Uniwersytet w Białymstoku / Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Studia doktoranckie w dyscyplinie nauki ekonomia i finanse

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-07-01 do 2019-08-18 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS) Uniwersytetu w Białymstoku trwa 8 semestrów. Oparte jest na programie obejmującym: zajęcia z pracownikami UwB (specjalistami w dyscyplinach), włączenie doktoranta w proces badań naukowych w ramach wybranej dyscypliny oraz praktyki zawodowe.

Część zajęć realizowanych jest wspólnie z pozostałymi szkołami doktorskimi na UwB, część to zajęcia dedykowane dziedzinie nauk społecznych. Największa grupa zajęć skierowana jest do doktorantów wybierających określoną dyscyplinę (ekonomię i finanse, nauki prawne, nauki socjologiczne lub pedagogikę). Poza przedmiotami obowiązkowymi w tej ostatniej części doktorant będzie miał możliwość wyboru konwersatoriów specjalistycznych.

 

Realizacja programu obejmująca różne formy aktywności naukowej doktoranta umożliwi mu osiągnięcie założonych efektów uczenia się w obszarze: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Celami uczenia się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych są:

- uzyskanie przez doktorantów wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających prowadzenie badań naukowych;

- uzyskanie istotnych kwalifikacji niezbędnych w pracy naukowca i dydaktyka na uczelni oraz poza nią (odpowiadających wymogom rynku pracy);

- nabycie przez doktorantów wiedzy i umiejętności pozyskiwania środków na badania naukowe;

- zaangażowanie doktoranta w proces badawczy na terenie uczelni;

- zrealizowanie przez doktoranta efektów założonych w Indywidualnym Planie Badawczym Doktoranta, w tym szczególnie przygotowania rozprawy doktorskiej;

- obrona rozprawy doktorskiej zakończona uzyskaniem stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych.

 

Ostatecznym celem uczenia się w Szkole Doktorskiej jest przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej przez doktoranta zakończona uzyskaniem stopnia doktora nauk społecznych w jednej z dyscyplin: ekonomia i finanse, pedagogika, nauki prawne lub nauki socjologiczne, czyli uzyskania kwalifikacji III stopnia.

 

Program Doktorski Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych obejmuje 5 modułów kształcenia:

MODUŁ 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO obejmuje przedmioty obowiązujące wszystkich doktorantów, stanowiące wspólną grupę zajęć dla wszystkich doktorantów w Uniwersytecie w Białymstoku.

MODUŁ 2. PRZEDMIOTY DZIEDZINOWE zawiera 2 konwersatoria przygotowujące doktorantów do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do składania wniosków na uzyskanie grantów.

MODUŁ 3. ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ podzielono na 4 ścieżki uczenia się – zgodne z czterema dyscyplinami z dziedziny nauk społecznych, które są reprezentowane w Szkole. W związku z tym w planie studiów zaproponowano przedmioty w czterech podmodułach:

MODUŁ 3a Ścieżka uczenia się:  ekonomia i finanse

MODUŁ 3b Ścieżka uczenia się:  pedagogika

MODUŁ 3d Ścieżka uczenia się:  nauki prawne

MODUŁ 3a Ścieżka uczenia się:  nauki socjologiczne

Zajęcia w Module 3a obejmują specjalistyczny lektorat z języka obcego (3 lata) oraz cztery przedmioty obowiązkowe (Ekonomia zaawansowana, Finanse zaawansowane, Metodologia ekonomii, Metody ilościowe w ekonomii). Doktorant wybiera również 5 konwersatoriów specjalistycznych (do realizacji na 2, 3 i 4 roku studiów), z zaproponowanej przez Dyrektora listy w danym roku akademickim.

MODUŁ 4. PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. Przez cały czas trwania studiów doktoranci uczestniczą w seminariach doktoranckich, które wymagają bliskiej współpracy naukowej doktoranta z promotorem. Praca doktoranta nad rozprawą oraz włączenie go w prace badawcze w jednostce organizacyjnej w wybranej dyscyplinie realizowane są w oparciu o Indywidualny Plan Badawczy opracowywany w ciągu pierwszego roku uczenia się w SDNS.

