Uniwersytet w Białymstoku / Wydział Historyczno-Socjologiczny

Socjologia - stacjonarne 3-letnie studia I stopnia

Poziom kształcenia: I stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil studiów: ogólnoakademicki Czas trwania: 3 lata

   powrót
Spis treści:

Kierunki i specjalności

Jednostki prowadzące

Zapisy

od 2019-06-03 do 2019-07-07 23:59:59

Limit miejsc

35

Język wykładowy

polski

Opis

Studia socjologiczne pierwszego stopnia trwają 6 semestrów – 2250 godzin i podczas nich studenci mogą zdobyć 200 punktów ECTS. Studia są adresowane do osób, które chcą rozszerzyć swoje horyzonty, zgłębić podstawy relacji międzyludzkich, doskonalić swe działania komunikacyjne, poznać prawidła psychologii społecznej, działania grup i instytucji, lepiej zrozumieć złożoność współczesnego świata i zależności w nim występujące. Rozwijają one wiedzę dotyczącą współczesnej kultury i społeczeństwa polskiego, ale podczas zaprojektowanych w ich ramach kursów uczestnicy zapoznają się również z odkryciami badaczy – podróżników analizujących odległe i czasem bardzo egzotyczne ludy.  Podczas studiów studenci nabędą również praktyczne umiejętności. W zależności od wybranego modułu praktycznego mogą się oni doskonalić:

- w zakresie projektowania i realizacji badań społecznych i marketingowych, pod okiem kadry akademickiej, która posiada nie tylko wiedzę teoretyczną ale również na stałe współpracuje z największymi polskimi instytutami badawczymi, prowadząc badania na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim;

- w zakresie treningu związanego z zarządzaniem małą grupą społeczną, pod okiem naszych pracowników, którzy mają uprawnienia trenerskie oraz doświadczenie w projektowaniu i prowadzeniu szkoleń i warsztatów;

- w zakresie animacji kultury i postaw obywatelskich, pod okiem naszych pracowników, którzy jednocześnie działają w organizacjach pozarządowych i współpracują z lokalnymi instytucjami kultury;

- w zakresie komunikacji interpersonalnej, rozpoznając prawidła procesu komunikacji, ćwicząc umiejętności prezentacji, argumentacji i wystąpień publicznych oraz analizując techniki manipulacji społecznych;

- w zakresie podstaw analizy organizacji i instytucji – podejmując takie zagadnienia jak: metody badań organizacji i instytucji, strategie marketingowe czy negocjacje.

 

KWALIFIKACJA ABSOLWENTA

Absolwent socjologicznych studiów licencjackich nabędzie podstawową wiedzę dotyczącą zjawisk i procesów społecznych, nabędzie też praktyczne umiejętności w zakresie:

- projektowania badań społecznych i marketingowych;

- gromadzenia, analiz i interpretacji danych empirycznych (podczas studiów istnieje możliwość otrzymania certyfikatu z obsługi programu IBM SPSS – który jest wykorzystywany do analiz we wszystkich instytutach badawczych w Polsce);

- zarzadzania małą grupą społeczną (grupą zadaniową);

- nabędzie praktyczne umiejętności niezbędne  w procesie animacji kulturowej i obywatelskiej (w tym nauczy się tworzyć  wnioski projektowe (grantowe));

- zapozna się z podstawowymi narzędziami komunikacji społecznej (w tym udoskonali własne umiejętności komunikacyjne, dyskusji i argumentacji).

Dodatkowo będzie go charakteryzować także: umiejętność posługiwania się językiem angielskim (na poziomie B2); umiejętność zarządzania informacją, tworzenia dokumentów tekstowych oraz prezentacji multimedialnych, posługiwanie się arkuszami kalkulacyjnymi.  W trakcie studiów kandydaci odbędą również praktyki zawodowe – aktywnie uczestnicząc w badaniach lub w działaniach wybranej przez siebie organizacji lub instytucji.

Absolwent studiów pierwszego stopnia będzie więc przygotowany do podjęcia pracy – w pionie realizacyjnym instytutów badawczych, instytucjach publicznych i w organizacjach pozarządowych. Zdobytą wiedzę i umiejętności społeczne może rozwijać dalej na studiach II stopnia.

