Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Prawa

Kryminologia – niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia - rekrutacja uzupełniająca

Poziom kształcenia: II stopnia Forma studiów: niestacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 2 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki

Jednostki prowadzące

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Wydział Prawa
  adres:
  Wydział Prawa
  ul. Mickiewicza 1
  15-213 Białystok
  sala nr 104 (aula Wydziału Prawa)

  Studia stacjonarne I stopnia, jednolite studia magisterskie – tel. 85 745 72 01, e-mail: wp-rekrutacja@uwb.edu.pl
  Administracja - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Kryminologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Prawo - stacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie

  Studia stacjonarne II stopnia: – tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-2stopnia@uwb.edu.pl
  Administracja - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - stacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Kryminologia – stacjonarne 2-letnie studia II stopnia

  Studia niestacjonarne I stopnia, II stopnia, jednolite studia magisterskie: – tel. 85 745 72 02, 85 745 72 01, e-mail: wp-niestacjonarne@uwb.edu.pl
  Administracja - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Administracja - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Bezpieczeństwo i prawo - niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Kryminologia - niestacjonarne 3-letnie studia I stopnia
  Kryminologia – niestacjonarne 2-letnie studia II stopnia
  Prawo - niestacjonarne 5-letnie jednolite studia magisterskie

Zapisy

od 2020-09-30 do 2020-10-02 23:59:59

Limit miejsc

50

Język wykładowy

polski

Opis

1. Charakterystyka studiów
Studia drugiego stopnia na kierunku kryminologia trwają 2 lata (4 semestry). Liczba godzin zajęć dydaktycznych wynosi 546.
Kierunek Kryminologia wpisuje się w obszar kształcenia w zakresie dziedziny nauk społecznych.
W procesie definiowania efektów kształcenia oraz tworzenia programu studiów uwzględniono opinię następujących interesariuszy: Wydziałowej Rady Samorządu Studentów, pracowników Wydziału Prawa oraz interesariuszy zewnętrznych, w tym potencjalnych pracodawców: Sądów i Prokuratur, Policji, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Służby Więziennej, Urzędu Kontroli Skarbowej oraz innych organów.

2. Wymagania wstępne
Ukończone studia I stopnia

3. Przedmioty objęte planem studiów
Fenomenologia kryminalna
Typologia przestępstw
Ilościowe i jakościowe metody badań przestępczości oraz patologii społecznych
Socjologiczne determinanty przestępczości
Biopsychologiczne determinanty przestępczości
Etyka zawodowa funkcjonariuszy ochrony bezpieczeństwa publicznego
Historia społeczna
Język obcy
Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej
Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej
Pomoc społeczna
Diagnozowanie stanu psychicznego sprawcy lub
Tanatologia sądowo-lekarska
System ochrony praw człowieka * (przedmiot oferowany również w języku obcym) lub
Prawna ochrona pokrzywdzonego
Międzynarodowe prawo karne * (przedmiot oferowany również w języku obcym) lub
Pozakodeksowe prawo karne
Kryminologia kulturowa lub
Medialny obraz przestępczości * (przedmiot oferowany również w języku obcym)
Proseminarium
Specjalistyczne warsztaty językowe (w j. obcym)
Pedagogika resocjalizacyjna
Profilowanie kryminalne
Kuratela sądowa
Techniki negocjacyjne lub
Komunikacja społeczna
Prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz bezpieczeństwa publicznego lub
Prywatny sektor bezpieczeństwa
Ochrona danych osobowych lub
Ochrona informacji niejawnych
Kryminologia porównawcza
Przestępczość w Unii Europejskiej
Prawo karne skarbowe
Cywilnoprawne aspekty naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym lub
Administracyjnoprawna ochrona porządku publicznego
Globalne i regionalne przeciwdziałanie przestępczości * (przedmiot oferowany również w języku obcym) lub
Strategie przeciwdziałania przestępczości
Prawo penitencjarne lub
Alternatywy kary pozbawienia wolności
Seminarium

