku obcym na innej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany studentów, w tym programu Erasmus+ lub w ramach programu MOST,

3. realizację części studiów lub praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ lub zajęć realizowanych w języku obcym w uczelni zagranicznej w ramach międzynarodowych umów o współpracy w okresie nie krótszym niż 3 miesiące. 

4. Plan studiów

http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/studenci.php?p=201

5. System punktowy ECTS

Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 180.

6. Kwalifikacje absolwenta

Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, zwłaszcza w zakresie nauk o prawie i o administracji, oraz podstawową wiedzę ekonomiczną oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej - tak rządowej, jak i samorządowej - oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomości ą prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz powinien umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu administracji i prawa, w stopniu koniecznym do wykonywania zawodu. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjat.

8. Opłaty za studia 

Nie dotyczy.

Zasady kwalifikacji

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka.
 • Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka  - poziom podstawowy lub rozszerzony.
 • Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
    1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
    2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
     Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
    3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
     Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
   • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika
  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 258)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historii lub wiedza o społeczeństwie.

  Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

    w skali 6-stopniowej:

    6,0 - 90 pkt.

    5,0 - 75 pkt.

    4,0 - 55 pkt.

    3,0 - 40 pkt.

    2,0 - 20 pkt.

    w skali 4-stopniowej:

  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 216)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

  Sposób przeliczania punktów

  • Podstawą kwalifikacji na studia pierwszego stopnia kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości są wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości.
  • Maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 100.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny - przyjmuje się jako wynik ostateczny liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie EB (European Baccalaueate) odbywa się wg następujących zasad:

   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.

   oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:

   poziom rozszerzony i zaawansowany

   (8,0-10,0) - 100 pkt.

   (7,0-7,9) - 85 pkt.

  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 348)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii - poziom podstawowy lub rozszerzony.

  Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
    1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
    2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
    3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
     1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt, 1 – 15 pkt.
     2. poziom podstawowy (SL) odpowiednio: 7 – 65 pkt, 6 – 60 pkt, 5 – 50 pkt, 4
  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 293)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historii lub wiedza o społeczeństwie.

  Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

  Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

  Laureaci i finaliści następujących olimpiad stopnia centralnego:

  • Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka,
  • Olimpiady Historycznej,
  • Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym,
  • Olimpiady Wiedzy o Prawie,
  • Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym,
  • Olimpiada System Prawa Unii Europejkiej,
  • Olimpiada Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy  (3 laureatów stopnia centralnego z najwyższą liczbą punktów)
  • Olimpiada Języka Łacińskiego.

  są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

  Wyżej wymienione uprawnienia przysługują kandydatowi na studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jednym kierunku w Uniwersytecie w Białymstoku – wybranym przez kandydata.

  Podstawą uzyskania uprawnień jest zaświadczenie wydane przez komitet organizacyjny olimpiady zgodnie z wzorem określonym w Załączniku do Rozporządzenia MENiS z dnia 29.01.2002 roku w sprawie organizacji konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).

  Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej.

  Dodatkowe dokumenty

  1. Od kandydatów posiadających obywatelstwo polskie zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
  1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
  2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  3) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  4) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
  5) deklaracja językowa (do pobrania na stronie IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
  6) orzeczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów (dotyczy biologii, chemii, chemii kryminalistycznej i sądowej, ekobiznesu i ochrony środowiska).

  2. Kandydaci-cudzoziemcy, ubiegający się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (w tym posiadacze ważnej Karty Polaka), dokonują kompletnej rejestracji w systemie IRK. Od kandydatów-cudzoziemców zakwalifikowanych do przyjęcia na studia są wymagane następujące dokumenty:
  1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK),
  2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału) kopia świadectwa dojrzałości opatrzonego apostille wraz z tłumaczeniem,
  3) inne dokumenty określone w załącznikach do niniejszej uchwały (oryginały tych dokumentów wraz z tłumaczeniem),
  4) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału)

  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 558)
  +pokaż więcej informacji

  Dodatkowe informacje

   

  Studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie:

  Miesiąc

  Dyżury

  Miejsce

  Telefon

  e-mail

   

   

  pok. 120

  85 745 72 01

  wp-rekrutacja@uwb.edu.pl

   

   

   

  Dyżury komisji: 

  22.05 – 15.06.2018 r.

   

   

  W czwartek 31.05.2018 r. WKR nie pracuje.

   

  poniedziałek

  środa

  czwartek

   

  w godz. 9:00 – 12:00

  w godz. 9:00 – 12:00

  w godz. 9:00 – 12:00

   

  Dyżury komisji:

  18.06 – 03.08.2018 r.

  Z wyjątkiem terminów:

   

  poniedziałek - piątek

   

  w godz. 10:00 – 13:00

  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 103)
  +pokaż więcej informacji