Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Prawa
  adres:
  Wydział Prawa
  ul. Mickiewicza 1
  15-213 Białystok
  sala nr 104 (aula Wydziału Prawa)

  Studia stacjonarne I stopnia, jednolite studia magisterskie – tel. 85 745 72 01, e-mail: wp-rekrutacja@uwb.edu.pl
  Administracja - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Kryminologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Prawo - stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie

  Studia stacjonarne II stopnia: – tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-2stopnia@uwb.edu.pl
  Administracja - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Kryminologia – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

  Studia niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie: – tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
  Administracja - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Administracja - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Kryminologia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Kryminologia – niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Prawo - niestacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

1. Charakterystyka studiów
Studia drugiego stopnia na kierunku bezpieczeństwo i prawo trwają 2 lata (4 semestry). Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 453.
Kierunek bezpieczeństwo i prawo wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.
W procesie tworzenia programu studiów uwzględniono opinie: samorządu studenckiego oraz potencjalnych pracodawców np. Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Izby Celnej oraz innych organów.

2. Wymagania wstępne
Ukończone studia I stopnia.

3. Przedmioty objęte planem studiów
Konstytucyjne prawa, wolności i obowiązki człowieka i obywatela
Historia bezpieczeństwa Polski lub
Historia bezpieczeństwa świata
Prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej
Bezpieczeństwo międzynarodowych stosunków ekonomicznych
Prawo teleinformatyczne
Język obcy
Prawo konstytucyjne
Najwyższa Izba Kontroli
Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)
Psychologia zagrożeń
Kryminologia
Proseminarium
Stosunek służbowy funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych
Metodologia badań naukowych
Organy ochrony prawa
Prawno-karna ochrona RP
Regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa
Strategia bezpieczeństwa narodowego RP* (przedmiot oferowany również w języku obcym)
Informacja w systemie bezpieczeństwa państwa lub
Ochrona danych osobowych
Obrona Cywilna Kraju
Czynności operacyjno-rozpoznawcze
Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej
Regulacja prawna działalności gospodarczej
Seminarium

W ramach studiów przewidziane są dwie specjalizacje do wyboru:

BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWOWE
Służba więzienna
Krajowa administracja skarbowa
Inspekcje
Straże

BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE
Prawne aspekty bezpieczeństwa w komunikacji powszechnej i transporcie
Organizacje pozarządowe w systemie bezpieczeństwa
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
Metody rozwiązywania sporów

* Przedmioty oznaczone gwiazdką oferowane są także w języku angielskim.

Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez:
1. realizację zajęć w języku obcym oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku, w szczególności w ramach:
a) kierunków studiów prowadzonych w językach obcych,
b) programu Erasmus+,
c) zajęć prowadzonych przez profesora wizytującego,
d) wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,
e) specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,
f) modułów do wyboru przewidzianych w programach innych kierunków studiów (uwzględniając w tym przypadku tożsamość efektów kształcenia),
2. realizację zajęć w języku obcym na innej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany studentów, w tym programu Erasmus+ lub w ramach programu MOST,
3. realizację części studiów lub praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ lub zajęć realizowanych w języku obcym w uczelni zagranicznej w ramach międzynarodowych umów o współpracy w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

4. Plan studiów
http://www.prawo.uwb.edu.pl/program-studiow-plany-programy-efekty-4951

5. System punktowy ECTS
Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

6. Kwalifikacje absolwenta
Absolwent posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę i umiejętności twórczego rozwiązywania problemów bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego. Zdobytą wiedzę, kompetencje i umiejętności powinien umiejętnie wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Jest przygotowany do pracy w strukturach administracji publicznej na stanowiskach kierowniczych, organizacjach działających na rzecz bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego, instytutach naukowo-badawczych, oświatowych i akademickich zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Absolwent posiada ukształtowany nawyk ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz jest przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i podjęcia studiów podyplomowych i studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister.

Zasady kwalifikacji

W postępowaniu rekrutacyjnym będą brane pod uwagę:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na kierunkach należących do obszaru nauk społecznych lub do obszaru nauk humanistycznych
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów

Zasady rekrutacji i sposób przeliczania punktów

 1. Podstawą kwalifikacji na studia drugiego stopnia jest złożenie przez kandydata wymaganych dokumentów.
 2. Do postępowania kwalifikacyjnego będą dopuszczeni kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich)
 3. Jeżeli podstawą przyjęcia na studia jest ostateczny wynik studiów (ocena na dyplomie) lub ostateczny wynik studiów i średnia ocen ze studiów pierwszego stopnia (drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich), to:
  1. ocena z dyplomu przy kwalifikacji przeliczana będzie na punkty w następujący sposób:

                   5,0               -          100 pkt.

                   4,5               -          80 pkt.

                   4,0               -          60 pkt.

                  

...
(liczba słów w pełnym opisie: 504)
+pokaż więcej informacji

Wysokość czesnego

I rok - 4 900 zł
II rok - 4 900 zł
Razem - 9 800 zł

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji