Uniwersytet w Białymstoku / Szkoła Doktorska Nauk Społecznych

Studia doktoranckie w dyscyplinie nauki pedagogika

Poziom kształcenia: doktoranckie Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 4 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-07-01 do 2019-08-18 23:59:59

Limit miejsc

2

Język wykładowy

polski

Opis

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych (SDNS) Uniwersytetu w Białymstoku trwa 8 semestrów. Oparte jest na programie obejmującym: zajęcia z pracownikami UwB (specjalistami w dyscyplinach), włączenie doktoranta w proces badań naukowych w ramach wybranej dyscypliny oraz praktyki zawodowe.

Część zajęć realizowanych jest wspólnie z pozostałymi szkołami doktorskimi na UwB, część to zajęcia dedykowane dziedzinie nauk społecznych. Największa grupa zajęć skierowana jest do doktorantów wybierających określoną dyscyplinę (ekonomię i finanse, nauki prawne, nauki socjologiczne lub pedagogikę). Poza przedmiotami obowiązkowymi w tej ostatniej części doktorant będzie miał możliwość wyboru konwersatoriów specjalistycznych.

 

Realizacja programu obejmująca różne formy aktywności naukowej doktoranta umożliwi mu osiągnięcie założonych efektów uczenia się w obszarze: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych.

Celami uczenia się w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych są:

- uzyskanie przez doktorantów wiedzy, umiejętności i kompetencji umożliwiających prowadzenie badań naukowych;

- uzyskanie istotnych kwalifikacji niezbędnych w pracy naukowca i dydaktyka na uczelni oraz poza nią (odpowiadających wymogom rynku pracy);

- nabycie przez doktorantów wiedzy i umiejętności pozyskiwania środków na badania naukowe;

- zaangażowanie doktoranta w proces badawczy na terenie uczelni;

- zrealizowanie przez doktoranta efektów założonych w Indywidualnym Planie Badawczym Doktoranta, w tym szczególnie przygotowania rozprawy doktorskiej;

- obrona rozprawy doktorskiej zakończona uzyskaniem stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych.

Ostatecznym celem uczenia się w Szkole Doktorskiej jest przygotowanie i obrona rozprawy doktorskiej przez doktoranta zakończona uzyskaniem stopnia doktora nauk społecznych w jednej z dyscyplin: ekonomia i finanse, pedagogika, nauki prawne lub nauki socjologiczne, czyli uzyskania kwalifikacji czyli uzyskania kwalifikacji III stopnia (poziom 8 Krajowej Ramy Kwalifikacji).

 

Program Doktorski Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych obejmuje 5 modułów kształcenia:

MODUŁ 1. PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO obejmuje przedmioty obowiązujące wszystkich doktorantów, stanowiące wspólną grupę zajęć dla wszystkich doktorantów Uniwersytetu w Białymstoku.

MODUŁ 2. PRZEDMIOTY DZIEDZINOWE zawiera 2 konwersatoria przygotowujące doktorantów do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz do składania wniosków o uzyskanie grantów.

MODUŁ 3. ŚCIEŻKI UCZENIA SIĘ podzielono na 4 ścieżki uczenia się – zgodne z czterema dyscyplinami z dziedziny nauk społecznych, które są reprezentowane w Szkole. W związku z tym w planie studiów zaproponowano przedmioty w czterech podmodułach:

MODUŁ 3a Ścieżka uczenia się:  ekonomia i finanse

MODUŁ 3b Ścieżka uczenia się:  pedagogika

MODUŁ 3d Ścieżka uczenia się:  nauki prawne

MODUŁ 3a Ścieżka uczenia się:  nauki socjologiczne

 

Zajęcia w Module 3b obejmują specjalistyczny lektorat z języka obcego (3 lata) oraz cztery przedmioty obowiązkowe (Metody badań ilościowych i jakościowych, Współczesne nurty teoretyczne w pedagogice, Edukacyjne problemy kształtujących się społeczeństw wielokulturowych, Etnopedagogika). Doktorant wybiera również 5 konwersatoriów specjalistycznych (do realizacji na 2, 3 i 4 roku studiów), z zaproponowanej przez Dyrektora listy w danym roku akademickim.

MODUŁ 4. PRZYGOTOWANIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ. Przez cały czas trwania studiów doktoranci uczestniczą w seminariach doktoranckich, które wymagają bliskiej współpracy naukowej doktoranta z promotorem. Praca doktoranta nad rozprawą oraz włączenie go w prace badawcze w jednostce organizacyjnej w wybranej dyscyplinie realizowane są w oparciu o Indywidualny Plan Badawczy opracowywany w ciągu pierwszego roku uczenia się w SDNS.

MODUŁ 5. PRAKTYKA ZAWODOWA. Praktyki zawodowe realizowane są w formie osobistego prowadzenia zajęć przez doktoranta przydzielonych mu (lub wskazanych) przez promotora lub Dyrektora Szkoły w dyscyplinie, w której doktorant prowadzi badania.

 

Kształcenie w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych ścieżka uczenia się: pedagogika wymaga włączenia doktoranta w procesy badań naukowych w zakresie dyscypliny pedagogika prowadzonych na Uniwersytecie w Białymstoku przez pracowników Wydziału Pedagogiki i Psychologii UwB.