 

Grupy przedmiotów objętych programem studiów:

Moduł wprowadzający - Wstęp do socjologii, Etyka zawodowa i ochrona własności intelektualnej, Socjologia religii, Społeczeństwo obywatelskie, Antropologia społeczna;

Moduł  - rozwój praktycznych umiejętności – Warsztaty efektywnego uczenia się, Warsztaty kreatywności, Warsztaty komunikacji i autoprezentacji;

Moduł – społeczne aspekty nowych technologii – Człowiek w sieci – socjopsychologiczne aspekty funkcjonowania Internetu;

Moduł metodologiczno-logiczny - Statystyka,  Metody statystyczne w socjologii, Metody ilościowe, Metody jakościowe, SPSS, Wprowadzenie do logiki, Dobór próby, Analiza danych zastanych;

Moduł socjologii organizacji – Socjologia organizacji i instytucji, Socjologia ekonomiczna, Socjologia rynku pracy;

Moduł – makrostruktury – Makrostruktury społeczne, Socjologia narodu, Socjologia wsi i miasta;

Moduł – procesy grupowe – Wprowadzenie do procesów grupowych 1, Wprowadzenie do procesów grupowych 2, Mikrostruktury – procesy grupowe, Psychologia społeczna;

Moduł - zmiana społeczna – Socjologia zmiany społecznej, Przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego;

Moduł – technologie informacyjne -  Technologia informacyjna, Zarządzanie informacją;

Moduł – filozofia i historia myśli socjologicznej – Historia myśli społecznej; Klasyczne teorie socjologiczne, Wprowadzenie do filozofii dla socjologów;

Moduł – procesy ludnościowe – Procesy ludnościowe;

Moduł – socjologia polityki – Socjologia polityki;

Moduł – socjologia edukacji – Socjologia edukacji;

Moduł – socjologia kultury – Socjologia kultury, Socjologia Sztuki, Socjologia emocji;

Poza wyżej wymienionymi: język angielski, socjologia po angielsku – warsztat specjalistyczny, wychowanie fizyczne, seminarium licencjackie, praktyki zawodowe, przedmioty fakultatywne (do wyboru), moduły praktyczne (dwa do wyboru, por. opis).

 

Plan studiów dostępny jest pod adresem: http://soc.uwb.edu.pl/pl/dzial-plikow-91299/category/28-plany-studiow-na-rok-akademicki-2017-2018

Zasady kwalifikacji

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym:

 • historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z nową maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród nastepujących: historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie nowej matury odbywa się wg następujących zasad:
   1. Wartość liczbową wyniku egzaminu maturalnego wyrażonego procentowo przyjmuje się za podstawę obliczania liczby punktów uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym (1%=1pkt).
   2. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie podstawowym mnożony jest przez współczynnik 0,65.
    Np. 90% = 90 x 0,65 = 58,5 pkt.
   3. Wynik egzaminu uzyskany na poziomie rozszerzonym mnożony przez współczynnik 1,0.
    Np. 85% = 85 x 1,00 = 85 pkt.
  • Wynik egzaminu kandydata uzyskany na poziomie klas dwujęzycznych mnożony jest przez współczynnik 1.3, z zastrzeżeniem, że jeśli wynik uzyskany
...
(liczba słów w pełnym opisie: 260)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów ze starą maturą

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród nastepujących: historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane w systemie starej matury odbywa się z zachowaniem zasady, że oceny z egzaminu dojrzałości z przedmiotów branych pod uwagę przy kwalifikacji przeliczane będą na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym, w następujący sposób:

   w skali 6-stopniowej:

   6,0 - 90 pkt.

   5,0 - 75 pkt.

   4,0 - 55 pkt.

   3,0 - 40 pkt.

   2,0 - 20 pkt.

   w skali

...
(liczba słów w pełnym opisie: 220)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z Maturą Europejską

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród nastepujących: historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie - poziom podstawowy lub rozszerzony.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom EB (European Baccalaueate) wydawane przez Szkoły Europejskie odbywa się według następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym i zaawansowanym wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym wynosi 70.
   3. oceny (punkty na dyplomie EB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu kwalifikacyjnym w następujący sposób:
    1. poziom rozszerzony i zaawansowany:(8,0-10,0) - 100 pkt., (7,0-7,9) - 85 pkt., (6,0-6,9) - 70 pkt., (5,0-5,9) - 55 pkt., (4,0-4,9) -
...
(liczba słów w pełnym opisie: 345)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów Maturą Międzynarodową

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród nastepujących: historia, język obcy, język polski - poziom niższy (SL) lub poziom wyższy (HL).
 • W przypadku niezdawania historii na egzaminie maturalnym kandydat zdaje egzamin ustny z historii.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas kwalifikacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających dyplom IB (International Baccalaureat) uzyskany w ramach programu Matury Międzynarodowej, odbywa się wg następujących zasad:
   1. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym (HL) wynosi 100.
   2. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu kwalifikacyjnym z jednego przedmiotu zdawanego na poziomie podstawowym (SL) wynosi 65 .
   3. Oceny (punkty na dyplomie IB) będą przeliczane na punkty w postępowaniu rekrutacyjnym w sposób następujący:
    1. poziom rozszerzony przedmiotu (HL): 7 –
...
(liczba słów w pełnym opisie: 323)
+pokaż więcej informacji

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

 • Podstawą rekrutacji jest wynik egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu do wyboru spośród następujących: historia, język obcy, język polski, wiedza o społeczeństwie.