MODUŁ 5. PRAKTYKA ZAWODOWA. Praktyki zawodowe realizowane są w formie osobistego prowadzenia zajęć przez doktoranta przydzielonych mu (lub wskazanych) przez promotora lub Dyrektora Szkoły w dyscyplinie, w której doktorant prowadzi badania

Program szkoły- Uchwała nr 2426 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2426-1.pdf)

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych ścieżka uczenia się: ekonomia i finanse wymaga włączenia doktoranta w procesy badań naukowych w zakresie dyscypliny ekonomia i finanse prowadzonych na Uniwersytecie w Białymstoku przez pracowników Wydziału Ekonomii i Zarządzania UwB. Kierunki badań aktualnie podejmowane to: czynniki wzrostu gospodarczego, innowacje i transfer techniki, determinanty rozwoju regionalnego i lokalnego, programowanie rozwoju regionalnego, zrównoważony rozwój, rola czynników instytucjonalnych w rozwoju gospodarczym, instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w Polsce i UE, wpływ podatków na działalność gospodarczą, handel zagraniczny jako czynnik rozwoju gospodarek, konkurencyjność międzynarodowa gospodarek, przemiany strukturalne w gospodarce Japonii i innych krajów Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, polityka wspierania rolnictwa i obszarów wiejskich, uwarunkowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju, problematyka rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki wartości przedsiębiorstwa, kapitału intelektualnego, finanse publiczne, ze szczególnym uwzględnieniem finansów jednostek samorządu terytorialnego, ekonomia sektora publicznego, teoria wyboru społecznego, koncepcja optimum społecznego, analizy ryzyka.

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Doktorant uczący się w Szkole Doktoranckiej Nauk Społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Zna metody badań naukowych w naukach ekonomicznych i potrafi je zastosować. Potrafi identyfikować problemy, formułować hipotezy oraz je weryfikować wykorzystując przy tym odpowiednio zebrane dane statystyczne. Zna metody ilościowe i jakościowe służące do analizy współczesnych zjawisk i procesów społeczno, gospodarczych, prawnych i edukacyjnych. Zna główne zasady transferu wiedzy oraz komercjalizacji uzyskanych wyników prac badawczych. Potrafi dokonać analizy wybranych koncepcji naukowych w dziedzinie nauk ekonomicznych oraz poddać je krytyce w odniesieniu do rzeczywistości społeczno-kulturowej, gospodarczej i prawnej. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań oraz podjąć dyskusję  naukową nad analizowanymi zagadnieniami.  Absolwent Szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze naukowca oraz pracownika naukowo-dydaktycznego na wyższej uczelni oraz w innych jednostkach naukowych czy dydaktycznych. 

Zasady kwalifikacji

 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, który jest dwuetapowy.
 2. W celu przystąpienia do postępowania konkursowego kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),
  • wypełnia ankietę osobową, dokonuje wyboru dyscypliny naukowej.
 3. Następnie składa komplet dokumentów.
 4. W kolejnym etapie z kandydatem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu rekrutacji zawarte są w uchwale rekrutacyjnej do szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku:

http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2428-1.pdf

Dodatkowe dokumenty

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:

 • ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 • poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),
 • kwestionariusz z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementami (wczytuje plik),
 • wniosek zaopiniowany przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych w przypadku kandydata z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w procesie rekrutacji, wniosek składa się do komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów w dyscyplinach naukowych: biologia, chemia,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
  • kserokopia strony tytułowej monografii i spisu
...
(liczba słów w pełnym opisie: 471)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Terminarz dyżurów Komisji Rekrutacyjnej

Data

Godziny

Imię i nazwisko pracownika

Funkcja

01.07.2019r.

09.30-11.00

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB 

Dyrektor
Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

08.07.2019r.

10.00-12.00

Dr Kinga Karpińska

Sekretarz
Komisji Rekrutacyjnej SDNS

10.07.2019r.

12.00-13.30

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB 

Dyrektor
Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

15.07.2019r.

10.00-12.00

Dr Kinga Karpińska

Sekretarz
Komisji Rekrutacyjnej SDNS

17.07.2019r.

11.00-12.30

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB 

Dyrektor
Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

22.07.2019r.

10.00-12.00

Dr Kinga Karpińska

Sekretarz
Komisji

...
(liczba słów w pełnym opisie: 243)
+pokaż więcej informacji