 

Kierunki badań aktualnie podejmowane to:

1. Tożsamość społeczna i osobowa w warunkach wielokulturowych. Dylematy jej kreowania

2. Problemy współczesnej polskiej młodzieży

3. Psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w różnych sytuacjach egzystencjalnych          

4. Efekty procesu kształcenia na różnych etapach edukacyjnych, ich uwarunkowania i optymalizacja

5. Dziecko w perspektywie historycznej

6. Wychowanie patriotyczne. Dzieje myśli i doktryn pedagogicznych oraz instytucji oświatowych z perspektywy XXI wieku

7. Kultura szkoły w aspekcie rozwijania współpracy ze środowiskiem lokalnym

8. Kompetencje nauczyciela wczesnej edukacji                        

9. Starzenie się i starość w ujęciu klasyków i badaczy współczesnych

10. Teoretyczne i praktyczne aspekty rozpoznania i kreowania środowiska życia współczesnego człowieka

11. Osoby z niepełnosprawnością w systemie oddziaływań resocjalizacyjnych                

12. Teoretyczno-metodologiczne i praktyczne aspekty rozwoju nauczycieli - pedagogów

13. Kobieta w starszym wieku doznająca przemocy ze strony męża/ partnera. Strategie działań interwencyjnych

14. Świadomości ciała (poczucie posiadania ciała i poczucia sprawstwa) a doświadczenia emocjonalne

15. Rodzina u progu XXI wieku wobec transformacji rzeczywistości społecznej

16. Rozwój twórczy człowieka oraz jego uwarunkowania

 

 

Program szkoły - Uchwała nr 2426 Senatu UwB w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych: http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2426-1.pdf

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY

Doktorant uczący się w Szkole Doktoranckiej Nauk Społecznych w dyscyplinie pedagogika jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Zna metody badań naukowych w pedagogice i potrafi je zastosować. Potrafi identyfikować problemy, należycie zaplanować i przeprowadzić badania naukowe oraz dokonać analizy i interpretacji zgromadzonych danych. Zna metody ilościowe i jakościowe służące do analizy współczesnych zjawisk i procesów społeczno, gospodarczych, prawnych i edukacyjnych. Zna główne zasady transferu wiedzy oraz komercjalizacji uzyskanych wyników prac badawczych. Potrafi dokonać analizy wybranych koncepcji naukowych w dyscyplinie pedagogika oraz poddać je krytyce w odniesieniu do rzeczywistości społeczno-kulturowej, gospodarczej i prawnej. Potrafi przedstawić wyniki swoich badań oraz podjąć dyskusję  naukową nad analizowanymi zagadnieniami. Absolwent Szkoły jest przygotowany do podjęcia pracy w charakterze naukowca oraz pracownika naukowo-dydaktycznego na wyższej uczelni oraz w innych jednostkach naukowych czy dydaktycznych. 

Zasady kwalifikacji

 1. Rekrutacja do szkoły doktorskiej odbywa się w drodze konkursu, który jest dwuetapowy.
 2. W celu przystąpienia do postępowania konkursowego kandydat dokonuje rejestracji w systemie IRK:
  • zakłada osobiste konto rejestracyjne (identyfikatorem konta jest numer PESEL kandydata, a jeśli nie posiada on numeru PESEL – jedenastocyfrowy numer wygenerowany przez system IRK),
  • wypełnia ankietę osobową, dokonuje wyboru dyscypliny naukowej.
 3. Następnie składa komplet dokumentów.
 4. W kolejnym etapie z kandydatem jest przeprowadzana rozmowa kwalifikacyjna.

Szczegółowe informacje na temat zasad i trybu rekrutacji zawarte są w uchwale rekrutacyjnej do szkół doktorskich Uniwersytetu w Białymstoku:

http://docs.uwb.edu.pl/pliki/2019-2428-1.pdf

Dodatkowe dokumenty

1. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły doktorskiej składają następujące dokumenty:

 • ankietę pobraną z systemu IRK z zaznaczeniem dyscypliny naukowej, w ramach której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską,
 • poświadczoną przez uczelnię kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami,
 • podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (kandydat wczytuje plik z fotografią spełniającą wymagania takie jakie obowiązują przy składaniu wniosków o wydanie dowodu osobistego),
 • kwestionariusz z wykazem osiągnięć naukowych kandydata wypełniony według wzoru pobranego z systemu IRK ze szczególnym uwzględnieniem zainteresowań naukowych, dotychczasowego dorobku naukowego (publikacje naukowe), udziału w konferencjach, stażach, studenckim ruchu naukowym, stypendiach itp.,
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia i studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich wraz z suplementami (wczytuje plik),
 • wniosek zaopiniowany przez pełnomocnika rektora ds. osób niepełnosprawnych w przypadku kandydata z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, który ze względu na rodzaj niepełnosprawności chciałby skorzystać z alternatywnych metod sprawdzenia wiedzy w procesie rekrutacji, wniosek składa się do komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni przed datą rozmowy kwalifikacyjnej,
 • zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, potwierdzające zdolność kandydata do podjęcia studiów w dyscyplinach naukowych: biologia, chemia,
 • dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe kandydata:
  • kserokopia strony tytułowej monografii i spisu
...
(liczba słów w pełnym opisie: 471)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe informacje

Terminarz dyżurów Komisji Rekrutacyjnej

Data

Godziny

Imię i nazwisko pracownika

Funkcja

01.07.2019r.

09.30-11.00

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB 

Dyrektor
Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

08.07.2019r.

10.00-12.00

Dr Kinga Karpińska

Sekretarz
Komisji Rekrutacyjnej SDNS

10.07.2019r.

12.00-13.30

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB 

Dyrektor
Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

15.07.2019r.

10.00-12.00

Dr Kinga Karpińska

Sekretarz
Komisji Rekrutacyjnej SDNS

17.07.2019r.

11.00-12.30

Dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB 

Dyrektor
Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych

22.07.2019r.

10.00-12.00

Dr Kinga Karpińska

Sekretarz
Komisji

...
(liczba słów w pełnym opisie: 243)
+pokaż więcej informacji