W ramach studiów przewidziane są dwie specjalizacje:

PRZECIWDZIAŁANIE PRZESTĘPCZOŚCI
Statystyczna analiza danych w kryminologii
Wybrane aspekty ekskluzji i inkluzji społecznej
Profilaktyka społeczna
Prognozowanie kryminologiczne

ORGANY ŚCIGANIA I WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWACH KARNYCH
Patologie w funkcjonowaniu organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Metody i techniki analityczne stosowane przez organy ścigania
Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości
Strategie rozwiązywania problemów społecznych

* Przedmioty oznaczone gwiazdką oferowane są także w języku angielskim.

Powyższe zajęcia student może zaliczyć również poprzez:
1. realizację zajęć w języku obcym oferowanych przez Uniwersytet w Białymstoku, w szczególności w ramach:
a) kierunków studiów prowadzonych w językach obcych,
b) programu Erasmus+,
c) zajęć prowadzonych przez profesora wizytującego,
d) wykładów gościnnych prowadzonych w języku obcym,
e) specjalistycznych szkół prowadzonych w języku obcym,
f) modułów do wyboru przewidzianych w programach innych kierunków studiów (uwzględniając w tym przypadku tożsamość efektów kształcenia),
2. realizację zajęć w języku obcym na innej uczelni w ramach międzynarodowej wymiany studentów, w tym programu Erasmus+ lub w ramach programu MOST,
3. realizację części studiów lub praktyk za granicą w ramach programu Erasmus+ lub zajęć realizowanych w języku obcym w uczelni zagranicznej w ramach międzynarodowych umów o współpracy w okresie nie krótszym niż 3 miesiące.

4. Plan studiów
http://www.prawo.uwb.edu.pl/program-studiow-4085

5. System punktowy ECTS
Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) wynosi 120.

6. Kwalifikacje absolwenta
Absolwent nabędzie umiejętność wyjaśniania przebiegu wielopłaszczyznowych procesów społeczno-gospodarczo-politycznych oraz ich relacji względem przestępczości. Będzie także posiadał zdolność rozumienia złożonych pojęć oraz koncepcji z wybranych, szczegółowych dziedzin nauki oraz umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy do analizowania i rozstrzygania konkretnych problemów praktycznych, w szczególności w zakresie budowania strategii walki z poszczególnymi kategoriami przestępstw. Zostanie również wyposażony w umiejętność diagnozowania i interpretowania zjawisk społecznych pod względem prawnym, etycznym, socjologicznym. Potrafi także współdziałając w grupie w sposób efektywny i skoordynowany przygotowywać oraz wdrażać konkretne rozwiązania problemów praktycznych.
Wyposażenie absolwenta we wszechstronną wiedzę pozwoli przygotować go do potrzeb rynku pracy i podjęcia zatrudnienia, m.in. w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości (np. Policja, Straż Graniczna, Służba Celna), instytucjach rządowych i samorządowych, prywatnym sektorze bezpieczeństwa, organizacjach społecznych. Warto również zauważyć, że program studiów kładzie nacisk nie tylko na wyposażenie absolwenta w ogólną wiedzę interdyscyplinarną z zakresu nauk społecznych, ale też na umiejętność wykorzystania jej w pracy zawodowej z poszanowaniem zasad i wartości etycznych.

7. Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta
Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magister.

Zasady kwalifikacji

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia (studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) kierunków należących do dziedziny nauk społecznych lub humanistycznych
 • średnia arytmetyczna ocen ze studiów
 • preferowany kierunek studiów - kryminologia

Wysokość czesnego

I rok - 4900 zł
II rok - 4900 zł
Razem - 9 800 zł

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, biologia z przygotowaniem pedagogicznym, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes, jakość i bezpieczeństwo środowiska, mikrobiologia),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów

...
(liczba słów w pełnym opisie: 1166)
+pokaż więcej informacji