Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Prawa
  adres:
  Wydział Prawa
  ul. Mickiewicza 1
  15-213 Białystok
  sala nr 104 (aula Wydziału Prawa)

  Studia stacjonarne I stopnia, jednolite studia magisterskie – tel. 85 745 72 01, e-mail: wp-rekrutacja@uwb.edu.pl
  Administracja - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Kryminologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Prawo - stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie

  Studia stacjonarne II stopnia: – tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-2stopnia@uwb.edu.pl
  Administracja - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Kryminologia – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

  Studia niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie: – tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
  Administracja - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Administracja - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Kryminologia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Kryminologia – niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Prawo - niestacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

70

Język wykładowy

polski

Opis

1. Charakterystyka studiów
Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata (6 semestrów). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 890.
Kierunek bezpieczeństwo narodowe wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.
W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie: samorządu studenckiego oraz potencjalnych pracodawców np. Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Izby Celnej oraz innych organów.

2. Wymagania wstępne
Nie dotyczy.

3. Przedmioty objęte planem studiów
Filozofia
Historia prawa
Wiedza o państwie i prawie
Teoria bezpieczeństwa i prawa
Technologia informacyjna lub
Bezpieczeństwo informatyczne
Prawne aspekty bezpieczeństwa ekologicznego
Organy kontroli i ochrony prawa
Historia sił zbrojnych
Ustrój konstytucyjny RP
Prawa człowieka w demokratycznym państwie
System i strategia bezpieczeństwa narodowego RP
Język obcy cz. I
Etyka lub
Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb mundurowych
Prawo pracy
Międzynarodowe stosunki polityczne lub
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Systemy bezpieczeństwa wybranych państw
Prawo konfliktów zbrojnych
Prawne aspekty bezpieczeństwa NATO* (przedmiot oferowany również w języku obcym) lub
Prawne aspekty bezpieczeństwa Unii Europejskiej* (przedmiot oferowany również w języku obcym)
Prawo własności intelektualnej
Postępowanie administracyjne
Administracja
Prawne podstawy bezpieczeństwa
Zwalczanie terroryzmu lub
Zwalczanie przestępczości
Język obcy cz.II
Proseminarium
Postępowanie karne
Prawo karne
Bezpieczeństwo finansowe
Ochrona prawna i odpowiedzialność funkcjonariuszy publicznych
Ochrona informacji niejawnych
Prawne aspekty bezpieczeństwa gospodarczego państwa
Współczesne systemy polityczne
Zarządzanie kryzysowe i logistyka
Seminarium

W ramach studiów przewidziane są dwie specjalizacje:

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE
Siły Zbrojne RP
Straż Graniczna
Prawna ochrona mniejszości narodowych
Służby wojskowe i Żandarmeria
Sądownictwo wojskowe
Prawne aspekty systemu ochrony zdrowia

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu
Policja i Centralne Biuro Śledcze Policji
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwa
Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna
Sądownictwo w Polsce
Prokuratura w Polsce

Praktyki:
Studenci zobowiązani są do zaliczenia praktyki na II roku studiów w wymiarze trzech tygodni. Student ma możliwość odbycia praktyki w okresie wakacyjnym po zaliczeniu I roku studiów.
Praktykę studenci mogą odbywać w: urzędach administracji publicznej, sądach, prokuraturach, kancelariach prawnych, Studenckiej Poradni Prawnej i Centrum Praktyk Sądowych, instytucjach i organizacjach krajowych, organach administracji, biurach poselskich, senatorskich, posłów Parlamentu Europejskiego i innych instytucjach wskazanych przez Dziekana.
Zatrudnienie studenta w jednej z wyżej wymienionych instytucji lub udział w pracach obozu naukowego jest podstawą do zaliczenia praktyki zawodowej.
* Przedmioty oznaczone gwiazdką oferowane są także w języku angielskim.

Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez:
1. realizację zajęć w języku obcym oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku, w szczególności w ramach:
a) kierunków studiów prowadzonych w językach obcych,
b) programu Erasmus+,
c) zajęć prowadzonych przez profesora wizytującego,
d) wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,
e) specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,
f) modułów do wyboru przewidzianych w programach innych kierunków studiów (uwzględniając w tym przypadku tożsamość efektów kształcenia),
2. realizację zajęć w języku obcym na innej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany studentów, w tym programu Erasmus+ lub w ramach programu MOST,
3. realizację części studiów lub praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ lub zajęć realizowanych w języku obcym w uczelni zagranicznej w ramach międzynarodowych umów o współpracy w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

4. Plan studiów
http://www.prawo.uwb.edu.pl/program-studiow-plany-programy-efekty-4949

5. System punktowy ECTS
Liczba punktów ECTS 180.

6. Kwalifikacje absolwenta
Celem kształcenia jest wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych oraz umiejętności wykorzystania jej w pracy zawodowej z zachowaniem zasad etycznych. Absolwent rozumie oraz umie analizować i stosować zasady prawne oraz procedury bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w skali globalnej, regionalnej, narodowej i lokalnej. Zna istotę bezpieczeństwa, jego uwarunkowania oraz zasady funkcjonowania podmiotów stojących na straży bezpieczeństwa narodowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej, organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotach gospodarczych oraz zespołach reagowania kryzysowego. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy licencjat.

Zasady kwalifikacji

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka.
 • Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka  - poziom podstawowy lub rozszerzony.
 • Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
    1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
    2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
     Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
    3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
     Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
   • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany po zastosowaniu współczynnika
  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 258)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka.

  Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

    w skali 6-stopniowej:

    6,0 - 90 pkt.

    5,0 - 75 pkt.

    4,0 - 55 pkt.

    3,0 - 40 pkt.

    2,0 - 20 pkt.

    w skali 4-stopniowej:

  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 219)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, matematyka - wymagany poziom podstawowy lub rozszerzony.

  Sposób przeliczania punktów

  • Podstawą kwalifikacji na studia pierwszego stopnia kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości są wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości.
  • Maksymalna liczba punktów uzyskanych z jednego przedmiotu wynosi 100.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny - przyjmuje się jako wynik ostateczny liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie EB (European Baccalaueate) odbywa się wg następujących zasad:

   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.

   oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:

   poziom rozszerzony i zaawansowany

   (8,0-10,0) - 100 pkt.

   (7,0-7,9) - 85 pkt.

  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 348)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z historii – poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).

  Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
    1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
    2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
    3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
     1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 – 100 pkt, 6 – 85 pkt, 5 – 70 pkt, 4 – 55 pkt, 3 – 45 pkt, 2 – 30 pkt, 1 – 15 pkt.
     2. poziom podstawowy (SL) odpowiednio: 7 – 65 pkt, 6 – 60 pkt, 5 –
  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 296)
  +pokaż więcej informacji

  Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

  • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu dojrzałości z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historii lub wiedza o społeczeństwie.

  Sposób przeliczania punktów

  • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
  • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
  • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
   • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
   • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

  Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

  Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych  i ogólnopolskich uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksymalną liczbę punktów na niżej wymienione kierunki studiów:

   

  -Olimpiada Historyczna

  -Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

  -Olimpiada Wiedzy o Prawie

  -Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym

  -Olimpiada Języka Łacińskiego

   

  są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

   

  Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jeden kierunek wybrany przez kandydata podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku niewykorzystania tych uprawnień w roku uzyskania świadectwa dojrzałości kandydat może z nich skorzystać w roku następnym, jeśli regulamin olimpiady lub konkursu lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu nie stanowią inaczej.

  Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydany przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu, zgodny ze wzorem określonym odrębnymi przepisami, który należy dostarczyć przy składaniu dokumentów.

  Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.

   


  Do pobrania:

  Uchwala nr 2323 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad przyjmowania na studia w latach akademickich 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego

  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 272)
  +pokaż więcej informacji

  Wysokość czesnego

  I rok - 4 900 zł
  II rok - 4 900 zł
  III rok - 4 900 zł
  Razem - 14 700 zł

  Dodatkowe dokumenty

  Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
  1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
  2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
  – kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
  – kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
  3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
  4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
  5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
  6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
  7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
  8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

  ...
  (liczba słów w pełnym opisie: 1166)
  +pokaż więcej informacji