Sposób przeliczania punktów

 • Kwalifikacja kandydatów na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników części pisemnej egzaminu maturalnego/egzaminu dojrzałości uzyskanych z przedmiotów objętych postępowaniem rekrutacyjnym.
 • Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w wyniku postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia wynosi 100.
 • Liczbę punktów uzyskanych przez kandydata podczas rekrutacji ustala się z zachowaniem następujących zasad:
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują tylko jeden przedmiot kwalifikacyjny, jako wynik ostateczny przyjmuje się liczbę punktów uzyskanych z tego przedmiotu.
  • W przypadku, gdy zasady rekrutacji przewidują alternatywę wyboru przedmiotu – kwalifikowany jest przedmiot wskazany przez kandydata.
  • Kwalifikacja kandydatów posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, posiadających świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą na studia prowadzone w języku polskim, odbywa się na podstawie załącznika nr 8 do Uchwały 2058 Senatu Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2017 roku z późn. zm.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów międzynarodowych  i ogólnopolskich uzyskują podczas postępowania w sprawie przyjęcia na studia maksymalną liczbę punktów na niżej wymienione kierunki studiów:

 

-Olimpiada Filozoficzna

-Olimpiada Historyczna

-Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

-Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

-Olimpiada Wiedzy o III RP

-Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej

-Olimpiada Wiedzy o Mediach

-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

-Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Historycznej

-Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

 

są zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego.

 

Wyżej wymienione uprawnienia, niezależnie od roku ich uzyskania, przysługują kandydatowi w roku uzyskania świadectwa dojrzałości na jeden kierunek wybrany przez kandydata podczas rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów. W przypadku niewykorzystania tych uprawnień w roku uzyskania świadectwa dojrzałości kandydat może z nich skorzystać w roku następnym, jeśli regulamin olimpiady lub konkursu lub dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu nie stanowią inaczej.

Podstawą uzyskania uprawnień jest dokument potwierdzający posiadanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady lub konkursu wydany przez komitet organizacyjny olimpiady lub konkursu, zgodny ze wzorem określonym odrębnymi przepisami, który należy dostarczyć przy składaniu dokumentów.

Zwolnieni z postępowania rekrutacyjnego mają obowiązek wniesienia opłaty rekrutacyjnej i muszą potwierdzić swoje uprawnienia do przysługujących im ulg.

 


Do pobrania:

...
(liczba słów w pełnym opisie: 308)
+pokaż więcej informacji

Dodatkowe dokumenty

Od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na studia wymagane są następujące dokumenty:
1) ankieta osobowa (wydrukowana z systemu IRK), zawierająca imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, numer PESEL, a w przypadku jego braku – nazwę i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania oraz adres do korespondencji,
2) poświadczona przez uczelnię (na podstawie przedłożonego oryginału):
– kopia świadectwa dojrzałości albo kopia świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie,
– kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich, w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia,
3) zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, chemia, chemia kryminalistyczna i sądowa, ekobiznes i ochrona środowiska),
4) do wglądu własny dokument tożsamości, a w przypadku gdy dokumenty kandydata dostarcza jego pełnomocnik powinien on okazać własny dokument tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości kandydata,
5) podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji Studenckiej (wydrukowane z systemu IRK) [kolorowe zdjęcie do ELS w postaci pliku JPG o wymiarach 300x375 px (20x25mm) w rozdzielczości 300 dpi],
6) deklaracja językowa (wydrukowana z systemu IRK) – dotyczy kierunków studiów, na których lektorat języka obcego obowiązuje od pierwszego roku studiów,
7) pełnomocnictwo do złożenia dokumentów, w przypadku gdy dokumenty kandydata składane są przez osobę trzecią,
8) zgoda rodziców lub opiekunów prawnych na podjęcie studiów w przypadku osób niepełnoletnich,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu laureata lub...
(liczba słów w pełnym opisie: 1040)
+pokaż więcej informacji